Föremål

Wårs Herres och Frelsares Jesu Christi Passio eller Pijnos Historia

Wårs Herres och Frelsares Jesu Christi Passio eller Pijnos Historia / såsom hon aff the fijra Ewangelisterne eenhelleligo beskrifwin är. Aff Thens fordom Ährewyrdige höghlärde / nu meer Salige hoos Gudh / D. Martini Chemnitii, Thens Helge Skrifftz förnemlige Doctoris, och i Brunswijk Superintendentis, Predikningar sammandragen / medh någhra föregångande Historier tillökad / och i Punctewijs på Tydsko författad Aff Wyrdigh S. Herr Melchior Nykyrk fordom Pastore i S. Peters Kyrkio i Brunswijk, Och nu Gudi til ähro och Fäderneslandena til tienst / Förswenskad Aff Arvido Olavi Sch. Linc. Collega. Del 1-5. Linköping, tryckt hoos Christopher Günter / Anno MDCXLIV. [60], 604 s. Titelbladet saknas. Sidnumren 149-184 upprepade två gånger. Nedtill på sid (1) skrivet med bläck: Linköping then 22 Martij 1644. Arvidus Olavi Scheningensis Gothus. I volymen talrika understrykningar och radanteckningar. 1 vol. 8:0. Band (helt skinn-) med träpärmar. Av gult, mörknat pergament

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Religiös litteratur
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1644
Tillverkningsplats
Tillverkare Chemnitz, Martin (Författare)
Föremålsnummer LXIII:I:C.b.06._HWY