Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Tornerschabrak med fast bogstycke, sytt av täckemakaren Hans Casper till Gustav II Adolfs bröllop 1620.

Bottentyg och infällda applikationer av siden i atlasbindning, som huvudmotiv gula lejon . Längs schabrakets sidor och bakkant och längs bogstyckets nedre kant först en 60 mm bred frans av gult och blått silke i 50 mm långa partier. Innanför fransen en 10 mm bred grå bård, sedan en 110 mm bred bård med gula och blå trepassmotiv, de blå orienterade utåt de gula inåt, kantade med 3 mm breda flätor av silver. Själva bården kantad med 2 mm breda gula silkessnoddar. Sen en 15 mm bred vit bård och en 55 mm bred rosa med 2 mm breda silverflätor i mönster, denna bård kantad med 2 mm breda gröna silkessnoddar, sen ytterligare en 15 mm bred vit. Mittparti med botten av blått siden med två spegelvända partier med var sitt gult upprest lejon med utsträckt tunga och kluven svans. Från svansen utgående tre och från bogen fyra stiliserade blommor i gult, beige, blått, svart och grönt med konturer av silkessnoddar i vitt, blått, rosa och gult. Blomstjälkar av vita silkessnoddar i vitt, blått, rosa och gult. Blomstjälkar av vita silkessnoddar. Mittstycket avslutad med en blå ca 65 mm bred remsa, längs vänster sidan en 125 mm bred och längs höger en 155 mm bred. Bogstyckets övre del blå. Det mesta sidenet klistrat på papper. Mellanfoder av ljust linne i tuskaft. Foder av svart linne i tuskaft, bart vid ländstyckets främre del.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Schabrak
Kategori Hästtäcken
Material
 • Linne
 • Siden
 • Silke
 • Papper
Storlek
 • Bredd 1580 mm (bak)
 • Längd 1140 mm (bogstycke)
 • Längd 2480 mm (h sida)
 • Längd 1360 mm (mitt)
 • Längd 1390 mm (v sida)
Teknik
 • tuskaft
 • applikationer
 • Atlasbindning
 • Uppklistrat
Antal 1
Datering 1620
Tillverkare Casper, Hans (Tillverkare)
Tidigare ägare Gustav II Adolf av Sverige
Fysiska egenskaper
 • Färg: ljust
 • Färg: Svart
 • Färg: Blå
 • Färg: Gul
Föremålsnummer 6102_LRK
Andra nummer Nr 1867: 12:8:a
Litteratur
 • Tornerutrustning från Gustav II Adolfs tid, Steneberg, 1937, katalog: 5
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998, katalog: 5
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997, katalog: 5
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1995, katalog: 5
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1963, katalog: 5
Historisk händelse Bröllopet mellan Gustav II Adolf och Maria Eleonora av Brandenburg
Relaterat föremål Samhör med: 6103_LRK (Samhörande med halskappa 6103.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Titel
tornertyg
Text
12 st: Torneretäcke (1 st: felas) af åtskillige färger utskurit Atlast med smal Litsqvard af guld och silfver i Kanterne gemensamt gnr med 615-616. Tid. inv. nr.: 617 Sida: 87 Nr. i föreg. inv.: 7 Sida i föreg.inv.: 483
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
tornertyg
Text
Tolf Stycken Dito (Tornere) Täcken af åtskillige Färger utskurit Atlast, tillsammans arbetade med Smal Litsqvard af Guld och Silfver i Kanterne och breda Silkes Fransar omkring, hvilka till en del något fördärfvade äro. TIllhvardera Täcket hörer ett stycke att bruka på Häst Läderne, med ett därvid fastsatt Bröststycke. Item en Halskappa och ett Riddare Skjört af hvilka dock felas 2ne och är således ej mer än 10 Riddare Skjört behållna, hvaraf 3 äro af Grönt Tafft, underfodrade med Svart Boij och 7 stn af Atlast, åtskillige Färger, utan foder, de öfriga styckena äro underfodrade med Svart Vack, varandes på en Halskappa inga Fransar, och på en annan en Aln borrta, så att nu till dessa 12 Stycken Täcken är tillstädes i en Summa Sammanlagdt, gör Tolf Häste Täcken med Bröst-Stycken, Tolf stycken Halskappor, Tjo Stycken RIddareskjört. På h. sida: 1 st Casseradt År 1823. I margingalen tillskrivet 616 opch 615 (Halskappor och Riddareskjört) Rubrik: Tornere Tyg Tid. inv. nr.: 617 Sida: 379 Nr. i föreg. inv.: 617
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Titel
tornertyg
Text
