Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, möjligen Frankrike, ca 1650.

Karl X Gustavs rustkammaren, brukad i Polen enl. inv. Fäste av snidat, blånerat och förgyllt stål. Knapp lökformig med tio kraftiga räfflor, blånerad, dess överdel och hals med förgyllda bladornament. Handbygel flat med längsgående, blånerade räfflor, överdelens uppvikta fot fäst vid knappens mitt medelst en skruv, denna och bladformiga ansvällningar på handbygeln förgyllda. På utsidan utgår från handbygelns nederdel en kort, S-formig sidobygel, ornerad som handbygeln. Fint genombrutna, förgyllda parerplåtar, den yttre något större och oval, den inre framtill utdragen i en spets, parerplåtarna omgivna av l ister ornerade som handbygeln. Nedåtböjd, bakre parerstång likaledes ornerad som handbygeln. Kavellindning av omväxlande tjock och tunn, tvinnad och slät silvertråd. Över denna en spiralformigt lagd, tjock tråd. Upptill och nedtill flätad krans av samma material. Klinga rak, tvåeggad, flackslipad. Basen med kort ricasso, starka delen med en ca 195 mm lång hålkäl vari inpunsat med antikvaversaler på utsidan: "SANECUM", på insidan: "SAHACUM" (inskriptionen får här ej uppfattas som mästarnamn - endast som en föregiven kvalitetsbeteckning.)

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Värja
Kategori
Värjor
Material
 • Stål
 • Silvertråd
Storlek
 • Längd 986 mm
 • Bredd 131 mm
 • Längd 805 mm (klinga)
 • Bredd 33 mm (klinga)
 • Vikt 815 g
Teknik
 • Stålsnitt
 • Blånering
 • Förgyllning
 • tvinning
Antal
1
Datering
 • 1650
 • 1640-01-01 – 1660-01-01

1650 cirka

Tillverkare
Sahagun, Alonso de (Tillverkare)
Tidigare ägare
Inskription
 • Signatur/Påskrift: SAHACUM
 • Signatur/Påskrift: SANECUM
 • Signatur/Påskrift: SANECUM
 • Signatur/Påskrift: SAHACUM
Föremålsnummer
10774_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 1969
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 96
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 566
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 96
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 96
 • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 96
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Från Kongl. Riksmarskalksämbetet
Datum
1855
Text
1850-09-20 1 Konung Christian II:s rustning, häst och karl-rustning, handskarna defekta 1 Konung Gustaf I:s rustning, häst och karlrustning, komplet (i marg. Paris) 1 Konung Carl IX: do do do (rustning, häst och karlrustning); komplett, likvälmed nygjord handske. Karlrustningen, skälden och pannstycket å hästen af Benvenuto Cellini. Den öfriga hästrustningen af annat arbete. 1 Konung Gustaf II Adolfs rustning, bestående af rygg- ch bröstharnesk, genombrutna armar och lårstycken, allt förghyldt och försilfradt, och 1 hjelm. 1 Konung Carl X Gustaf rustning. 1 Handske felar 2 st Konung Gustaf I:s värjor, denena med silfverbeslaget fäste. 1 st Konung Gustaf II Adolfs hjelm /kask/ broderad 1 st do do Stormhatt 1 st do do Stålharnesk, bröst o rygg 1 st do do Pansar i 3ne delar, bestående af pansarkalott med örlappar och bakstycken, pansarn borta; 1 pansar bröst- och rygg-harnesk med plåtar. 1 st do do Slagsvärd 4 st Konung Gustaf II Adolfs värjor, deraf 2ne med silfverbeslaget fäste. 1 st Konung Carl X:s stålhufva 3 st do do värjor, nemligen a) liten värja med jernfäste, dubbelt C med R S och krona å ömse sidor om parerstången samt en latinsk inskription uttryckande att Konung Carl X Gustaf begagnat densamma b) 1 större svärd med jernfäste och en instämplad halfmåne å klingan; genombruten parerplåt, som synes halfva vara förgyld. c) Infanteri värja med förgyldt fäste med pålagde silfverornamenter; kafveln lindad med förgyld silfvertråd; Toledo-klinga. 1 st Polsk Sabel med silfverfäste och balja af rödt sammet med silfverbeslag. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 63
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 värja med fäste af jern , blåhärdadt, ciseleradt och till en del förgyldt, parérplåten genombruten, bygelns förlängning nedåtböjd och slutande i en knapp, värjknappen lökformig, refflad, öfverst ciselerade blad, byglen fastskrufvad i knappen, kafveln lindad med silfver- och jerntråd, klingan tveäggad, närmast fästet en fördjupning, i hvilken finnes graveradt å ena sidan "Sahagum" och på den andra "Sanagum". Tid. inv. nr.: 1969 Anmärkning: fr Gripsholm
Typ
Äldre inventarium
Titel
Högst Sahl. Konung Carl Gustafs egne Wärjor
Datum
1748
Text
En Wärja med förgylt Fäste, och Silfwertråds-HandKafle, samt en lång Spansk Klinga uti, Läder-Ballja uppå och en oförgylt Dubbsko. Samma Wärja hafwer Högst Sahl. Hans Maijstt brukat uti Påhlen - 15:- i marg. NB Prot. 466 Rubrik: Wärjor eller Swärdh Tid. inv. nr.: 57 Sida: 386 Nr. i föreg. inv.: 21
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Värja med förgylt fäste och Silfver tråds handkafle samt lång spansk Klinga (Baljan felas) Nyttjad af K. Carl X i Påhlen. h. sida. aflemnad till K: Riddarholm Kyrckan d. 21 augh. 1817 - quitt. af KamarJ: Rothlieb Qv. Å Tid. inv. nr.: 466 Sida: 63 Nr. i föreg. inv.: 57 Sida i föreg.inv.: 386