Förvärv

Förvärv: 34134

Accessionstext för SHM 34134 Under sommaren 1992 utförde Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska underökningar, UV Stockholm, en arkeologisk delundersökning av gravfältet RAÄ 47 i Sollentuna socken och kommun, Uppland. Undersökningen utfördes med anledning av planerad spårbreddning av stambanan, inom projektet för Arlandabanan. Ansvarig för undersökning och rapportarbete var Gunnar Andersson och John Hedlund. Utgrävningen berörde ett 130 meter långt och 16 - 30 meter brett område av gravfältet längs med Almvägen och banvallen. Vid förundersökningen framkom dittills okända boplatslämningar som överlagrades av gravarna. De undersökta gravarna utgörs av två högar, 22 stensättningar, tre s k brandlager – rester utan överbyggnad, samt två omarkerade skelettgravar. A50, A54, A55 betecknas som osäkra gravar. Det dominerande gravskicket i undersökningsområdet är brandlager, vilket motsvarar de huvudsakliga dateringarna till yngre järnålder. En horisontell stratigrafi för undersökningsområdet är märkbar, med äldre gravar i södra delen och yngre gravar i den norra. Gravfynden visar huvudsakligen dateringar mellan 550 - 1050 e Kr, men enstaka äldre gravar påträffades varav den äldsta (A23) faller inom tidsintervallet 257 - 465 e Kr. Skelettbegravningarna orienterade i närmast öst-västlig riktning representerar den senare delen av vikingatiden. Fyndmaterialet utgörs bland annat av flertalet amulettringar med hängen, eldstål, viktlod, spännen, sölja, knivar, broddar, nitar, spikar, kammar, pärlor (glas och brons), bägare, tärning, brynen, löpare, keramik och ben. I den största högen (A33) daterad till 600-talet e Kr som är den fyndrikaste graven, hittades skållor och bandformiga ornerade beslag i brons som tolkas vara rester av en vendeltida hjälm. I A33 hittades även försmält glas från en glasbägare samt ett rännformigt kantbeslag av brons med två infattade granater och rester av förgyllning, som sannolikt tillhört en svärdslida. I A16 som daterats till 700 - 750 e Kr hittades en stor pärluppsättning av 120 glas- och 10 bronspärlor. Den gravlagde i A33 har osteologiskt könsbedömts till ung man och graven representerar även den rikaste artsammansättningen där nötkreatur, får, svin, tamhöns, pilgrimsfalk, hästar, samt hundar identifierats. Hund, katt och fågel representeras i alla de större vikingatida gravarna, men även svin, häst, höns, tupp och nötkreatur förekommer i flera gravar. Merparten av boplatslämningarna var koncentrerade till de i öst-västlig riktning utskjutande moränryggarna samt till undersökningsytans norra delar. Lämningarna utgjordes av ställvis bevarade kulturlager samt stolphål, härdar och gropar. Det framkom även delar av en stensträng eller hägnad i ytans nordligaste del. Skålgropar påträffades ca 15 meter väster om undersökningsytan. Två stycken treskeppiga långhus kunde uttydas av stolphålen där C- 14 dateringarna faller inom tidsramen för romersk järnålder. Hus 1 framkom under A3 och A4, uppskattningsvis ca 17 meter långt och ca 6 meter brett. Kulturlager och anläggningar grävdes för hand. Dokumentationen består av 2 översiktliga schaktplaner, 1 anläggningsplan med huslämningar, 22 schaktplaner och 20 profilritningar. I övrigt finns också fyndanteckningar, 14 C – diagram, osteologisk analysrapport och konserveringsrapport. Accession har skett efter beslut av RAÄ enl KML SHMS:s dnr: 602-01332-2003 RAÄ:s dnr: 4913/92 Handlingar finns i ATA

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2004
Förvärvsnummer
34134
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Gravar och boplats vid Almvägen - Arlandabanan
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-1332-2003 (Historiska museet)
  • 4913/92 (Riksantikvarieämbetet)
  • G3045 (Historiska museet)
Fältundersökning