Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

gardin, kröningskaross

Bottentyg av röd sidenrips i två våder, vardera 520 mm. Hopsydda med fällsöm. Broderiet yttäckande. Stiliserat vegetativt mönster. Symmetriskt längsgående blomrankor och ett bladmönster i hjärtformigt slingrande linjer. Broderi i dubbelsidig plattsöm. Likvärdigt på rät- och avigsida. Kantfållen tre mm bred, fållad mot räsidan. På denna är en 35 mm bred frans fastsydd längs sidorna och nederkanten. Frans av krepiner, mestadels om sex trådar, i guld och silver, grupperade med 6 guld, 3 silver o s v. Flotterande metalltrådar i fransens överkant.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Gardin
Kategori Gardiner
Material
  • Sidenrips
  • Guldtråd
  • Silvertråd
Storlek
  • Höjd 1050 mm (m frans)
  • Bredd 1150 mm (m frans)
  • Höjd 500 mm (mönsterrapport)
  • Bredd 360 mm
Teknik
  • Broderi
  • Plattsöm
Antal 1
Datering 1675
Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 6021_LRK
Andra nummer Nr 1867: 740
Historisk händelse Karl XI:s kröning
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
4 st Gardiner i 2 våder, sydde af rödt tursvall å båda sidor, stickade med guld- och silfverblommor, broderade med små silfver- och guldcrepiner af rikt arbete ofvantill med messings ringar på rödt silkesband Tid. inv. nr.: 540 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 540
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
4 st Dto (Gardiner) af Rödt Sidentyg i 2 wåder sydde hel öfver på båda sior med genom stickade guld och silfver blomor brodderade med små silfwer samt guld Crepiner på 3 sidor Tid. inv. nr.: 540 Sida: 73 Nr. i föreg. inv.: 13 Sida i föreg.inv.: 309
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Efter en stor Caross med dubbell Swahnhalls, som för detta Kongl. Rådet Nils Bielke i Frankrijke till Hans Kongl. Maijstts Kröning beställt, är Anno 1696 upbränd och fölljande Tyg behåldne. Nembl. Twå st stora oppstoppade dynor .... (quityt. No 28 d. 16/7 1777) En Pall af Twå öfwerdragen med rödt Sammet .... (Prot. emillan 676 & 677, hörer till No 646) Twå st små Madrasser af rödt Atlask (quitt. No 28 d. 16/7 1777) Fyra st Gardiner af rödt Tursnäll ... (Prot. 540) Fyra st Gardine-Qwastar .... (Prot. 921, avlämnade till HGK) Tålf st breda och röda Band i lyckor bundne (646 p. sidan till pag. 315) En Kutske-dyna ,,,, Twå Brodderade Stycken .... En Kutske-Sadell Sex st Hufwudställen ... Sex st Handtyglar ... Ettm st Dito änckell Handtygel ... Sex par Betzellstänger ... Sex st Sehltyg af Dito Sammet ... (prot 646) Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 13 Sida: 307 Nr. i föreg. inv.: 101 Anmärkning: sid. 307-315
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Till en stor Carosse, som Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike beställt till Konungens Kröning
Text
4 Gardiner i 2 våder, sydde af rödt turssvall å båda sidor, stickade med guld- och silfverblommor broderade med små silfver- och guldcrepiner af rikt arbete; som dock saknas på 1. Rubrik: Rid- och slädetyg Tid. inv. nr.: 540 Sida: 44 Nr. i föreg. inv.: 540
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter en stor Carosse med dubbel Svanhals som för detta Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike till Hans Kongl. Majts Kröning beställt är Anno 1696 upbränd och följande Tyg behållne, Neml.n - i marg. - emellan 676 och 677 hörer till 646 En Pall af Träd öfwerdragen med rödt Sammet, därvid En Dyna eller Säte af rödt Sammet upstoppadt samt ett treklufvit Opslag af Dito Sammet, underfodrat med Guld BLommeradt Dammst, Opslaget så väl som Sätet hel öfver med Silfver och Guld broderat; Sätet är i Sömmarne med opskurne små