Föremål

Dokument, Årby gård, Brev, Lån, Arrendekontrakt, Beskrivning av Årby gård, Brandförsäkringar, Fullmakter, Gravationsbevis, Räkenskaper, Inventarieförteckning, Kartor, Kostnadsförslag, Kontrakt, Likvider, Priskurant, Pro Memoria, Protokoll, Kvittenser, Rapporter, Resolutioner, Syninstrument, Ombyggnad, Virke, Verifikationer

Dokument, Årby gård - Arrendekontrakt - Beskrivning av Årby gård med underlydande - Brandförsäkringar - Brev - Fullmakter - Inkomster och utgifter - Inventarieförteckning - Karta över Årby med underlydande och Bellviken - Kemiska stationens i Jönköping undersökning av aska, kalkavfall, lera och mossjord - Kostnadsförslag till en tegelpress från Köhler - Köpekontrakt - Köpeskillningslikvid angående egendomarna Årby och Berga - Lånen hos Mälarprovisernas Enskilda Bank och Mälarprovincernas Hypoteksförening - Priskurant från Årby gård, Hållsta - Pro Memoria angående skogsskötseln - Protokoll - Kvittenser, som ingår i arrendelikviden 1893 - Rapporter - Resolution med anledning av Hjälmarens och Kvismarens sjösänkning - Syninstrument - Tegelbrukets ombyggnad - Undersökning av mossan vid Årby egendom - Uppgifter över virke - Utlåtande angående kalk vid Årby gård - Verifikationer 1 volym

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Affärshandlingar Bruk och egendomar
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
LXIV:II:A.f.e.c._HWY