Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stigbygel

Stigbygel av förgylld, reliefsnidad mässing. U-formiga skänklar, bredare nedtill, på mitten en maskaron, nedtill akantus och två lejonmaskaroner. Rektangulärt, fast remläge med skärm i form av en mansmaskaron. Runt, genombrutet trampstöd i form av rankor. Kanterna med vertikala, snidade räfflor.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Stigbygel
Kategori Sadeltillbehör
Material Mässing
Storlek
  • Längd 95 mm
  • Bredd 111 mm
  • Höjd 169 mm
  • Vikt 620 g
Teknik
  • Gjutning
  • Förgyllning
Antal 1
Datering 1670

1670 cirka

Tidigare ägare Karl XI av Sverige
Föremålsnummer 6444_LRK
Andra nummer Nr 1867: 598:r
Litteratur
  • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 734
  • Riddarlek och Tornerspel. Sverige - Europa., 1992, avb. på sida: 208; katalog: 245
Relaterat föremål 6443_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En ny Sadell af blått Sammet, stickad i Sätet med en grann Guld- och Silfwer-Litzqward, Sadellkåpan och Höllster-Kapporne med Eschabraquet brodderade med Sölfwer och Guld, samt Columbin och Blommerat färga Rosor uti Sömer och Knuter infattade med en Guld i Silfwer Galon. - i marg: Prot. 573 Sadelknappen samt 3 stycken Sleiffer, hwar uti Pistol-Höllstren spännas, är förgylt, sammaledes fram och bak på Sadelen finnes inslagne 43 st förgylte Tenglickor af 6.lödigt Silfwer eller Zinck; Förbögeln ... Ryggstycket .... En Swants Kappa ... Stegremmarne ... Stegböglarne Bukjorden ..,. Höllstren ... Husen öfwer Pistole-Kapporne ... Hufwudstället ... Betzellstängerne .... Handtygelen .... Ett par Blindor ... Pistolerna äro under dess Titul här efter åt med No 29 antecknade, som kan ses Folio 417 Ett bredt Silferband ... Ett Täcke öfwer Sadelen af blått Sarge, underfordrat med Canfas (Prot. mellan Ett Öfwertåg till Sadelen af blå Safian underfordrat med blått Sarge (Prot. 742) Ett par Pistole-Kappe-Öfwertåg där till af samma Materia och arbete (Prot 739) Förbemälte Sadell är Högst bemälte Sahl Kongl. Maijstt förährad af Konungen i Franckrijke Rubrik: Högst Sahl. Konung Carl den Elloftes, Glorwyrdigst i åminnelse Sadlar Tid. inv. nr.: 79 Sida: 195 Nr. i föreg. inv.: 25 Anmärkning: sid. 195-199
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Titel
Konung Carl den XI:te
Text
1 Sadel af blått sammet med förgylda stegbyglar, stickad i sätet med guld- och silfver. Litsquard, sadelkåpan, hölster kapporne och Eschabraquet broderade med silfver och guld samt Columbien och blomerant färgade rosor, sömmar och kanter, infattade med en silfver i guld galon. Sadelknappen samt 3ne stycken sleiffer, hvari pistolhölstren spännas är förgyld, med tennlickor af 6 lödigt silfver på sadeln fram och bak. Förbögeln virkad af guld och silfver samt blått och Columbien färgadt silke... Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 573 Sida: 52 Nr. i föreg. inv.: 573 Anmärkning: Le Gaillard
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Sadel af Blått Sammet. (Stegböglorne 1 st bredt Silfwerband, 1 Täcke, 1 Öfwertåg och Pistolkappor öfwertågen felas:) Tid. inv. nr.: 573 Sida: 81 Nr. i föreg. inv.: 79 Sida i föreg.inv.: 195 Anmärkning: Le Gaillard
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Titel
Konung Carl den XI:te
Text
1 Sadel af blått sammet med förgld. stegböglar, stickad i sätet med guld- och silfver; Litsquard, sadelkåpa, hölsterkappor med eschabraque broderadt med silfver och guld samt colombin och blomerantfärgade rosor uti sömmarne, med en silfvertoffs. Sadelknappen samt 3 sleiffer hvari pistolhölstren spännas är förgl med tennlickor af 6 lödigt silfver på sadeln fram och bak. Förbögeln virkad af guld och silfver samt columbin och blått silke, med puckla och söljor af förglt silfver; stegremmarne lika förbölgen men söljorna af jern 1 Svanskappa lika broderad med sadeln med insatte förgl. hakar Hölster af blått Saffian med kappor stickade med guld och silfver galoner, remmarne med 2ne söljor af jern Husen öfver pistolkapporne af blått turpinette med en guld i silfver spets schameerade, med guld och silfvergalon, med 4 quastar af guld, silfver, columbine och blått silke Ryggstycke lika förbögeln med 7 förgl. pucklor och söljor samt en bouquette med diverse färgade band Hufvudställe och handtygel lika förbögeln, beslagen af pucklor, söljor, stiften af 6lödigt silfver samt 4 små kedjor för pannan Betselstänger och pucklor af förg. silfver Handtygel lika förbögeln med en toffs och en knapp 1 par Blinder lika Sadeln med söljor och stifter (Förärad af Konungen i Frankrike) Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 573 Sida: 40 Nr. i föreg. inv.: 573
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Högst Salig Konung Carl XItes Glorwördigst i Åminnelse - Sadlar
Text
En Ny Sadel af blått Sammet, stickad i SÄtet med en grann Guld och Silfver Litsquard, Sadel-Kåpan och Hölster Kåporne med Eschabraquet brodeade med Silfver och Guld samt Columbin och Blommerant färgade Rosor uti Sömmar och Kanter infattade med en Guld i Silfver galon. Sadelknappen samt 3 stycken Sleiffer, hvaruti Pistol Hölstren spännes, är förgylt sammaledes fram och bak på Sadelen finnes inslagne 43 stycken förgylte Tänglikor af 6lödigt Silfver eller Zink; Förbögeln virkad af Guld och Silfver samt blått och Columbin färgaat Silke, beslagen med 17 st Pucklor och Söljor förgylte af 6lödigt Silfver nätt drifvit Arbete. Ryggstycket af samma slags Arbete som Förbögeln, beslagit med 84 st Pucklor och Söljor, förgylte, samt en Bouquette af Guld och Silfver samt åtskillige slags färgade band. En Swants Kappa lika broderad med Sadelen, hvaruti är insatt 22 stycken förgylte Hakar, som äro infattade med en Guld i Silfver galon, samt en Guldi Silfver Columbin och blåfärgad Litsquard, med Guld i Silfver Knappar och Cantiller på ändarne. Steg Remmarne äfven lika som Förbögeln, Stegböglorne därvid, af 6lödigt Silfver förgyldt /:Stegböglorne feltes 1803:/ Bukjorden af blått och hvitt samt Vilimort Silke uti 3ne stycken bestående, Söljorna af Jern. Hölstren till samma Sadel af blått Saffian, stickade med Guld och infattade med en Guld och Silfver Galon, uti Remmarne 2 söljor af oftannämnde Materiae. Husen öfver Pistol Kapporne af blått Tursenell med en Guld i Silfver Spets schamererade, infattade ofvan omkring, hvardera med en Guld ochSilfver galon. Litsquarden hvarmed husen upp och igendragas af Guld, Silfver, Columbin och blått Silke, med 4 Qvastar af Dito. Hufvudstället och Hand TYgeln äro virkade af Guld ochSilfver, samt blått och Columbin färgat Silke, lika som Förbögeln; Beslaget uti Pucklor, Söljor och Stijfter, som är af 6lödigt Silfver förgylt, består af 49 stycken nätt drifvit Arbete samt 4 stycken små Kedjor. Betselstängerne och Pucklorne jemväl förgylte samt 2 stykcen Bouquetter af åtskillige slags färgade Band. HandTygeln af GUld, Silfver, blått och Columbin färgat Silke tillhopaflätadt, med en Toffs af samma slag vid ena ändan, och en Knapp vid andra ändan. Ett par Blindor, lika med Sadelen broderad, Remmarna därvid af samma slags Arbete som Förbögeln; Beslagen äro 6 stycken Stijfter och Söljor. Pistolerne äro under dess Titul härefter med No 398 (29 överstruket) antecknade som kan se pg. 293 (fol. 417 överstruket). 739 - Ett par Pistol-Kappe-Öfwertåger därtill af samma Materia och Arbete (tillskrivet cass. 1823) Förbemälte Sadel är Högstbemälte Salig Kongl. Majst förärad af Konungen i Frankrike Rubrik: Sadlar och Ridetyg fordna Konungars Tid. inv. nr.: 573 Sida: 111 Nr. i föreg. inv.: 573 Anmärkning: Le Gaillard, sid. 111-
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sadel af blått sammet med stigbyglar (hvaraf en söndrig) och sadelknapp förgyllda, stickad i sätet med guld- och silfver lisquard; sadelkåpan och schabraket rikt ornerade samt broderade i guld och silfver; förbygeln virkad af guld af guld, silfver och silke; stegläderne af samma arbete; svanskappan lika broderad med sadeln; hölstren af blått saffian med kappor, stickade med guld- och silfvergaloner, remmarne med 2 söljor af jern; husen öfver pistolkapporna af blått turpinette med en guld och silfverspets sydda med guld och silfvergalon med 4 qvastar af guld, silfver columbine och blått silke; ryggstycket af samma arbete som förbygeln med en bukett af af guld, silfver och diverse färgade band; hufvudställ och handtygel lika med förbygeln; betselstängerna förgyllda; handtygel af guld, silfver och blått silke med en tofs och en knapp; 1 par blinder lika med sadeln. Alla beslagen, bestående af pucklor, söljor, tampar och styfter, hvilka i äldre inventarier uptagits såsom varande af 6 lödigt silfver, hafva efter skedd undersökning befunnits bestå af förgylld metall. (Sadeln upgifves vara skänkt från Frankrike.) Tid. inv. nr.: 598 Nr. i föreg. inv.: 573
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Carl den XI:te
Text
1 Sadel af blått sammet, med förgylda stegbyglar, stickad i sätet med guld- och silfver litsquard; sadelkåpan, hölster-kapporne och eschabraquet broderade med silfver och guld som colombine- och blomerant-färgade rosor uti sömmar och kanter, omgifven med en silfvertoffs, sadelknappen förgyld; förbygeln virkad af guld och silfver samt blått och colombine-färgadt silke, stegremmarne lika beskaffade; 1 svanskappa lika broderad med sadeln, Hölstren af blått saffian med kappor, stickade med guld- coh silfver-galoner, remmarne med 2 söljor af jern, Husen öfver pistolkapporne af blått turpinette med en guld i silfverspets schamerade, med guld och silfvergalon med 4 qvastar af guld, silfver, comobine och blått silke; Ryggstycket af lika arbete med förbygeln och en bouquette af guld, silfver och diverse färgade band; Hufvudställ och handtygel lika med förbygeln; Betselstängerne förgylda; Handtygel af guld, silfver och blått silke med en toffs och en knapp; 1 par Blinder lika med sadeln. Alla beslagen, bestående af pucklor, söljor, tampar och styffter, hvilka i äldre inventarier upptagits såsom varande af 6-lödigt silfver,hafva efter skedd undersökning befunnits bestå af förgyld metall. / Sadeln förärad af Konungen i Frankrike. Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 573 Sida: 42 Nr. i föreg. inv.: 573