Föremål

ländstycke m svansrem

Remmar av silverflätor 15 mm breda, tre st ländremmar på var sida. Den första utgående från svansremmen, ca 390 mm lång av beige sammet, i en 630 mm lång ögla. 80 mm från svansremmen är den andra ländremmen fäst på den första och löper vidare och hänger upp den tredje ländremmen som därifrån har en 420 mm lång fri ände och löper vidare över den fösta ländremmen och slutar sen i en 165 mm fri ände. Andra och tredje ländremmen är framåt fästade i en broderad platta, i form av en triangel med rundade hörn, va 105 mm som bredast och ca 90 mm hög. Yttäckande broderi med tråd och lan och kantiljer av silver i läggsöm i relief. Vegetativt motiv. En sådan platta även mitt på andra och tredje ländremmen som avslutas i nedre spetsen med en 75 mm lång tofs av tråd, lan och kantiljer av silver. Kulor med sex mindre kulor längst ned. Nedre högra plattan saknar denna tofs. En tofs även på vänstra längre fria remmen. Plattorna fodrade med gulgrön ylle i kypert. En platta lös med en bit av den flätade remmen samt utan tofs nedtill.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Ryggstycke
Kategori
Remmar och linor
Material
  • Sammet
  • Silvertråd
  • Ylle
Storlek
  • Längd 890 mm
  • Vikt 460 g
Teknik
  • Broderi
  • Kypert
Antal
1
Datering
1640 – 1660

1600-talets mitt

Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
  • Färg: Beige
  • Färg: gulgrå
Föremålsnummer
6185_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3860:f
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
En Sadell af Isabell oskuret Sammet, med Silfwer och Pärlor hel öfwer brodderat, Pärlestickare arbete, och med Högst Sahl. Konung Carl Gustafs inbundna namn, samt Kronor öfwer, af hwilcken Sadell på Bak-Karmen är en rand öppen, som Råttor giordt, jämlikt förra Inwentarierne, dess utom 121 stycken ledige Rum efter Pärlor, hafwandes i hwarthera af desse rum dels 7, 8 o. 9 st Pärlor sutit och i somliga hela Kretzen som intet Kunna räcknas, 19 små Pärlor, som äro lösa, äri i ett papper inbundne, med Sadelen wärderade för 760:- i marg. NB Prot No 552 Ett par Höllster ... Hästetyg ,... Ett par Stegläder En dubbel Sadeljord .... Rubrik: Hans Kongl.e Maijstts Högst Sahl Konung Carl Gustafs Sadlar. Tid. inv. nr.: 49 Sida: 156 Nr. i föreg. inv.: 28 Anmärkning: sid. 156-159
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Titel
Konung Carl X Gustafs
Text
A - 1 Aigrette af emaljeradt guld med 2 stora Topaser och 116 diverse stenar samt 3ne emaljerade guldpipor, hwaraf den ena med bå och de 2ne andra med hwit emalj. B - 1 Dito af dito med 2 stora topaser och 110 diwerse stenar samt 3ne emaljerade guldpipor med blå emalj. 1 Sadel af Isabelle oskuret sammet broderad med silfwer och perlor samt Konungens inbundna namn och med krona öfwer; (De flesta perlorna äro borta) med sadelknapp af hwit Metall. 1 par Hölster af dito sammet med silfwer och perlor broderad. (De fletsa perlorna äro borta). Hästtyg af silfwer, slingadt, bestående af Hufwuedställe, Handtygel af wäfd galon af guld och silke med 2ne förgylda söljor; Förbygel och Ryggstycke med 3ne swankremmar på hwardera sidan. På 4 Rubrik: Inventarium öfwer de Persedlar, som till Kongl. Klädkammaren blifwit afflyttade från Kongl. LifRustkammaren, upprättadt år 1855 Tid. inv. nr.: 36 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 552 Anmärkning: NB numret felskrivet 532, sid 56-67, ex B sid. 105 f.
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Sadel af Isabellfärgadt oskuret sammet, broderad med silfver och äkta perlor samt med Carl X:s inbundna namnchiffer under k. krona å kåpan; knapp af hvit metall .... Tid. inv. nr.: 3860 Nr. i föreg. inv.: 552 Sida i föreg.inv.: 105 Anmärkning: 552-36
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Sadel (Steglädren och Saljolen felas) af Isabell Färgad Sammet med silfver och Pärlor helt öfver brodderadt. Tid. inv. nr.: 552 Sida: 75 Nr. i föreg. inv.: 49 Sida i föreg.inv.: 156 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Titel
Hans Kongl. Majsts HögstSalig Konung Carl Gustafs Sadlar
Text
En Sadel af Isabell Oskuret Sammet med Silfver och Pärlor hel öfwer broderat Pärlstickare Arbete och med Högst Salig Konung Carl Gustafs inbundne Namn, samt Krona öfwer af hvilken Sadel på Bak-karmen är en rand yppen som Råttor gjordt, jemlikt förra Inventarierne dessutom 121 st ledige rum efter Pärlor, hafvandes i hvardera af dessa rum dels 7, 8 à 9 Pärlor sutit och i somliga hela Kretsen, som icke kunna räknas, 19 små Pärlor som äro lösa äro i ett papper inbundne vid Sadelen. De lösa Pärlor sålde till Benedicks. Ett par Hölster af Dito Sammet med Silfver och Pärlor broderade, på det ena Hölstret synes vara bortkommet 71 st stora Pärlor, förutan de små Pärlorne, efter hvilka äro någre ledige rum, och på det andra Hölstret 53 st stora Pärlor och någre ledige rum för de små, varandes svårt att kunna specificera en pertinent afgång emedan Broderingen måst af Pärlor består. Hästetyg utaf helt Uns Silfver slingat, som är Hufvudställe, HandTygel, Förbögel och Ryggstycke med Svankremmar på hvar sida. På hvar Svankrem en ROs broderad med Silfver och Pärlor och i hvar Ros en Qvast af SIlfver med Knappar neder under; är tillhopa 10 st Qvastar, varandes 2 st stora Pärlor på en af Rosorne borta. På Förbögeln är 2ne Rosor med Silfver och Pärlor broederade och 2ne Qvastar neder under. Beslaget på bemälte Tyg af Mässing försilfradt. Ett par Steg Läder af oskuret Sammet med Silfvertråd stickade, men Hvalknutarne som därpå sutit, afnötte, Stegböglorne som försilfrade äro behållne. En dubbel Sadeljord af Kamelgarn. (tillskrivet - Flyttad till Kgl Slottet År 1823) Rubrik: Sadlar och Ridetyg fordna Konungars Tid. inv. nr.: 552 Sida: 69 Nr. i föreg. inv.: 552 Anmärkning: [oidentifierat]
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Sadel af Isabelle oskuret sammet broderad med silfver och perlor samt med Konungens namn inbundet och med krona öfver (De flesta perlorna äro borta) bred sadelknapp af hvit metall. 1 par Hölster af dito sammet med silfwer och perlor broderad (De flesta perlorna äro borta). Häst tyg af silfver, slingadt, bestående af Hufvudställe, Handtygel af väfd galon af gujld och silke med 2ne förgylda söljojr, Förbygel och Ryggstycke med 3ne swankremmar på hwardera sidan. På 4 af swankremmarne finnes en ros på hvarje, broderad med silfver och perlor och 3 af rosorne hvardera med en qvast af silfwer med knappar och en qvast särskildt; tillhopa 10 (tillskrivet 4 y - på h sida - 4 finnes qvar) qvastar. På förbygeln äro 2ne rosor,b roderade med silfver och perlor. Beslaget till detta tyg är af förilfrad messing (tillskrivet - Bakstycket afskuret och särskildt). Rubrik: Konung Carl Xde Gustafs Tid. inv. nr.: 36 Sida: 17 Nr. i föreg. inv.: 552