Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Bröstharnesk, ingående i Sigismund Augusts rustningsgarnityr för man och häst. Skänkt år 1574 av prinssessan Anna av Polen till Johan III. Tillverkad på 1550-talet av Kunz Lochner i Nürnberg.

Driven stålplåt med på utsidan etsad och kallemaljerad dekor. Rundad låg urtagning för halsen., även för armarna men djupare och med rakare sidor. I urtagningen lätt välvd skena, b ca 50 mm, fäst i kanterna med nit. Upptill är skenan rörilg i sidled, ca 12 mm inåt, genom förstorat nithål. Skenan ligger dessutom an mot en 95 mm lång utåt böjd fjäder, vilket trycker skenan utåt. Nertill är fjädern böjd och fäst i ett hål i harneskplåten. Från hals till nederkant en låg mittås, över mellangärdet driven till hög och spetsig tapul. Nertill en utåt och nedåt riktad krage. På var axel en tapp, h 7 mm, genomborrade från sidan, och en sölja med fyrkantig, konturerad och förgylld ram. Vid höger armhål en lanshake av 70 x 40 mm stor platta med avfasade kanter, heltäckande dekor och i vänster kant fem vertikalt ställda hål. I klack på plattan en ledad 115 mm lång rak och utåt svängd skena med L-format tvärsnitt. I vinkeln en hake, l 110 mm, formad som skenan. Haken fäst på mitten i en urfasad klack med genomgående nit och därmed rörlig i höjdled. I yttre änden uppåtböjd och nitad fjäder. Vid tryck på fjäderna släpper haken ur sitt spår vid basen och lanshaken kan fällas tillbaka. I hals och armhål uppdriven, omvikt och rundsmidd kant med högt mittparti, 12 mm, och avsmalnande sidor. Dekor av filade snedställda linjer lutande från var sitt håll och mötandes i mitten.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Bröstharnesk
Kategori
 • Bröstharnesk
 • Rustningsdelar
Material
Stålplåt
Storlek
 • Höjd 320 mm
 • Bredd 340 mm
 • Vikt 4700 g
 • Vikt 25150 g (Hela rustningen )
Teknik
 • Drivning
 • Etsning
 • Förgyllning
Antal
1
Datering
1550 – 1559

