Förvärv

Förvärv: 34261

På grund av att Statens Järnvägar avsåg att bygga ut Västeråsbanans dubbelspår och en väg, undersökte och borttog Riksantikvarieämbetets undersökningsverksamhet fornlämning 6 a Hedvigsdal, Solna stad, Uppland. Fornlämning 6 a Hedvigsdal var den resterande delen av Lundbygravfältet. Undersökningen utfördes under perioden 2 september – 2 oktober 1985. Sammanlagt undersöktes 10 anläggningar: sju gravar, en härd, en stensträng och en anläggning som visade sig vara ett sentida stolphål. Gravfältet låg på en höjd av 20 – 25 m ö h. Dateringen ligger i första hälften av vikingatid (ca 850 – 950 e Kr). Tre av gravarna var skadade av sentida nedgrävningar för sopor (A3, A6, A7). Dessa var så pass skadade att deras överbyggnad inte kunde bestämmas. En av gravarna utgjordes av en treudd (A4). Resterande utgjordes av stensättningar. Alla gravar var brandgravar. Den rikaste graven var en kvinnograv (A2) som innehöll ben efter en kvinna som var över 35 år och benen från hund, katt, häst, får, get och höna. Fynden utgjordes av en del unika fynd, varav ett är ensamt i sitt slag. Detta var ett hänge i brons med rund bottenplatta på vilken en naturalistiskt utformad djurfigur med två huvuden finns. Även en pärla i karneol med en ristning tolkad som en hjort och en kvist är unik. Denna pärla är av orientaliskt, närmast iranskt ursprung. Fynden i graven i övrigt utgjordes av 342 pärlor av glas, glasfluss, guldfolie och karneol, i skiftande färger och former. Till denna uppsättning har förmodligen två granulerade hängen i guld hört, där ett av fynden i graven (ett bronsfragment med inlagda granater) sannolikt varit infattat i centrum av ett av guldhängena. I graven fanns också en fingerring i guld med vidhängande yxa i brons, en förmodad Fröring, ett lunulaformat hänge i försilvrat brons med djurornamentik i karvsnitt samt två karneolpärlor uppträdda på silvertråd. Fynden i graven i övrigt och de andra gravarna utgjordes av pärlor, nitar, lerkärl (med och utan ornamentik), brynen, kammar, bronsfragment inlagda med granater som skulle kunna varit delar av ett ryggknappspänne, kantbeslag och ändbeslag (också det med granatinläggning) till ett dryckeskärl, och ett viktlod i bergart. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Rapport: UV 1988:18. Vikingatida gravar vid Hedvigsdal i Solna. Utarbetad av Karin Äijä. Handlingar i ATA. SHM dnr: 602-1325-2003 RAÄ dnr: 3847/85 Jenny Radon 2014-08-08

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2004
Förvärvsnummer
34261
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Vikingatida gravar vid Hedvigsdal i Solna
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-1325-2003 (Historiska museet)
  • 3847/85 (Riksantikvarieämbetet)
  • G443 (Historiska museet)
Fältundersökning