Föremål

Twenne lijkpredokningar, then förre öffuer fordom wyrdeligh och höghlärde herres, M: Oloffs Moreti, wälförordnade i Vpsala höghe schole konungelighe läsemästare, nu mera salige lijks hederlige vthi Vpsala domkyrckio then 30. novembris åhr 1628. begraffning. Then andrem widh ... hustru Anna Ericks Dotters ... salige lijk christeligen och så här i domkyrckionne, then 18 martii åhr 1627. begroffs, predikade aff Lars Oloffzson Wallio, kyrkioherdanom vthi Vpsala.

Pergamentband. Pärmfyllnad: papp.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1600 (1600 (bandets tillverkning))
Tillverkare Wallius, Laurentius Olai (Författare), Eriksdotter, Anna (Medförfattare)
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 108632_SKOBOK