Föremål

Ångfartyg, Aktier, Arvskifte, Auktion, Arrendekontrakt, Balanskonto, Balansextrakt, Bouppteckning, Brev, Kontokuranter, Debetsedlar, Dybecks säteri, F. C. Wallis Sterbhus

Dokument - Aktiebolaget Sollefteå Ångfartygsbolag no. 82-100 - Aktier uti järnångfartyget "Hermoder" no. 6-9 - Arvskifte efter A. B. Wallis och förmyndarräkningar för barnen 1842-1847 - Arrendekontrakt för Albert Baltzar Wallis i december 1849 - Auktion efter F. C. Wallis - Balanskonto 1863, 1864 och balansextrakt 1862 - Bouppteckning och skifteshandling efter A. B. Wallis 1836, 1842 - Brev - Briggen "Ernst" - Kontokuranter - Debetsedel no. 817. För 1863 års Stockholms stads båtsmanshållsavgift samt 1864 års husägares inkarteringsavgift - Dybecks säteri Arrendekontrakt Betalningavillkor för Dybecks säteri Brandförsäkringshandlingar Brandförsäkringsbrev Kvitto på erlagd avgift Syninstrument Underrättelser angående betalningsvillkor m.m. Uppgift till deltagande i Brandstodsföreningen 1869 Chartae beskrivning över Dybecks säteri 1774 Fullmakter Förteckning över handlingar avsända till Dybeck 1871 Gravationsbevis Hök, C.T. PM angående hans affärsställning 1875 Jus Patronatus (Patronatsrätt) Kontokurant för A. B. Wallis Kontrakt angående nybyggnader å säteriet Dybeck Lånehandlingar Rusthållsräkning 1824-1825 Räkenskaper 1869-1870 Skifteshandlingar Uppgift å diverse för sterbhuset gjorda utgifter 1862 Utdrag av inteckningsprotokollet 1860 Utdrag ur taxeringslängder för åren 1835 och 1861 Verifikationer över nybyggnaderna vid Dybeck Värdering och syninstrument över Walliska arvingarnas andelar av Dybecks säteri med underlydande Wentzmer, Gustaf som A. B. Wallis ställföreträdare på säteriet Dybeck 1832 Åtkomsthandlingar, Auktionen 1820 Åtkomsthandlingar, fastebrev 1778, 1822, 1826

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Dokument
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:D.b.01._HWY