1550-tal

Tillverkningsplats
Tillverkare
Lochner, Kunz Konrad (Tillverkare)
Tidigare ägare
Föremålsnummer
26055_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2603:c
Litteratur
 • "Rännande och stäckande" under den äldre Vasatiden, Rangström, 1992, katalog: 130 (Rangström, Lena)
 • The Eagle and the Three Crowns. Polish-Swedish relations across the Baltic from the 16th to the 18th Centuries, Eagle and Three Crowns, 2002, katalog: I: 20
 • Imagines Potentatis, 2007, katalog: V: 1
 • Riddarlek och tornerspel, katalog: 130
 • Riddarlek och Tornerspel. Sverige - Europa., 1992, avb. på sida: 142; katalog: 130 (Rangström, Lena)
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Från Kongl. Riksmarskalksämbetet
Datum
1855
Text
1850-09-20 1 Konung Christian II:s rustning, häst och karl-rustning, handskarna defekta 1 Konung Gustaf I:s rustning, häst och karlrustning, komplet (i marg. Paris) 1 Konung Carl IX: do do do (rustning, häst och karlrustning); komplett, likvälmed nygjord handske. Karlrustningen, skälden och pannstycket å hästen af Benvenuto Cellini. Den öfriga hästrustningen af annat arbete. 1 Konung Gustaf II Adolfs rustning, bestående af rygg- ch bröstharnesk, genombrutna armar och lårstycken, allt förghyldt och försilfradt, och 1 hjelm. 1 Konung Carl X Gustaf rustning. 1 Handske felar 2 st Konung Gustaf I:s värjor, denena med silfverbeslaget fäste. 1 st Konung Gustaf II Adolfs hjelm /kask/ broderad 1 st do do Stormhatt 1 st do do Stålharnesk, bröst o rygg 1 st do do Pansar i 3ne delar, bestående af pansarkalott med örlappar och bakstycken, pansarn borta; 1 pansar bröst- och rygg-harnesk med plåtar. 1 st do do Slagsvärd 4 st Konung Gustaf II Adolfs värjor, deraf 2ne med silfverbeslaget fäste. 1 st Konung Carl X:s stålhufva 3 st do do värjor, nemligen a) liten värja med jernfäste, dubbelt C med R S och krona å ömse sidor om parerstången samt en latinsk inskription uttryckande att Konung Carl X Gustaf begagnat densamma b) 1 större svärd med jernfäste och en instämplad halfmåne å klingan; genombruten parerplåt, som synes halfva vara förgyld. c) Infanteri värja med förgyldt fäste med pålagde silfverornamenter; kafveln lindad med förgyld silfvertråd; Toledo-klinga. 1 st Polsk Sabel med silfverfäste och balja af rödt sammet med silfverbeslag. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 63
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 rustning af jern, helt och hållet etsad i ornamenter, hvilka äro dels förgyllda dels ifyllda med en hvit massa, rustningen, som uppgifves hafva tillhört konung Christian II, består af: hjelm i 5 delar med slutet visir, hakbetäckningen att öpna på midten, kammen hög, starkt bakåtsluttande, för hjelmbusken en hylsa, muttern på ena sidan af visiret jemte knappen till fjedern på öfre visiret borta, hjelmen invändigt fodrad med stoppning, öfverklädd med sidensars, halskrage i 10 delar, bröstharnesk med rörliga betäckningar för axelvecket, 2:ne slöjor och tornerhake med ledgång, bukbetäckning i 3 delar, fästad vid bröstharnesk, 2 lårlappar, hvardera i 4 delar med 2:ne slöjor, ryggharnesk med höftbeteckning i 2:ne delar och 2:ne rörliga spännskenor, 1 axelbeteckning med armskena i 30 delar med 2 slöjor och 1 ögla, 1 axelbetäckning med armskena, lika med föregående blott med den skillnaden att till armskenan hör en yttre skålla för armvecket samt att axelbeteckningen är större 2:ne handskar, den ena i 18, den andra i 19 delar, under delen af kragen på båda handskarne nygjord (med rödkrita: på den ena ursp. stycket återinsatt). 2 lårskenor i 7 delar att afknäppa på midten, på ena skenan fins en ursprunglig slöja. 2 benskenor med fotbeteckningar i 25 delar hvardera, sporrarne lösa, att fastsätta med fjedrar, halsarne borta. Härtill mannekäng. Tid. inv. nr.: 2603 Sida i föreg.inv.: 63 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1624
Text
(151) 4000 d S. F. N.de Hertig Johans Tornere Kiörisch Ambeleratt och förgyltt vtan bördh och st.e på ahrmarne medh heelt heste harnesch och Sadhell - 1.
Typ
Äldre inventarium
Datum
1592
Text
Amuleret och förgyllt Köritz - 1
Typ
Äldre inventarium
Datum
1657
Text
Konung Johans Harnesk medh Hästeharnesk både ettzade medh gulldh, medh Cameleswantz uthi een sillfw hällck etc.
Typ
Äldre inventarium
Datum
1703
Text
Konungh Johans Chyritz fullkombligh medh Cascett, Låhr och Beenskenor, 2ne Handhskar medh gull etzat och blackmat alt igenom, Sadhlen och LÄndstycket medh bröst sampt hals öfwer och undher af samma arbete, Item hästestierna och hufwudh medh 2ne krokote horn och Betzeltygh - 1.
Typ
Äldre inventarium
Datum
1630
Text
(1) Hela Fellt Kiörisser medh föressadt SIlffuer och guldh dertill fullt heste harnisch till handh och foot - 1
Typ
Äldre inventarium
Datum
1587
Text
Ett heelth Koritz till een Mann, förgyllt och ahmuleredt medh hvitt och swart. Een Barse till een häst af same arbethe. Dher till een Sadell lijke munster. Brev från Johan III 1687-07-02 - wår Sons koritts och Barse eller Harnisk till hästen.
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
Konung Christian II:s häst af papp på fotställning af träd med 1 bringharnesk af drifvet jern, incrusteradt med guld och silfver, halsrem med länkbeslag, 1 Ländstycke af dito, ett hufvudharnesk af D:o med 2 vädurshorn och 1 nackstycke, 2 låskarmar med gångjern af D:o 1 Halsstycke af D:o öfver och nederstycken af länkar, 1 gammal spärrsadel med drifvet jern och svart sammet broderadt med guld litzquard, hvarpå är sittande en karlfigur ben af träd samt bröst- och Ryggharnesk af drifvet jern med guld och silfver rikt incrusteradt, 2 armstycken med handskar D:o D.Ot 2 lårstycken D:o D:o 2 benstycken med fötter D:o D:o 1 Ringkrage med halslänkar af drifvet jern med guld och silfver rikt incrusteradt, 1 sluten hjelm D:o D:o med stopppad sidenmössa. 1 sköld af drifvet jern incrusteradt med guld (nr 172) Aflemnad till Riddarholmskyrkan. Rubrik: Rustningar Tid. inv. nr.: 968 Sida: 75 Nr. i föreg. inv.: 968
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
Konung Christian II:s Harnesk 1 st Slut hjelm af drif. Jern rikt incrusteradt med guld och silfver med en med stopp siden tygs mössa 1 st Ringkrage med halls Länkar af lika som föregående.... Rubrik: Rustmästare Malmborgs Rum Tid. inv. nr.: 968 Sida: 144
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Christiern IIdes Harnesk
Datum
1821
Text
1 Sluten Hjelm af drifvit Jern, rikt incrusterad med GUld och Silfver, med en stoppad SIdentygs mössa 1 Ring Krage med Hals Länkar af lika fom föregående, med Bröst och Ryggstycke lika 1 Bröst och Rygg Harnesk lika som föregående, Complette 2 Complette Armstycken af drifvit incrusterat Jern med Guld och Silfver 2 Lår Stycken af lika beskaffenhet med förestående 2 Benstycken Dito Dito 1 Sköld af drifvit Jern incrusterad med Guldsamt Vasa och Svenska Vapnet på, hvarå synes märke efter ett Kulskott 1 Karl Figur 2 TrädBen Till Hästen hörer. 1 Bring Harnesk af drifvit Jern incrusterat med Guld ochSilfver med därtill hörande 2 Halsremmar med Länkbeslag lika med föregående 1 Länd Stycke af drifvit Jern lika med föregående, ett litet Hufvud bak med Hästsvants af Tagel i mun 1 Hufwud Harnesk af lika beskaffenhet med föregående,2ne Vädurs horn och 1 Nackstycke 1 Hals stycke af drifvit Jern lika med föregående, öfver och nederstycke af Länkar 1 gammal Spärr-Sadel med drifvit Jern på förn och efter och svart Sammet broderat med Guld Litsquarder 2 Lår-Skärmar med Gång Järn af drifvit Jern lika med föregående Rubrik: Följande Persedlar befinnas uti Kongl.LifRustKammaren vid Inventeringen År 1803, hvilka icke kunde hänvisas till 1748 Års Inventarium och således förmodas vara inlämnade efter sidstnämnde År Tid. inv. nr.: 968 Sida: 505 Nr. i föreg. inv.: 968 Anmärkning: [oidentifierat]