Upphov: Hallwylska museet/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Sulfitaktiebolaget Ljusnans fabrik i Wallvik, Helsingland

Gåva till Walther von Hallwyl i hans egenskap av styrelseledamot i Sulfitaktiebolaget Ljusnan från herr Hj. Södersten.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Vitkopior
Kategori
  • Grafik
  • 33. XXXIII Grafisk konst
Storlek
  • Höjd 52 cm
  • Höjd 59 cm (ram)
  • Bredd 67 cm
  • Bredd 74 cm (ram)
Teknik
  • Vitkopia
  • färglagt
Föremålsnummer XXXIII:F.a.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1930
Titel
SULFITAKTIEBOLAGET LJUSNANS FABRIK i Wallvik, Helsingland.
Text
I förgrunden fabriksbyggnaderna i ljust rödgult med ljusare sadeltak samt mörka fönster med smårutor, de belysta sidorna af taken nästan gråhvita. Till vänster fem byggnader i bredd med ena gafveln snedt framåt och vänstra långsidan synlig. Den första, räknadt från vänster, låg, med ett halfrundt röstfönster samt längs tak-nocken en lanternin. Den andra större och bredare samt i två våningar, med tretton fönster i hvardera våningen å långsidan och sju i hvardera å gafveln jämte tre röstfönster; å taknocken vid hvardera gafveln ett skorstensliknande lågt krön. Den tredje i en våning och smalare än den sistnämnda, å långsidan femton och å gafveln fyra fönster, två å gafveln och ett å långsidan nästan helt skymda af framför stående träd; längs taknocken fyra lanterniner samt vid hvardera ändan ett krön som det nyssnämnda. Den fjärde i tre våningar, med sexton fönster i hvarje våning å långsidan och tre å gafveln med undantag af nedre våningen, som har en portöppning mellan två fönster; längs högra långsidan något synligt af en låg utbyggnad under pulpettak samt å gafveln två fönster. Den femte i två våningar och med fyra takkupor å vänstra fallet, från hvardera af dessa utgående snedt ned mot den förut nämnda utbyggnaden en ljusgrå trumma eller ränna; vid hitre gafveln en liten utbyggnad, äfven i två våningar, under valmtak samt med tre fönster i hvardera våningen å hitre sidan. Till höger om de beskrifna byggnaderna två i bredd och i rät vinkel mot dessa liggande byggnader, hvardera i en våning samt under sadeltak. Därbakom en låg huslänga under sadeltak, längs hvars taknock en lanternin, framför längan en något längre byggnad under pulpettak (maskinhuset?), vid hitre sidan en hög skorsten, från hvilken uppstiger ljusgrå rök; nedanför skorstenskransen ett rutmönster i svart. Vid huslängans vänstra ända ett tvåvåningshus under sadeltak, hvarå vid högra gafveln en smal tvärbyggnad med två gafvelfönster samt under sadeltak. Bakom längan en gråsvart kol- och slagghög, mellan denna och den i andra rummet beskrifna byggnaden en linbana, uppburen af två höga ställningsbockar, samt å banan invid den nämnda byggnaden en lastkorg. Framför byggnaderna en plan med gröna träd och buskar. Till höger om det beskrifna, något längre bort, å en plan två efter hvarandra i vinkel mot de sistnämnda liggande envåningsbyggnader under sadeltak, den främre längre, å taknocken fyra lanterniner af olika längd; den bortre byggnaden till synes ett bostadshus med två skorstenar å taknocken. Framför byggnaderna en landsväg. Mera till höger, något längre bort i vinkel mot de sistnämnda byggnaderna, en hvit villa under brant stupande grågult sadeltak med frontespis samt å nocken två skorstenar; till vänster om villan svenska flaggan på en hög stång; längst till höger en skogsdunge. Bakom de först beskrifna byggnaderna en grågrön plan, hvarå ett järnvägsspår, ledande från vänster snedt bort åt höger fram till en vid stranden liggande kaj; å spåret längst till vänster ett åt höger gående tågsätt af lokomotiv och