Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Väggspegel med ljusarm. Sengustaviansk

VÄGGSPEGEL, med ljusarm (Stående rektangulär, med snidad ram. Överstycke med medaljong med vit figur mot blå botten, krönt med en rosett. Med ljusarm fäst på nederstycket. Tillhörde inventarierna på Woxna bruk.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Väggspegel med ljusarm
Kategori
  • Speglar
  • 06. VI Möbler, ur m. m.
Storlek
  • Bredd 56 cm
  • Höjd 130 cm
Datering 1800 – 1899

1800-tal

Tillverkningsplats Sverige
Tidigare ägare Voxna Bruk
Föremålsnummer VI:I:K.a.03._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1932
Titel
VÄGGSPEGEL, sengustaviansk, med ljusarm. (Stora kapprummet.)
Text
Ram af trä, ljusarm af mässing. rm Stående rektangulär, med öfver- och understycke. Ramen snidad samt förgylld i matt och blankt, profil som figuren (orig. s/i)‘ Fig. l Kring inkanten inom en slät list en pärlstaf, kring utkanten inom en dylik list en bandstaf. De släta listerna samt bandstafven i blankt. Öfverstycket liggande rektangulärt, i midten en utstående rund skifva af pastellage, hvarå i hvit relief mot blå botten en naken yngling, vänd något åt vänster, med hufvudet något åt höger, högra armen uppåtsträckt, den vänstra längs sidan samt hållande med båda händerna en snedt öfver kroppen hängande mantel; till höger om ynglingen ett antikt bukigt kärl med hög fot, lång smal hals och två uppåt inböjda handtag; skifvan omsluten af en smal ram, kring hvars inkant en pärlstaf. Å båda sidor om skifvan mot hvit botten i pastellage en pålagd snidad, i snirkel böjd stjälk med blad och en stor blomma (solros), allt inom en smal ram, kring hvars inkant en pärlstaf; längs öfverstyckets öfre kant en utstående profilerad list, å hvars framsida upptill en pärlstaf. Ofvanpå listen en tvärveckad stor bandrosett med liten midtknut. Den runda och den rektangulära ramens framsida, solrosens midt, listens öfverkant samt delvis bandrosetten i blankt. Understycket likaledes liggande rektangulärt, å detta pålagdt mot botten som å öfverstycket snidade, parvis åtvända bågar, bildande ovala falt, bågparen förenade genom vertikala bladornament och ett tvärgående midtband, i hvarje falt ett uppåt» vändt treflikigt blad; i midten en slät rund skifva, hvarå en stående fyrsidig mässings-hylsa (för ljusarmen), fäst på en plåtskifva, fasthållen medels två skrufvar med kull-riga hufvuden; vid hvardera ytterändan en platta med två kälar; längs nedre kanten en utstående bladlist, öfver denna en pärlstaf. Bågornamentens tvärband och listens nedre kant i blankt. Ljusarmen tvågrenad, med S-formade rundstafviga förgreningar, hvardera med öfre ändan utsvälld, de inre förenade vid en något kilformig fyrsidig tapp, afpassad för mässingshylsan; hvardera förgreningen med en svagt konisk ljuspipa på hög kälformig hals, upptill å pipan en utstående staf; mellan arm och pipa en skålig bricka med. rakt utviken ytterkant. Glas (original) med fasslipad kant. Rygg af furu med stående trä, å midten en tvärgående list med fasade kanter och afspetsade ändar, något utskjutande på ramen. Höjd: 1.3 m.; bredd: 0.56 m. Glas (dagermått), höjd: 0.46 m.; bredd: 0.36 m. Svenskt arbete från omkring 1800. Öfverförd af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 31 December 1891 ur Woxna bruks i Hälsingland husinventarier till Walther och Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, villa vid Ljusne såg- och järnverk, Söderala socken, Hälsingland, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Öfverförd af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 5 Juni 1909 från villan vid Ljusne till huset n:r 4 vid Hamngatan, Stockholm, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Woxna bruk förut tillhörigt kommerse-rådet Jürgen Christoffer Müller, ärfdes efter dennes död af adoptivdottern Jeannette, f. 19 Juli 1795, d. 1 Juni 1851, gift 26 April 1811 med hofmarskalken friherre Gustaf Ridderstolpe, f. 24 Maj 1785, d. 15 April 1845. År 1849 försålde friherrinnan Jeannette Ridderstolpe sin del, en femtedel, till bruksägaren Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe i Stockholm, som sedermera 1853—1855 inköpte ytterligare tre tiondelar af bruket jämte lika delar i Ljusne bruksegendom. Från år 1855 ägdes sålunda ena hälften af Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe och den andra af konsuln Wilhelm Röhss i Göteborg. Allt sedan år 1849 leddes förvaltningen af hela bruket af Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe under firma Wilh. H. Kempe, och år 1850 anlades Norrljusne sågverk, som Utom sågverksrörelsen mot slutet af 1870-talet omfattade äfven kätting- och järntillverkning samt grufdrift. År 1881 inköpte Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe jämväl konsuln Wilhelm Röhss’ m. fl. hälft, och samma år bildades Ljusne-Woxna Aktiebolag, å hvilket bolag Kempe öfverlät samtliga sina fastigheter. Bolagets stiftare voro: firman Wilh. H. Kempe, grefve Walther von Hallwyl och grosshandlaren Herrmann Wilms (originaihandlingar i bolagets arkiv i Ljusne). Det inbetalda aktiekapitalet utgjorde till en början Kr. 6500000 i aktier om nom. Kr. 10000. Aktieägare voro: firman Wilh. H. Kempe 646 aktier, grefve Walther vön Hallwyl 2 aktier, grosshandlaren Herrmann Wilms i aktie och grosshandlaren Hugo Holm i aktie. År 1886 inköpte bolaget Sörljusne järnverk af bruksägaren G. F. Berndes m. fl., och i sammanhang härmed ökades bolagets aktiekapital med Kr. 1300000 till Kr. 7800000. Samtliga dessa nya aktier öfvertogos af firman Wilh. H. Kempe. År 1890 inlöste grefve Walther von Hallwyl och fru Johanna Kempe, f. Wallis, såsom innehafvare af firman Wilh. H. Kempe, grosshandlaren Herrmann Wilms’ och år 1897 grosshandlaren Hugo Holms aktie. Grefve Walther von Hallwyl ägde därefter 429 aktier i Ljusne-Woxna Aktiebolag och fru Johanna Kempe, f. Wallis, 351 aktier på grund af dem emellan ingången öfverenskommelse. En del af grefve Walther von Hallwyls aktier öfvergick redan år 1907 i form af gåfva till en del medlemmar af släkten. Genom 1918 års nyemission af 100 aktier, hvilka samtliga öfvertogos af grefve 1 Walther von Hallwyl, och gratisemission (1 gratisaktie på hvar tionde gammal aktie) uppbringades aktiekapitalet till 9580000 kr., hvilket belopp bibehölls, tills här nedan omnämnda försäljning af aktierna ägde rum. Grefve Walther von Hallwyl skänkte i December 1918 63 aktier till hvardera af dotterbarnen öfveringeniören Harry von Eckermann, grefvinnan Carola Wacht-MEISTER AF Johannishus, f. VON Eckermann, godsägaren Rolf DE Maré, fröken Margit von Geijer samt herr Erik von Geijer. Dessutom hade öfveringeniören Harry von Eckermann, dels genom köp från grefve Walther von Hallwyl af 22 aktier, dels genom gåfva från fru Ebba von Eckermann, f. von Hallwyl, af 5 aktier, kommit i besittning af tillsammans 27 aktier. Sedan aktierna i enlighet med 1919 års ordinarie bolagsstämmas beslut blifvit uppdelade i ioo-kronorsvalörer, innehades aktiestocken vid försäljningstillfället den 1 September 1919 sålunda af följande personer (registerboken förvaras i Ljusne), nämligen: Grefve Walther von Hallwyl för fru Johanna Kempes testamenttagare °......................................................... 38696 aktier Godsägaren R. de Maré ...................................... 14000 » Fröken Margit von Geijer .......................................... 10100 > Herr Erik von Geijer............................................... 10100 » Öfveringeniören H. von Eckermann .................................. 9000 » Förste kammarherren W. VON Eckermann .............................. 7200 » Grefve Axel Wachtmeister af Johannishus............................ 6300 » Grefvinnan Carola Wachtmeister af Johannishus, f. von Ecker................................................................ 300 aktier Ryttmästaren W. VON Geijer ....................................... 100 » Disponenten E. Klintin ............................................. 1 aktie Häradshöfdingen G. Abenius....................................... , 1 » Hofmarskalken H. de Maré ........................................... 1 » Kamreren B. Glaumann............................................... 1 9 Tillsammans 95800 aktier å nom. 100 kronor. Verkställande direktör för bolaget var bruksägaren Wilhelm Heinrich (Henrik) Kempe år 1881—1883, grefve Walther von Hallwyl år 1883—1909, förste kammarherren Wilhelm von Eckermann år 1909—1919. Sistnämnda år försåldes vaktiemajoriteten till ett konsortium, företrädt af Centralgruppens Emissionsbolag, hvarefter det gamla bolaget upplöstes.