Föremål

Här är Oroo, i Döden Roo...Een christelig Predikan hwilken, tå...Herr Carl Gustaf Wrangel, Grefwe til Silfwitzborg...bleff hållen uthi Stockholm och Kongl. Riddare Kyrckia åhret 1680 the 21 September aff Johanne Vultejo Pastor Ridderhol.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1681
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Eberdt, Hans Georg (Tryckare), Vultejus, Johannes (Författare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111094_SKOBOK