fem vagnar, lastade med timmer; vid spårets bortre sida fem timmerhögar; längre bort invid kajen en låg envåningsbyggnad under sadeltak med en skorsten samt ännu längre bort gafveln synlig af en låg byggnad (magasin?), å denna en stor port och ett röstfönster, längs taknocken en låg lanternin; från röstgluggen utgår till de två i bredd liggande låga byggnaderna en linbana som den förut nämnda. Därbredvid å kajen ett mörkt varuupplag samt invid kajen en lastångare med svenska flaggan hissad på akter-spelet; längst till vänster en grågrön skogsudde. I bakgrunden ett ljusblått vatten (Bottenhafvet), i detta ett stycke från land en stor och nio mindre holmar samt två små ångbåtar, en på in- och en på utgående. Mot horisonten en blågrå landremsa. Himlen ljusblå, till stor del täckt af gråhvita moln. Kring taflan en utspard bred bård. I högra nedre hörnet signerad: Nedtill i midten i svart: SULFITAKTIEBOLAGETS LJUSNAN FABRIK I WALLVIK, HELSINGLAND UPPFÖRD 1907—1909. Å bården under vänstra nedre hörnet i svart: ADOLF JOHNSON & C:is KOPIERINGS-ANSTALT, STOCKHOLM Därunder skrifvet med bläck: Höjd: 0.520 m.; bredd: 0.670 m. Ram (original): Lackerad i mahognyimitation, med förgylld käl. Profil som figuren (orig. 8/i): Glas. Rygg af hvit papp, fäst vid ramen med hvita pappersremsor. Höjd: o.590 m.; bredd: o.740 m. Gåfva till Walther von Hallwyl i hans egenskap af styrelseledamot i Sulfitaktiebolaget Ljusnan från herr Hj. Södersten år 1909. bok_34|1926|XXXIV:A.01|RUSTNING, af delar från olika rustningar, med mannekäng.|Bestående af halskrage, bröstharnesk med bukskena, ryggharnesk med skört, axelstycken, armrör med armbågsstycken, hapdskar, lårskydd med knästycken, benrör med skor och sporrar samt hjälm. Af järn, blank, slät. Halskrage: I två delar, sammanfästa vid vänstra kanten med en nitled, vid den högra ett nitknäppe, niten i bakre delen, knäpphålet i den främre. Ytterkant femsidig, afslutad i en staf. Kring halsen en rakt uppstående kant, af-slutad i en staf, nedanför denna en rad af tjugu nitar. Framtill och baktill två runda hål. Å bakre delen vid hvardera sidan en kort, med en nit fast rem (för axelstycket) af sämskskinn. Vikt: 0.850 kg. Höjd: 0.165 m.; bredd: 0.340 m. Anm. Främre delen på tre ställen genomfrätt af rost. Bröstharnesk: Med skarpt midtveck och djupt liggande gåsbuk. Upptill och kring armurskärningarna en smal staf. Å hvardera sidan en knapp på lång hals. Nedtill en smal, utvikt kant, afslutad af en staf; i den utvikta kanten vid hvardera yttersidan en rund knapp samt på hvardera sidan om vecket ett aflångt vred, båda till fästen för lårskydden. Vikt: 2.000 kg. Höjd: 0.420 m.; bredd : 0.385 m. Ryggharnesk: Upptill och kring armurskärningarna en smal staf. Å hvardera sidan om hals-urskärningen en bred rem af sämskskinn, å utsidan beslagen med nio tvärgående plåt-skifvor med konturerade ändar och raka sidokanter samt fasta med två nitar, ytterst en längre skifva, fäst med tre nitar samt med konturerade kanter och aflångt knapphål, i ytterkanten försedd med en kort flik af sämskskinn, fäst med en nit. Knapphålen afpassade för de ofvan beskrifna knapparna å bröstharnesket. Nedtill å hvar-dera sidan en rem, fäst med två nitar, vänstra remmen med sölja af järn, fäst med två kopparnitar. Vikt: 2.800 kg. Höjd: 0.390 m.; bredd: 0.400 m. Axelstycken och armrör med armbågsstycken: Axelstycke af sex skifvor, de fyra mellersta smala, de två andra breda. Kring ytterkanterna en smal staf, innanför denna en rad af omkring femtio prydnadsnitar (några saknas å hvartdera axelstycket). Midt öfver axeln en rektangulär sölja med kort plåtflik, fast med en nit; midt under söljan ett rektangulärt hål för remmen i