Föremål

De gudfruchtigas skiöld och stora lön enfaldigt vpsatt och förklarad wid hans kongl. may:tz wår nådige konungs fordom troo-mans och gouverneurs öfwer hertigdömet Zweybrücken i Pfaltz ... nu mehra i herranom salige herres och grefwes, gref: Gabriels Oxenstierna Thuresons högtansenlige jordefärd: hwilken begicks uti Jäders kyrcko i Södermanland och Rekarna under en högtförnäm och folkrik försambling den 29 octobr, åhr 1707. Af Jahan Bilberg ... I Strängnäs, tryckt hos sahl. Jöns Rönbergs efterlåtne änckia, genom Dieter Krabn fact.

Band m. pärmar av marmorerat papper, rygg och hörn av pergament. Pärmfyllnad: trä.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Datering 1700

1707; (tryckår); 1700 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Strängnäs
Tillverkare
Föremålsnummer 95874_SKOBOK
Historisk person
Historisk plats Strängnäs, Strängnäs socken (Omnämnd på/i)
Del av 111654_SKOBOK (Inbunden i kolligatband tillsammans med flera texter.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium