Upphov: Mohr, Jens, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tvättservis, 12 st.

TVÄTTSERVISER, tolv stycken, jämte plåt. Bestående av handfat, handkanna, svampkopp, tvålkopp, borstkopp och nattkärl samt hink med löst handtag jämte matta. Uppställda i sängkammaren, toalettrummet, gästrummen i stora kapprummet samt där övrig servis är uppställda. Av fajans med grönskiftande glasyr, denna på en del föremål något ljusare. Dekor: I blått under glasyren. Handfat: Skålformig med rakt utsvängd brädd samt på fotkant. På brädden en bård av sammanhängande treflikiga blad, bården på en del fat avbruten på åtta ställen av en åttabladig blomma. Höjd: 31,5 cm, diameter: 19,8. Handkanna: Långsträckt päronformig med utsvängd mynningskant, framtill utdragen i en bred snås samt på låg fotkant. Kring mynningen en bård som på handfatets brädd. Höjd: 31,5 cm, diameter: 19,8 cm. Svampkopp: Omvänd klockformig med utsvängd brädd samt på sned utsående fotkant. Höjd: 10,5 cm, diameter: 15,7 cm. Fotkant diameter: 8,5 cm. Tvålkopp med lös innerkopp: Avlång med rundade ändar och utsvängd brädd samt på låg fotkant. Innerkopp med rakt utstående bräddkant och plan botten. Höjd: 5,2 cm, längd: 14,3 cm, bredd: 10,5 cm. Innerkopp höjd: 2,7 cm, längd: 12,9 cm, bredd: 8,6 cm. Borstkopp: Avlång med rundade ändar och sned utsående brädd samt på låg fotkant. Höjd: 3,7 cm, diameter: 21,7 cm. Fotkant diameter: 16,2 cm. Nattkärl: Rund bukig med utsvängd brädd samt på fotkant. Höjd: 15,3 cm, diameter: 23,4 cm. Fotkant diameter: 16,2 cm. Hink med sil och handtag: Omvänt konisk med något utsvängd stavformig brädd. Sil med rakt uppstående eller flackstavig inviken kant samt skålig botten. Handtag av rotting bågformigt bestående av två i bredd liggande okluvna rottingar. Höjd med sil: 30,5 cm, utan sil: 27 cm, diameter: 28,5-30 cm. Sil höjd: 8,5 cm, diameter: 29,5 cm. Inköpta efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl i Gustavsbergs Utställning, Stockholm 1893. Efter hand delvis kompletterade. Hinkmattor: Av mörkgrått gummi. Runda med uppstående kant. Höjd: 2 cm,diameter: 30,5 cm. Inköpta efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl hos Francois Fonrobert Gummi- und Guttapercha-Waaren-Fabrik, Berlin 1910. Plåt: Av koppar. Bestående av en kvadratisk tjock skiva på vars ena sida graverat med två monogram vadera med initialerna W v H. Plåten inköpt och graverad efter beställning av Wilhelmina von Hallwyl.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Tvättservis
Kategori
  • Personlig hygien
  • 04. IV Ekonomiinventarier
Material
Fajans
Datering
1893
Tillverkningsplats
Föremålsnummer
IV:IV:A.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
TVÄTTSERVISER, tolf stycken, jämte plåt.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1937
Text
Uppställda: i i Sängkammaren, i i Toilettrummet, i i hvarje af Gästrum I—IV, 2 i Gästrum V, 1 i Stora kapprummet samt där öfrig servis (se IV: B. 1) är uppställd. Bestående af handfat, handkanna, svampkopp, tvålkopp, borstkopp och nattkärl samt hink med löst handtag jämte matta. Af fajans med grönskiftande glasyr, denna på en del föremål något ljusare. Dekor: I blått under glasyren. Å bottnens undersida å de större föremålen inpressadt: jämte årtalets slutsiffror; dessutom en del arbetarmärken. Handfat: Skålformigt med rakt utsvängd brädd samt på fotkant. Å brädden en bård af sammanhängande treflikiga blad, bården å en del fat afbruten på åtta ställen af en åttabladig blomma; dessutom å insidan nedanför brädden inom en bladkrans med fyra bandrosetter jämte bärklasar initialer under krona med nio kulor (orig. 2/i): Höjd: ii—12.5 cm.f diameter: 36—38.8 cm. Handkanna: Långsträckt päronformig med utsvängd mynningskant, framtill utdragen i en bred snås, samt på låg fotkant. Henkel flackstafvig, svagt S-formad, nedre fästet utvidgadt i form af ett treflikigt blad; öfre delen med tvärrefflade kanter. Kring mynningen en bård som å handfatets brädd samt till vänster om henkeln initialer under krona och inom bladkrans som å fatets insida. Höjd: 31.5 cm.; diameter: 19.8 cm. Svampkopp: Omvändt klockformig med utsvängd brädd samt på snedt utstående fotkant; å bräddens öfversida en bård af sammanhängande treflikiga blad, å insidan nedanför brädden inom en bladkrans med två bandrosetter initialer under krona med nio kulor: vm Höjd: 10.5 cm.; diameter: 15.7 cm. Fotkant, diameter: 8.5 cm. Tvålkopp med lös innerkopp: Aflång med rundade ändar och utsvängd brädd samt på låg fotkant; inuti en utstående fals för innerkoppen. Innerkopp med rakt utstående bräddkant och plan botten, hvari tre längdgående rader runda hål. Kring brädden å hvardera