halskragen. I nedre hörnet framtill och baktill en rosett af nitar, de å högra axelstycket med fjorton, den vänstra främre med tretton, den bakre med femton nitar. Skifvorna sammanfästa med tre å insidan liggande remmar, fästa med nitar, de i den mellersta remmen ej synliga på utsidan. Öfverarmsrör af fem smala skifvor, nedanför dessa ett cylindriskt rör, vridbart medelst en faisring. Hvardera skifvan på utsidan nedlöpande i en trubbig spets; röret vid baksidan hopfäst med en nit. Utefter nedre kanten en smal staf. Skifvorna sammanfästa med tre remmar på samma sätt som å axelstycket, mellersta remmen utgörande en fortsättning af den å axelstycket. Underarmsrör något afsmalnande nedåt, af två halfvor, vid den främre sidan hopknäppta med två runda tappar, vid baksidan ett gångjärn, fastsatt med tre nitar i hvardera halfvan. Utefter öfre och nedre kanterna en smal staf. Armbågsstycke af fem skifvor, den mellersta bredare och gående rundt armen, de öfriga täckande endast utsidan. Mellersta skifvan klippt af ett stycke och formad efter armleden, å utsidan uthamrad till en trubbig udd, vid insidan i form af två vinkel-ställda stycken med en smal staf utefter kanten, vid baksidan med två nitar. Skifvorna sinsemellan och med öfver- och underarmsrören sammanfästa framtill och baktill med en rad af sex nitar. Vikt: 2.900—3.000 kg. Längd, total: omkr. 0.735 m. Handskar: Handskydd af fem hand- och fem fingerskifvor; yttersta hand- och innersta fingerskifvan något bredare, i leden mellan dem en smal skifva med en hög, snedrefflad rygg; kring yttersta fingerskifvans ytterkant en snedrefflad staf. Skifvorna med ned-vikta ändar och sammanfästa två och två med en nit. På yttersta fingerskifvans insida en skoning af läder, fast med tre nitar. Tummar saknas. Krage (stulp) hög, upptill spetsig, kring öfre kanten en snedrefflad staf. Högra handskens krage med svagt kölad rygg, den vänstra slät. Vikt, pr st.: 0.400 kg. Längd: 0.370 m.; bredd: 0.135—0.145 m. Anm. Högra handsken upptill något söndrig. Lårskydd med knästycken: Lårskydd af sexton skifvor, vid ändarna afslutade i en smal staf samt sammanfasta i midten med en på insidan liggande bred rem af sämskskinn, fast vid hvardera skifvan med två nitar samt vid hvardera sidan med en genom två och två gående nit; de underliggande kanterna i den yttre nitraden med aflånga hål. Utefter midten och hvardera kanten dessutom en rad prydnadsnitar. Öfre skifvan trubbvinkligt knäckt och försedd med två knapphål, afpassade for knappen och vredet i bröstharnesket. Knästycke af fem skifvor, hvardera midtpå utlöpande i en trubbig spets samt vid ändarna afslutad i en smal staf. Mellersta skifvan bredare och utanpå liggande, framtill trubbigt uthamrad för knäet; vid knäledens utsida ett stort, hjärtformadt blad, kring hvars ytterkant en smal staf samt i hvars midt en rosett af prydnadsnitar, på det högra knästycket sexton, på det vänstra tretton. Nedersta skifvan nedtill med två aflånga knapphål. Vikt: 2.400 kg. Längd: 0.720 m.; bredd: 0.320 m. Benrör med skor och sporrar: Benrör af två halfvor, formade efter benet samt sammanhållna vid utsidan med ett gångjärn, vid insidan medelst två tappar. Upptill vid insidan ett vred och vid utsidan en knapp. Skor af s. k. gåsnäbbsform. Vid fotleden fyra smala skifvor, vid hvardera tåleden tre och en tåkappa, öfver mellanfoten en längre skifva. Skifvorna vid hvardera sidan sammanfasta med en genom två och två gående nit. Midt öfver de fyra tåskifvorna en uppdrifven staf, fortsättande i ett skarpt veck öfver de öfriga. Sporrar med åttauddad klinga med långa, smala uddar. Halsen rundad, svagt S-formad, fäst vid inre sidan medelst två utsmidda flikar med två