Förvärv

Förvärv: 34309

År 2000 skadades ett antal gravar i Hemlanden, Björkö, Adelsö sn, Up. av stormfällda träd. I en av gravarna, belägen ca 15 m norr om Bj 929, rev en rotvälta med sig delar av en gravgömma. Länstyrelsen gav Stockholms läns museum i uppgift att räddningsgräva graven, en flack stensättning med mittblock, samt att sedan återställa dess yttre form. I stensättningen påträffades 2 brandgravar samt spår av minst en kremering på platsen. Fynden bestod av keramik - bl.a. 1 gravurna, 1 glaspärla, 1 sköldkantsbeslag, kamfragment, spikar och brända ben från 2 vuxna individer. Beslut om fyndfördelning har fattats av RAÄ i enlighet med KML Andersson, K. 2000. En dubbelbegravning på Birka - Arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, RAÄ 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland. Stockholms läns museum. Rapport 2000:21. Stockholm. SHM Dnr 602-136-2002 RAÄ Dnr 321-404-2001 Handlingar och rapport i ATA Ny Björn Gustafsson 07-03-09

Museum Historiska museet
Förvärvsdatum 2005
Förvärvsnummer 34309
Förvärvsmetod KML
Litteratur En dubbelbegravning på Birka
Diarienummer
  • 602-136-2002 (Historiska museet)
  • 321-404-2001 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning Plats: Björkö, Hemlanden, Fornlämning: L2017:1904, Socken: Adelsö socken, Kommun: Ekerö kommun, Landskap: Uppland, Land: Sverige