koppen en bård som å svampkoppens brädd samt å ytter-koppens utsida och i innerkoppens botten initialer under krona och inom bladkrans som å svampkoppens insida. Höjd: 5.2 cm.; längd: 14.3 cm.; bredd: 10.5 cm. Innerkopp, höjd: 2.7 cm.; längd: 12.9 cm.; bredd: 8.7 cm. Borstkopp: Aflång med rundade ändar och snedt utstående brädd samt på låg fotkant; å bottnens insida två tvärgående balkar med i två bågar nedsvängd öfverkant. Kring brädden en bård som å svampkoppens brädd samt å bottnens insida eller å långsidornas utsida initialer under krona och inom bladkrans som å svampkoppens insida. Höjd: 3.7 cm.; längd: 21.7 cm.; bredd: 8.6 cm. Nattkärl: Rundt, bukigt, med utsvängd brädd samt på låg fotkant. Henkel flackstafvig, båg-formig, å i^tsidan upptill ett utsvängdt tumfäste. Kring bräddens öfversida en bård som å handfatets brädd samt å ömse sidor om henkelil initialer under krona och inom bladkrans som å fatets insida. Höjd: 15.3 cm.; diameter: 23.4 cm. Fotkant, diameter: 16.2 cm. Hink med sil och handtag: Omvändt konisk med något utsvängd stafformig brädd; å utsidan tre grupper utstående platta lister, imiterande band, med två i hvarje grupp samt nedanför brädden ett något bredare dylikt band, från detta utgående två motsatta, rakt utstående knoppar på käl-formig hals för handtaget. Sil med rakt uppstående eller flackstafvigt inviken kant samt skålig botten, i hvars midt en cylindrisk huf med platt öfversida och utstående stafformig kant samt med tre aflånga hål med bågformig öfverända. Kring bräddens och silens öfver- eller innerkant en bård som å handfatet, dessutom å hinken å en eller å två motsatta sidor samt å silens insida initialer under krona och inom bladkrans som å handfatets insida. Å en del silar initialerna i stället å hufvens öfversida samt af samma typ som å svampkoppen. Handtag af rotting, bågformigt, bestående af två i bredd liggande oklufna rottingar, tätt lindade med en skena af klufven rotting. Höjd med sil: 30.5 cm., utan sil: 27 cm.; diameter: 28.5—30 cm. Sil, höjd: 8.5 cm.; diameter: 29.5 cm. Inköpta efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, i Gustafsbergs Utställning (C. J. Ahlqvist), Kungsträdgårdsgatan 2 A, Stockholm, se räkning, kvitterad 29 Maj 1893. Betalda 10 Juni 1893, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris pr st. utan hink: Kr. 16: 80, hink Kr. 12, se räkning. Efter hand delvis kompletterade. Korghandtag till hinkar inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, i Gustafsbergs Utställning (C. J. Ahlqvist), Kungsträdgårdsgatan 2 a, Stockholm, se räkning 31 Maj 1894. Betalda 6 Juni 1894, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 1 pr styck, se räkning. Hinkmattor: Af mörkgrått gummi. Runda, med uppstående kant; öfversidan refflad i fint rutmönster, kanten slät, undersidan klädd med glatt linnelärft. Å bottnens öfversida stämpel: .GUMMIWAARENFABK3K Å undersidan i gredelint numret: Höjd: 2 cm.; diameter: 30.5 cm. Inköpta efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 22 April 1910 hos François Fonrobert, Gummi- und Guttapercha-Waaren-Fabrik, Berlin, (se räkning 14 Juni 1910) vid hennes vistelse i nämnda stad tillsammans med sin make, Walther von Hallwyl, samt fröken Ida Uhse 22 April 1910 under deras resa genom Tyskland och Schweiz till Florens och Siena 20 April—25 Maj 1910. Förestående uppgifter lämnade med ledning af fröken Ida Uhses Reseanteckningar. Betalda 2 Juli 1910, se Hufvudbok (hushållskonto). Pris: Mk 75: 60 (Mk 6: 30 pr st.), se räkning. Plåt: Af koppar. Bestående af en kvadratisk tjock skifva, å hvars ena sida graveradt: nedtill två monogram, det vänstra mindre, hvartdera med initialerna W v H under krona med nio kulor samt inom stiliserad lagerkrans med bandrosetter, den större kransen dessutom med bärklasar och en niobladig blomma; öfver monogrammen sju oregelbundet tvärgående lagerslingor, tre gröfre och fyra finare, hvarje med en eller flere sju- eller åttabladiga blommor. Sidlängd: 30.2 cm.; tjocklek: 0.6 cm. Graverad efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, i Gustafsbergs Utställning (C. J. Ahlqvist), Regeringsgatan 6, Stockholm, se räkning 29 Maj 1893. Betaldt 10 Juni 1893, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Kr. 75, se räkning. Monogram och dekor ritade af fröken Sigrid Sundborg, dotter till antikvitetshandlaren fru Mina Sundborg, Kungsträdgårdsgatan 2 b, Stockholm, år 1893. Plåten inköpt af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 28 Maj 1919 i Gustafsbergs Utställning, Regeringsgatan 5, Stockholm, se räkning samma dag. Betald 28 Maj 1919. Pris: Kr. 50, se Wilhelmina von Hallwyls privata Kassabok samt räkning.