nitar i hvardera fliken. Vikt, med sko och sporre: 1.325 kg. Längd: 0.475 m. Fotlängd: 0.320 m.; bredd: 0.120 m. Sporrklinga, diam.: 0.050 m.; hals, längd: 0.065 m. Hjälm (s. k. visirhjälm): Kalott af två plåtar, hopfalsade längs kammens öfverkant. Kam låg, öfverkanten afslutad i en smal staf. Nedtill å hvardera sidan en rosett af nio nitar; kring nedre kanten en rad af sju nitar (fyra saknas). Hakskydd af en plåt, å hvardera sidan en rosett som å kalotten; kring nedre kanten en rad af sju nitar. Visir genombrutet af tio springor, af hvilka åtta längdgående, ofvanför dessa två tvärgående; skenorna mellan springorna med en drifven staf; stafvarna ursprungligen förgyllda; å högra sidan en kullerhufvig knapp för kasthake, som saknas; vid den vänstra ett hål. Pannskärm spetsig, rakt utvikt från visirets öfre del samt med en smal staf kring ytterkanten. Den genombrutna delen fast vid den öfre med sex nitar. Hakskydd och visir rörliga på en nit med stort, kullrigt hufvud vid hvardera sidan. Nedtill å högra sidan en rundstafvig kasthake för en i hakskyddet sittande nit. Baktill en konisk plymholk, genombruten af hjärtformade hål och fast med två nitar, en i hvardera af två från holken utvikta, bladformade flikar. Halsskärmens främre och bakre del af två skifvor, den yttre med ytterkanten af-slutad i en smal staf, innanför denna en rad nitar, å den främre femton, å den bakre sex, bakre skifvorna fasta vid hvarandra och vid kalotten med fyra nitar, de främre på samma sätt fasta vid hvarandra och vid hakskyddet. Vikt: 2.200 kg. Höjd: 0.335 m.; bredd: 0.280 m. Anm. Pannskärmen vid högra sidan samt halsskärmens bakre del vid ömse ändar uppfrätta af rost. Rustning tyskt arbete från 1560—1570-talet, Hjälm från omkring år 1600. Mannekäng: På framsidan af lärft, på baksidan af sämskskinn. Stoppning af sjötång, Hufvud och händer af vax (kemiskt rent), mustascher och ögonbryn svarta; ögon af emalj, bruna. Stående på en fyrsidig pall af ek, med rundade framhörn, kring skifvans ytterkant en ingripen staf. Längd: 1.700 m. Pall, höjd: o.no m.; längd: 0.600 m.; bredd: 0.410 m. Svenskt arbete från omkring år 1890; förfärdigad af Anders Skoglar Bystedt, f. 25 Mars 1862 i Tveta socken, Värmland, då arbetare vid, sedermera föreståndare för och slutligen ägare af Svenska Panoptikon i Stockholm, hvilket upphörde 9 Mars 1924. Inköpt af Walther och Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, från antikvitetshandlaren Ed. Kahlert, n, d. kaiserl. Post, Eisenach, Tyskland, se räkning 22 Maj 1890. Ankom 8 Maj 1890, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Betald 19 Maj 1890, se Rescontra (Walther von Hallwyl). Pris: Mk 700, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Pallen utförd efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 24 januari 1891 hos snickaren C. H. Benckert J:or, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 23 Maj 1891. Betald 29 Maj 1891, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Pris: Kr. 24, se räkning. Mannekängen utförd efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, hos Aktiebolaget Svenska Panoptikon (J. V. Salchow), Kungsträdgårdsgatan 18, Stockholm, se räkning 17 Januari 1891. Betald 26 Januari 1891, se Rescontra (Walther von Hallwyl), 17 Januari 1891 räkning. Pris: Kr. 55, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. »Ändring och omstoppning af en mannequin jämte ett par nya händer till samma af vax...» hos bildhuggaren C. J. Nilsson, Östermalmsgatan 38, Stockholm, se räkning 19 Februari 1898. Betaldt 19 Februari 1898, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Pris: Kr. 57, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning.