Föremål

Dybecks säteri, Ehrsta, Fullmakter, Juveler, Räkningar, Tavlor, Förteckningar, Gravationsbevis, Gåvobrev, Förmyndarskap, Kladd, Kvittenser, Protokoll, Revision, Rekommendationsbevis, Reverser, Växlar, Sandö, F. C. Wallis Sterbhus

Dokument - Dybecks säteri (fortsättning från volym 01) Åtkomsthandlingar Fullmakter Gravationsbevis 1822, 1826 Köpekontrakt 1813-1826 Skuldebrev Utdrag av inteckningsprotokoll med inteckningar Utdrag av uppbuds- och lagfartsprotokollet 1822 Utredning och arvskifte 1821 - Ehrsta egendom Köpekontrakt Verifikationer - Fullmakter - Fördelning av juvelerna - Försäljningsräkningar - Förteckning å tavlor - Förteckning över sterbhusdelägare - Gravationsbevis - Gåvobrev, F. C. Wallis till dottersonen William Voigths Retz - Handlingar rörande förmyndarskapet för Leonard Schlegel - Hornsgatan no. 33 - Kladd till kassabok - Kladd till journal 1863 och 1864 - Kvittenser - Protokoll hållet vid brytningen av förseglingen å F. C. Wallis' chifonnier - Påräknade huvudtillgångar - Rekommendationsbevis över brev - Rederiet för barkseglaren "Maria Augusta" och briggarna "Ernst" och "Curt" - Reverser och växlar - Revision över F. C. Wallis' sterbhusdelägarnas räkenskaper - Sammandrag över fabrikör W. E. Neukirks avträdda bo - Sandö bruk Beskrivning över Sandö glasbruk och bryggeri Bolagskontrakt mellan E. C. Norlin och H. A. Benckert Brandskadeersättningshandlingar Brev Kassarapport 1862 A. A. Forsells kontokurant Förening angående Hotings skogen Förteckning å diverse utgifter Instruktion för A. A. Forsell att övervaka förvaltningen och sälja Sandö Inventarieförteckning

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Dokument
Kategori
  • Dokument och handlingar
  • 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:II:D.b.02._HWY