12st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, Tid. inv. nr.: 7 Sida: 501 Nr. i föreg. inv.: 220 Sida i föreg.inv.: 760
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Titel
tornertyg
Text
identisk - tillägg ang fransar "hwaraf dock somlige äro förderfwade". 11st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t (ordföljden olika) Ähn finnes ett Torneretäcke af dito atlask, bestående af ett stort täcke, som brukas på Hästens Länd, 1 halskappa och ett Ridderskiört och här medh lijka prijs som dhe förre Vthföres Dr Smt 100:- Tid. inv. nr.: 220 Sida: 760 Nr. i föreg. inv.: 220 Sida i föreg.inv.: 492 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Titel
tornertyg
Text
Ett Torner Täcke arbetadt och VthZijrat med Vthskurit rödt Sammet och hwitt atlask i Blomwärck och smala Silfwer snören i Kantterne, bestående af ett stort täcke ofwn på Hästen, och des Vthan ett schabrak baak på hästländen, 1 halskappa och 2 små stycken som brukas under Stegläderna med Silfwer i röda Silckes frantzer wijd alle styckerne på behörige ställen. 11 st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t (ordföljden olika) Ähn finnes ett Torneretäcke af dito atlask, bestående af ett stort täcke, som brukas på Hästens Länd, 1 halskappa och ett Ridderskiört och här medh lijka prijs som dhe förre Vthföres Dr Smt 100:- Tid. inv. nr.: 220 Sida: 492 Nr. i föreg. inv.: 140 Sida i föreg.inv.: 75 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
12st Tornere Täcken af åthskillige Färger utskurit Atlask, tillsammans arbetade med smal Litsqward af Guld och Silfwer i Kanterne och breda Silckes Franssar omkring,hwilka till en del något ???. Till hwarthera Täcket hörer ett stycke at bruka på hästländerne, med ett därwid fastsatt Bröststycke. i marg. NB N 617 Item en Hallskappa och ett Riddareskiört af hwilcka dock felas twänne, och ‰r således eij mer än 10 Riddare-skiört behåldne, hwar af Tre äro af görnt Taft, underfordrade med swart Boij, och 7 st af Atlask åtskillige färgor, utan foder, de öfriga styckerne äro underfordrade med swart Dwäck, warandes på en halls Kappa inga Frantsar, och på en annan en aln borta, så att nu till dessa 12 stycken Tä'cken är tillstädes i en Summa sammanlagt, giör 12 häste-Täcken med Börst-stycken, 12 st Hallskappor, 10 st Riddare skiört, hwarthera Täcket är wärderat för 100 d. giör tillsammans 1200:- Prot. 616 Prot. 615 Rubrik: Tornere Tyg Tid. inv. nr.: 7 Sida: 484 Nr. i föreg. inv.: 7 Sida i föreg.inv.: 501
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Titel
tornertyg
Text
12 st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t NB ibland desse tolf finnes ett med rött sammet, hwit attlask och smahla Silfwer Snören, Bomwerk, Item en twer handh bredh Sölfwer J Röde Silkes Frantzar omkringh, detta af wärde 200 D:r S:r m:t Tid. inv. nr.: 140 Nr. i föreg. inv.: 177
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
12 Atlask Torneertecken aff åthskillig färgor, med silkes frantzer (alla halskapporna bevarade) Tid. inv. nr.: 177
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
12 Atlask Torneertecken aff åthskillig färgor, med silkes frantzer, der till fattas halskappor och skörten 2. Tid. inv. nr.: 60
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Titel
tornertyg
Text
12 st Tornere Täcken af åthskillige fergor Atlask medh breda Slickes franssar om kring och täckerne uthskurne Atlaskeblommor, stickat medh litzquardh omkring kanterne, och består huartera täcket uti her opnembde stycken Nembl: ett st som brukas på Hästelenderna och der widh fast satt bröststycke, En Halskappa, ett Ridderskiört som brukas kring lijfwet på Karn, 11 af dessa täcken kosta huartera 100 D:r S:r m:t NB ibland desse tolf finnes ett med rött sammet, hwit attlask och smahla Silfwer Snören, Bomwerk, Item en twer handh bredh Sölfwer J Röde Silkes Frantzar omkringh, detta af wärde 200 D:r S:r m:t i marg: Af desse Täcken ähre twenne skiörten borta, så och franssarne af en halskappa, Item af en annan 1 al:n fransar borta Tid. inv. nr.: 140 Nr. i föreg. inv.: 140 Sida i föreg.inv.: 65 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat