Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Rund räknemaskin med lock av papp

Rund räknemaskin i svarvad trädosa på tre kulfötter med utsidan fanerad i valnötsträ. Maskinen är av mässing och består av kuggväxlar, spärrtrissor med fjädrar samt skivor med siffror, allt fäst på axlar med övre ändarna rörliga i en skiva av vit metall, som täcker dosans översida, de nedre axeländarna rörliga i ett kors av järn, liggande på en liten rund mässingsskiva uppburen av tre bågformiga stag, som med övre ändarna är fästa vid en kring den förnämsta skivan liggande ring. Det hela rörligt i dosan på en axel, som med nedre ändan utskjuter genom dosans botten och där fasthålles av en mutter med stor rund bricka; axeln övre ända uppskjutande genom den övre skivan och där försedd med en fyrsidig tapp. På den vita metallskivans översida kring kanten en indelning av korta streck, mellan dessa alla jämna siffertal från 2 till 98; mellan de båda sistnämnda talen siffran 0, över denna en skena, böjd över kanten och fäst vid skivan på en skruv med rund mutter samt vid dosan med två skruvar (en saknas); skenan vid böjningen med en halvrund ursvängning, avpassad för tätt ställda runda hål i ytterringens översida (skenan där avbruten). I skivans mitt tre i en rad ställda fyrsidiga tappar, på varje påträtt en kort visare av mässing (en av dessa avbruten, en saknas) samt kring varje tapp en sifferring med inslagna siffror från 1 till 9; mellan 1 och 9 ett runt hål, genom vilket ses en på undersidan liggande vit pappskiva med siffrorna 1-9 i svart. Inom sifferringen vid varje tapp ett siffertal, vid den vänstra 10 000, vid den mellersta 1 000 och vid den högra 100. Till varje tapp en lös hylsnyckel (en saknas) med svagt koniskt rör och knopp med plan översida och snedräfflad stavformig ytterkant; kring rörets mitt en tvärrefflad stav mellan två smala ränder; ovanpå knopparna respektive siffertal. Till höger om hålen i sifferringarna och i rad med dessa ett kvadratiskt hål, vari ses på en på undersidan liggande vit pappring siffertalen från 1 till 99; ovanför de runda hålen ett dylikt hål med pappskiva samt till höger om hålet inslaget siffertalet 100 000. Under botten en tunn mässingsskena med ena ändan fäst på en skruv, i den andra ett kort tvärstycke, fäst vid skenan med en nit. Rund ask av papp, rund klädd med marmorerat papper i grått, svart och grågredelint. Lock saknas. Tillhört inventarierna i Wilhelm Heinrich Kempes privata kontorsrum, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm. Ask; av papp, rund samt klädd med papper, marmorerat i grått, svart och grågredelint. Lock saknas. Tillhört inventarierna i Wilhelm H. privata kontorsrum, inrymt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 ( fnuvarande Kornhamstorg 4), Stockholm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Räknemaskin med lock
Kategori
  • Räkneverktyg
  • 02. II Kontorets inventarier
Material
  • Metall
  • Mässing
  • Valnöt
Storlek
  • Höjd 6.2 cm (ask)
  • Höjd 6.8 cm
  • Diameter 14.1 cm
  • Diameter 14.3 cm (ask)
Teknik Svarvning
Datering 1879
Tillverkningsplats
Tillverkare Hellström, Johan Fredrik (Tillverkare)
Tidigare ägare Hallwyl, Walther von
Inskription Signatur/Påskrift: På skivan upptill graverat:
Föremålsnummer II:I:B.j.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1935
Titel
RÄKNEMASKIN med ask.
Text
Af mässing, hvit metall och trä. Svarfvad trädosa, på tre tryckta kulfötter; utsidan fanerad i valnötsträ med stående faner. I dosan maskinen af mässing och bestående af kuggväxlar, spärrtrissor med fjädrar samt skifvor med siffror, allt fast på axlar med öfre ändarna rörliga i en skifva af hvit metall, som täcker dosans öfversida, de nedre axeländarna rörliga i ett kors af järn, liggande på en liten rund mässingsskifva, uppburen af tre bågformiga stag, som med öfre ändarna äro fasta vid en kring den förstnämnda skifvan liggande ring. Det hela rörligt i dosan på en axel, som med nedre ändan utskjuter genom dosans botten och där fasthålles af en sexsidig mutter med stor rund bricka; axelns öfre ända uppskjutande genom den öfre skifvan och där försedd med en fyrsidig tapp. Å den hvita metallskifvans öfversida kring kanten en indelning af korta streck, mellan dessa alla jämna siffertal från 2 till 98; mellan de båda sistnämnda talen siffran o, öfver denna en skena, böjd öfver kanten och fäst vid skifvan på en skruf med rund mutter samt vid dosan med två skrufvar (en saknas); skenan vid böjningen med en halfrund ursvängning, afpassad för en rad tätt ställda runda hål i ytterringens öfversida (skenan där afbruten). I skifvans midt tre i en rad ställda fyrsidiga tappar, å hvarje påträdt en kort visare af mässing (en af dessa afbruten, en saknas) samt kring hvarje tapp en sifferring med inslagna siffror från 1 till 9; mellan 1 och 9 ett rundt hål, genom hvilket ses en på undersidan liggande hvit pappskifva med siffrorna 1—9 i svart. Inom siffer-ringen vid hvarje tapp ett siffertal, vid den vänstra 10000, vid den mellersta 1000 och vid den högra 100. Till hvarje tapp en lös hylsnyckel (en saknas) med svagt koniskt rör och knopp med plan öfversida och snedrefflad stafformig ytterkant; kring rörets midt en tvärrefflad staf mellan två smala ränder; ofvanpå knopparna respektive siffertal. Till höger om hålen i sifferringarna och i rad med dessa ett kvadratiskt hål, hvari ses å en på undersidan liggande hvit pappring siffertalen från 1 till 99; ofvanför de runda hålen ett dylikt hål med pappskifva samt till höger om hålet inslaget siffertalet 100000. Under bottnen en tunn mässingsskena med ena ändan fäst på en skruf, i den andra ett kort tvärstycke, fast vid skenan med en nit. Å skifvan upptill graveradt: Höjd: 6.8 cm.; diameter: 14.1 cm. Anm. Räknemaskinen starkt defekt. Ask : Af papp, rund samt klädd med papper, marmoreradt i grått, svart och grågredelint. Lock saknas. Höjd: 6.2 cm.; diameter: 14.3 cm. Maskinen konstruerad af metallarbetaren Johan Fredrik Hellström, f. 3 November 1832 i Harg, Helgona socken, d. 19 Maj 1921 i Nyköping. Konstruktionen patente-rades 10 Juli 1879, patentet är antecknadt som förfallet; ritningar och beskrifning saknas (»ej annonseradt»). Hellström sysslade bl. a. med tillverkning aflampetter, kopior efter dylika i södermanländska kyrkor. Tillhört inventarierna i Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempes privata kontorsrum, inrymdt i Schinkelska huset, dåvarande adress Kornhamnstorg 2 (f. d. Lilla Nygatan 29, nuvarande Kornhamnstorg 4), Stockholm.