Föremål

I Herrans Jesu namn! The rette christnas andeliga kamp, beswärliga wandrings-lopp, fasta tro och ther på följande ewiga ro. Af 2. Timoth. 4. cap. 7. och 8. vers. Framstält uti en christelig lik-predikan, öfwer then fordom ehreborne och welachtade rådmannen Joachim Thim, hwilken i herranom saligen afsomnade på Wachtzholm den 29. martii 1726. Hwars lekamen, med tilbörlig ähra, christeliga och öfliga ceremonier, befordrades til sin hwilokammar, af månge förneme personers, och en folckrik församlings medfölje, then 12. april samma åhr. Efter flitig begäran, til skyldig tienst enfalligast sammanfattad af Lars Betulander, W-Gothus. ... Stockholm, tryckt hos Henr. C. Merckell, kongl. boktr. i stor-furstendömet Finnland, åhr 1726.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av kalvskinn. Pärmfyllnad: papp. Inlagan består av enskilda lunthäftade skrifter som tillsammans häftats på tre bind, fast rygg. Variationer i papperskvalitet och storlek. 23 skrifter samlade i en volym.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Material lumppapper
Storlek Bredd 90 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering
  • 1700
  • 1726

1726 (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 95813_SKOBOK
Historisk person Thim, Joachim (Omnämnd, avliden)