Upphov: Bergensten, Jenny, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kyrklyktor, barock

LYKTOR, 2 st (kyrk-), barock Av trä och glas. Sexsidiga. Snidade, förgyllda och delvis målade. Stommen med hörnstolpar och hörnkolonner samt hela bottnar. Kolonnerna spiralvridna samt målade i svartblått. Mellan konsolerna upptill ett konturerat kilformigt fält, i fälten olika målningar. Glaset något iriserande, fäst mellan stolparna samt bestående på varje sida av små olikformade stycken fattade i smala blyspröjsar. Lyktorna monterade för elektriskt ljus. Höjd 1,35 m Italienskt arbete från 1600-talets slut eller 1700-talets början. Inköpta av Walther och Wilhelmina von Hallwyl från guldsmeden och konsthandlaren J Bossard, Luzern, Schweiz.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning
  • Lampor
  • Lykta
Kategori
  • Belysningsarmaturer
  • 05. V Belysning och eldstadstillbehör
Material
  • Trä
  • Glas
Storlek Höjd 135 cm
Teknik
  • Snidat
  • Förgyllt
  • målat
Datering 1700

1700 Cirka

Tillverkningsplats Italien
Tidigare ägare Bossard, Johann Karl
Föremålsnummer V:I:G.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1936
Titel
LYKTOR, (kyrk-), barock, två stycken. (Nedre vestibulen.)
Text
Af trä och glas. Sexsidiga. Snidade, förgyllda och delvis målade. Stommen med hörnstolpar och hörnkolonner samt hela bottnar; de senare hvardera med plan insida och profilerad kant, från hvilken utgående vid hvarje stolpe ett fyrsidigt ut-språng för kolonnerna; stolparna med kälformig utsida; kolonnerna spiralvridna, målade i svartblått samt med profilerad bas på fyrsidig plint och med korintiskt kapitäl, bas och ka-pitäl förgyllda, längs fördjupningen mellan spiralhvarfven en förgylld bladranka i relief; upptill mellan stolparna en skifva, imiterande ett rundbågigt hvalf. Från nedre bottnens undersida utgående nedåt ett långt ihåligt spetsigt, efter bottnen sexsidigt understycke med insvängda sidor samt med spetsen afslutad i en snedgodronnerad vulst och en profilerad knopp, vulsten öfverst, med hvarannan valk målad i svartblått, hvarannan förgylld. Under hvarje utsprång en S-formad konsol med volutformiga ändar och afsmalnande nedåt, upptill å utsidan ett uppåtvändt bladornament. Mellan konsolerna upptill ett kontureradt kilformigt fält, omslutet på hvardera sidan af två sammanhängande bågar, den öfre S-formad, den nedre C-formad med ändarna utåt. I fälten olika målningar: I det första mot botten i guld en biskop med långt helskägg, i röd mössa (mitra) och röd dräkt, i vänstra handen krumstafven (kräklan) samt en bok; i andra fältet, räknadt åt höger, ett vapen med en bjälke i silfver mot röd botten, upptagande hela fältet; i det tredje i hvitt mot botten i guld ett heraldiskt åt vänster gående lamm med korsfanan och med tillbakavändt hufvud; i det fjärde ett vapen(?) med till synes en fyruddig stjärna i rödt, i hvars midt ett spetsovalt hvitt föremål, mot botten af silfver; i det femte en kvinna (abbedissa?) i hvitt dok, brunt lif och röd kjortel, hållande en uppslagen bok i vänstra handen, den högra mot bröstet, samt mot botten i guld; i det sjätte ett vapen (?) med en fläkt örn i rödt mot botten i silfver. Å öfre bottnens öfversida i midten en kupig upphöjning, i hvars midt en rödmålad cylindrisk knopp med rundad öfverända, från denna utgående uppåt en rak ståndare i två långsträckt päronformiga afdelningar, hvardera med längdgående uppåtvända bladornament; ofvanpå hvarje utsprång en snedt upp mot midten riktad grof akantusbladranka, något afsmalnande uppåt samt med öfre ändan fäst vid midtståndarens öfre ända, den nedre stödd på utsprånget; öfverst en rödmålad rund bricka med kupigt profilerad undersida samt å denna förgyllda, radiellt ställda utåtvända bladornament; å öfversidan en aflång takögla. Glaset något iriserande, fäst mellan stolparna samt bestående å hvarje sida af små olik-formade stycken, fattade i smala blyspröjsar, sammanförda till ett masverkliknande mönster med två öfver hvarandra ställda X-liknande figurer; det hela infattadt i en ram af bredare blyspröjsar, som sammanhålla styckena till en hel skifva, denna å en af sidorna med nedre hälften som lucka, med gångjärn vid vänstra kanten, vid den högra en vertikal skjutregel. Lyktorna monterade för elektriskt ljus; monteringen bestående af en stor lampa med enkel hållare. Höjd: 1.35 m. Italienskt arbete från 1600-talets slut eller 1700-talets början. Inköpta af Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 30 Augusti 1895 från guldsmeden och konsthandlaren J. Bossard, Hirschenplatz, Luzern, Schweiz, se rä-kenskapsutdrag från konsthandlaren J. Bossard 16 Oktober 1906. Ankommo 20 December 1895, se Rescontra (Huset n:r 4 vid Hamngatan). Betalda 23 December 1895. Pris: Frcs 800, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Reparerade hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 1895—1898. Betaldt 14 Juni 1900, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 42. Delvis förgyllda med äkta guld samt målade hos förgyllaren Aug. Dahlstedt (f. d. G. Lönnmark), Sergelgatan 2, Stockholm, se räkning 21 Maj 1898. Betaldt samma dag, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 90 (pr st. Kr. 45), se räkning.