Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Horn från kronhjort

Vänsterhorn med två taggar nertill, upptill skovel (?) i vinkel med tre stora taggar och på den h.stora taggen två mindre tagggar. Rosenstocken avsågad, på snittytan inskuret: "A:o 1677 D. 27 Aug". Ögontaggl: ca 310 mm, stångens omkrets 150 och 155 mm. Första gången upptagen i inv. 1686, tillväxt efter 1683, p. 2 - "15 paar hiorthorn små och stoora" eller "Item är af Hans Kongl:Maj.thz Cammar Wachtmestare inlefwererat efter des Attest fol. 19 11 paar hiortehorn Hwilka warit tilförne uti Hans högst Sahl: Kong: Maij.thz Säng Cammar" (fol. 2). "Uthi Kongl:Maij.thz Lijf Rust Cammar hafwer Jagh Undertecknadt, till Rustmästaren, Wälbetrodde Knut Wetterskiär inlefwererat Ellofwa paar Hiortehorn, hwilke legat uthi högst sahl: Kong. Maij:thz Cammarpå Slottet, och i förledne Brand uthtagne, som här med attesteras 1697, Håkan Cuttman, Kl.Mthz Cammar Wachtmästare".

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hornkrona
Kategori Djurdelar
Material Horn
Storlek Längd 1030 mm (stång (avsågad))
Antal 1
Datering 1677 (1677-08-27)
Tillverkare Cuttman, Håkan (Förmedlare)
Föremålsnummer 11637_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3808