Föremål

seltyg, bröstsele

Seltyg av läder, överklätt med röd sammet, broderat i relief med guld- och silvertråd i rank- och blommönster och trofégrupper. Runt kanterna oklippt kavelfrans av silver- och guldtråd. Ca 100 mm bred brösta med runda söljor i ändarna, i vilka draglinor och mankrem är fästade. Från bröstan en stödrem med sölja på var sida. 2 bärremmar, en smal främre, en bredare bakre, fästad vid draglinorna. Bukgjord med 1 sölja. Ryggstycke övergående i svansrem. En separat kraftig rem med hälla och rektangulär sölja med löphylsa. Totalt 5 små och 2 stora rektangulära söljor av förgylld mässing och genombruten ram i form av akantus och rocailler. Stropparnas ändar skodda med ciselerat beslag.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Seltyg
Kategori Selar
Material
  • Läder
  • Sammet
  • Silvertråd
  • Guldtråd
Storlek Vikt 9990 g
Teknik Reliefbroderi
Antal 1
Datering 1670

1670 cirka

Tillverkare Bielke, Nils (Beställare)
Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Inskription Dekor: trofégrupp
Fysiska egenskaper Färg: Röd
Föremålsnummer 6235_LRK
Andra nummer Nr 1867: 741:h1
Relaterat föremål 6232_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Pall af trä, öfverdragen med rödt sammet samt med vidfästad dyna och treklufvet upslag af do. (rödt sammet); sätet och upslaget äro broderade o guld och silfver samt försedde med små silfver- och guldfransar och en galon af guld och silfver. 12 st. breda röda band i lyckor i form af en rosett, väfda af guld, silfver och silke. 6 st. seltyg, öfverklädda med rödt sammet, broderade med silfver samt försedda med söljor, ringar och tampar af förgylld messing i genombrutet arbete. På 5 seltyg äro 4 breda lifter slingade af rödt silke, silfver och guld. På sadelhästtyget en lisquard. Tömmarne i 12 bitar af silfver- och guldtråd, oäkta. 6 st. hufvudställ, öfverdragna med rödt sammet, broderade med guld och silfver, kantade med guld och silfverfransar - förgyllda messingssöljor och tampar; till hvartdera hufvudstället 3:ne stora tofsar. 6 st. handtyglar till betsel af oäkta guld- och silfvertråd. 1 enkel handtygel med guldtrådsknapp. 6 st. betselstänger, förgyllda, med förgyllda messingspucklor. Tid. inv. nr.: 741 Nr. i föreg. inv.: 646
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Pall af träd, öfverdragen med rödt sammet, dervid en dyna af rödt sammet samt ett 3 klufvet opslag af Do sammet, fodradt med guldblommeradt damast, sätet och oppslaget med silfver och guld broderade och små silfver- och guldfransar med en silfver- och guld-galon allt anslaget vid pallen. 12 st breda röda band ... 6 st seltyg, öfverklädda med rödt sammet.... 1 Kusksadel af rödt sammet ... 6 st hufvudställ ... 6 st handtyglar .... 6 st betselstänger ... 12 st breda röda band i lyckor af guld, silfver och silke. Tid. inv. nr.: 646 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 646
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
Efter en stor Carosse med dubbel Svanhals som för detta Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike till Hans Kongl. Majts Kröning beställt är Anno 1696 upbränd och följande Tyg behållne, Neml.n - Rubrik: Vagns- och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 646 Sida i föreg.inv.: 307
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Till Kungens kröningskaross
Text
1 Pall af träd öfverdragen med rödt sammet, dervid en dyna af do sammet, fodradt med guldblommeradt damast, sätet och upslaget med silfver och guld broderadt och små silfver och guldfransar, med en silfver och guldgalon 12 breda röda Band i lyckor af 3ne slag, väfda af guld, silfver och silke, i en bundt; 6 st Seltyg af rödt sammet, öfverdragne med silfver och guld, broderade i kanterne med guld och silfver, söljor, ringar och tampar af förgld messing. På 5 Seltyg äro fyra af rödt silke, silfver och guld slingade breda litzer, och på sadelhästtygen en litzquard. Tömmarne eller Jagtlinorne äro af massivt oäkta silfver och guldtråd i 12 stycken 1 Kusksadel af rödt Sammet broderad med guld och silfver, sätet med smal guldtråd stickadt, kanterne med guld och silfver fransar, ryggstycket till sadlen öfverdragen med rödt sammet, brodeadt med guld ochsilfver fransar i kanterne, 1 stor förgl. messingssölja och 3ne do tgampar, samt 1 ring. 6 Hufvudställen öfverdragne med do do, broderade med guld och silfver, kanterne med do fransar och förgl. messingssöljor och tampar och 3 stora toffsquastar till huardera. 6 Handtyglar till betzel af oägta guld och silfver tråd 1 D. enkel med knapp, 6 Betselstänger förgl. med förgl. messingspucklor. 12 breda röda Band i lyckor af guld, silfver och silke Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 44 Nr. i föreg. inv.: 646
