Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Jakttrofé, horn från kronhjort

Vänsterhorn med fem utbildade taggar samt en mindre tagg. Ögontaggl: 340 mm, rosenkransens omkrets 200 mm, stångens nedre omkrets 120 mm, övre omkretsen 120 mm. Första gången upptagen i inventarium 1686, tillväxt efter 1683, p. 2 - "15 paar hiorthorn små och stoora" eller "Item är af Hans Kongl:Maj.thz Cammar Wachtmestare inlefwererat efter des Attest fol. 19 11 paar hiortehorn Hwilka warit tilförne uti Hans högst Sahl: Kong: Maij.thz Säng Cammar" (fol. 2). "Uthi Kongl:Maij.thz Lijf Rust Cammar hafwer Jagh Undertecknadt, till Rustmästaren, Wälbetrodde Knut Wetterskiär inlefwererat Ellofwa paar Hiortehorn, hwilke legat uthi högst sahl: Kong. Maij:thz Cammarpå Slottet, och i förledne Brand uthtagne, som här med attesteras 1697, Håkan Cuttman, Kl.Mthz Cammar Wachtmästare".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hornkrona
Kategori Djurdelar
Material Horn
Storlek
  • Längd 101 mm (stång)
  • Vikt 1910 g
Antal 1
Datering 1680

1680 cirka

Tillverkare Cuttman, Håkan (Förmedlare)
Föremålsnummer 11636_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3808
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
6 par Hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m.m. Sida: 42 Anmärkning: sid 79 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sex par hjorthorn Tid. inv. nr.: 3808 Sida i föreg.inv.: 79
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
6 Par hjorthorn Rubrik: Diverse Materialier m .m. Sida: 50