Silfver och Guld Fransar besatt, men Opslaget med små Crepiner brämat- Denna Dyna eller Säte är vid Pallen anslagen med förgylte Krushufvade Mässings Tänlickor uppå en Guld och Silfver Galon - 540 - Fyra stycken Gardiner af rödt Turssnäll uti två väder sydde, hel öfver å båda sidor med genomstickade Guld och Silfver blommor broderade och med små Silfver samt Guld Crepiner af rikt arbete på tre sidor om hvardera, jemwäl ofvantill med Ett dussin Mässings Ringar på ett rödt Silkesband häftade. Tolf stycken breda och Röda Band i lyckor bundne utaf 3ne slags sorter i hvardera, faconerade och väfde Guld, Silfver och Silke. Eljest äro desse banden Sex stycken bundne i Tjo lyckor och Sex stycken i Njo Lyckor samt ett litet band af samma slag i hvardera, hvarmed de kunna omhäftas. En Kutske Sadel af rödt Sammet, broderad med Guld och Silfver, Sätet med smal Guldtråd stickadt och kanterne rundt omkring sydde med Guld och Silfvwer Fransar Därtill är allenast ett Ryggstycke öfverdraget med rödt Sammet, sammaledes broderat, samt med Guld och Silfver Fransar i Kanterne besatt; därpå finnes jemväl en stor förgyld Mässings Sölja och 3ne Dito Tampar, Item ett rödt Cardouans Täcke öfver Sadeln, underfodrat med rödt Sarge. Sex stycken Hufvudställen, öfwerdragne med rödt Sammet, broderade med Guld och Silfver, samt i kanterna sirade med Dito Fransar, häftade med förgyulte Mässings Söljor och Tampar. Till hvardera af Hufwudstället äro Tre stycken stora Toffs Qvastar af oägta (ägta?) Guld och Silfver, på somlige äro månge små Toffsar förkomne. Sex stycken Hand Tyglar till Betslen af massivt oägta Guld ochSilfvertråd Ett stycke Dito Enkel Hand Tygel med Knapp i stället för Sölja - Sex par Betselstänger förgylte och med förgylte Mässings Pucklor Sex stycken Sel-Tyg af Dito Sammet öfverdragit, med Silfver och Guld broderadt och i alla kanter med Guld och Silfver Fransar brämade Söljor, Ringar och Tampar af Mässing, förgylte. På Fem Sele Tyg äro fyra stycken af rödt Silke, Silfver och Guld slilngade breda Litzer med anslagne MÄssings Nubbar och på Sadel Häste Tyget en Litsquard allenast. Tömmarne eller Jag-Linorne till desse Sel Tyg äro slingade af massivt Silfver och Guld Tråd, dock oägta, bestående af 3ne stycken. Rubrik: Vagns- och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 203 Nr. i föreg. inv.: 13 Sida i föreg.inv.: 307 Anmärkning: sid. 203-209
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter en stor Carosse med dubbel Svanhals som för detta Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike till Hans Kongl. Majts Kröning beställt är Anno 1696 upbränd och följande Tyg behållne, Neml.n - i marg. - emellan 676 och 677 hörer till 646 .... 540 - Fyra stycken Gardiner af rödt Turssnäll uti två väder sydde, hel öfver å båda sidor med genomstickade Guld och Silfver blommor broderade och med små Silfver samt Guld Crepiner af rikt arbete på tre sidor om hvardera, jemwäl ofvantill med Ett dussin Mässings Ringar på ett rödt Silkesband häftade. ..... Rubrik: Vagns och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 540 Sida: 205 Nr. i föreg. inv.: 540
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Gardin af rödt turssvall i 2 våder, på båda sidor broderad i guld och silfver, med små silfver- och guld-crepiner af rikt arbete med do. (crepiner). Tid. inv. nr.: 740 Nr. i föreg. inv.: 540
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Till Konungens Kröningskaross
Text
4 st Gardiner i 2 våder, sydde af rödt turssvall å båda sidor, stickade med guld- och silfverblommor, broderade med små silfver- och guldcrepiner af rikt arbete; crepiner saknas på ett stycke Rubrik: Rid- och slädetyg Tid. inv. nr.: 540 Sida: 46 Nr. i föreg. inv.: 540