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter en stor Carosse med dubbel Svanhals som för detta Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike till Hans Kongl. Majts Kröning beställt är Anno 1696 upbränd och följande Tyg behållne, Neml.n - i marg. - emellan 676 och 677 hörer till 646 En Pall af Träd öfwerdragen med rödt Sammet, därvid En Dyna eller Säte af rödt Sammet upstoppadt samt ett treklufvit Opslag af Dito Sammet, underfodrat med Guld BLommeradt Dammst, Opslaget så väl som Sätet hel öfver med Silfver och Guld broderat; Sätet är i Sömmarne med opskurne små Silfver och Guld Fransar besatt, men Opslaget med små Crepiner brämat- Denna Dyna eller Säte är vid Pallen anslagen med förgylte Krushufvade Mässings Tänlickor uppå en Guld och Silfver Galon - 540 - Fyra stycken Gardiner af rödt Turssnäll uti två väder sydde, hel öfver å båda sidor med genomstickade Guld och Silfver blommor broderade och med små Silfver samt Guld Crepiner af rikt arbete på tre sidor om hvardera, jemwäl ofvantill med Ett dussin Mässings Ringar på ett rödt Silkesband häftade. Tolf stycken breda och Röda Band i lyckor bundne utaf 3ne slags sorter i hvardera, faconerade och väfde Guld, Silfver och Silke. Eljest äro desse banden Sex stycken bundne i Tjo lyckor och Sex stycken i Njo Lyckor samt ett litet band af samma slag i hvardera, hvarmed de kunna omhäftas. En Kutske Sadel af rödt Sammet, broderad med Guld och Silfver, Sätet med smal Guldtråd stickadt och kanterne rundt omkring sydde med Guld och Silfvwer Fransar Därtill är allenast ett Ryggstycke öfverdraget med rödt Sammet, sammaledes broderat, samt med Guld och Silfver Fransar i Kanterne besatt; därpå finnes jemväl en stor förgyld Mässings Sölja och 3ne Dito Tampar, Item ett rödt Cardouans Täcke öfver Sadeln, underfodrat med rödt Sarge. Sex stycken Hufvudställen, öfwerdragne med rödt Sammet, broderade med Guld och Silfver, samt i kanterna sirade med Dito Fransar, häftade med förgyulte Mässings Söljor och Tampar. Till hvardera af Hufwudstället äro Tre stycken stora Toffs Qvastar af oägta (ägta?) Guld och Silfver, på somlige äro månge små Toffsar förkomne. Sex stycken Hand Tyglar till Betslen af massivt oägta Guld ochSilfvertråd Ett stycke Dito Enkel Hand Tygel med Knapp i stället för Sölja - Sex par Betselstänger förgylte och med förgylte Mässings Pucklor Sex stycken Sel-Tyg af Dito Sammet öfverdragit, med Silfver och Guld broderadt och i alla kanter med Guld och Silfver Fransar brämade Söljor, Ringar och Tampar af Mässing, förgylte. På Fem Sele Tyg äro fyra stycken af rödt Silke, Silfver och Guld slilngade breda Litzer med anslagne MÄssings Nubbar och på Sadel Häste Tyget en Litsquard allenast. Tömmarne eller Jag-Linorne till desse Sel Tyg äro slingade af massivt Silfver och Guld Tråd, dock oägta, bestående af 3ne stycken. Rubrik: Vagns- och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 203 Nr. i föreg. inv.: 13 Sida i föreg.inv.: 307 Anmärkning: sid. 203-209
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Till Kungens kröningskaross
Text
1 Pall af träd, öfverdragen med rödt sammet, dervid en sammetsdyna samt ett 3 klufvet uppslag af sammet, fodradt med guldblommmeradt damast; sätet och uppslaget med silfver och guld broderade, med små silfver och guldfransar samt en silfver-och guld-galoon, allt anslaget vid pallen 12 st breda röda band i lyckor af 3 slag, väfda af guld, silfver och silke, i en bundt; 6 st Seltyg af rödt sammet, öfverdragne med silfver och guld, broderade i kanterne med guld och silfver, med brämade Söljor, ringar och tampar af förgyld messing. På 5 Seltyg äro fyra af rödt silke, silfver och guld slingade breda litzer, och på sadelhästtygen et litzquard. Tömmarne i 12 bitar af oäkta silfver och guldtråd. 1 kusksadel af rödt sammet, broderad med guld ochsilfver, sätet med smal guldtråd stickadt, kanterne med guld och silfver fransar; Ryggstycket till sadeln öfverdraget med rödt sammet och breoderadt med guld och silfverfransar i kanterne med en stor förgyld messingssölja och 3 do tampar samt en ring. .... Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 46 Nr. i föreg. inv.: 646