Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Spannryttarsadel, Frankrike (?), 1660-1670-talet.

Sadel överklädd med röd sammet. Rektangulärea kappor kantade med frans av guld- och silvertråd samt kraftiga glesa rank- och blombroderier. I sitsen och på bommarnas insidor tunna rankor av naturfärgad tråd. Frambom 420 mm bred, 90 mm hög. Bakbom 400 mm bred, 110 mm hög. Bakom bommen 7+7 blomformade tännlikor, framför frambommen 9+8 likadana. Sadelknapp framåt utdragen kannelerad. Svagt kannelyr pärlbård. Vid sidan av sadelknappen en förgylld mässingsring. Bom överklädd med vitt skinn på ovansidan och med brun väv på undersidan. 5 stroppar på vardera sidan för sadelgjord. Bossor av naturfärgat linne kantade med röda ylleband.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Sadel
Kategori
Sadlar
Storlek
  • Längd 580 mm
  • Längd 330 mm (sits)
  • Vikt 5980 g
Antal
1
Datering
1660

1660-1670 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer
11562_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 612
Litteratur
Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 734
Historisk händelse
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
Efter en stor Carosse med dubbel Svanhals som för detta Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike till Hans Kongl. Majts Kröning beställt är Anno 1696 upbränd och följande Tyg behållne, Neml.n - Rubrik: Vagns- och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 646 Sida i föreg.inv.: 307
Typ
Äldre inventarium
Titel
Till Kungens kröningskaross
Datum
1850
Text
1 Pall af träd öfverdragen med rödt sammet, dervid en dyna af do sammet, fodradt med guldblommeradt damast, sätet och upslaget med silfver och guld broderadt och små silfver och guldfransar, med en silfver och guldgalon 12 breda röda Band i lyckor af 3ne slag, väfda af guld, silfver och silke, i en bundt; 6 st Seltyg af rödt sammet, öfverdragne med silfver och guld, broderade i kanterne med guld och silfver, söljor, ringar och tampar af förgld messing. På 5 Seltyg äro fyra af rödt silke, silfver och guld slingade breda litzer, och på sadelhästtygen en litzquard. Tömmarne eller Jagtlinorne äro af massivt oäkta silfver och guldtråd i 12 stycken 1 Kusksadel af rödt Sammet broderad med guld och silfver, sätet med smal guldtråd stickadt, kanterne med guld och silfver fransar, ryggstycket till sadlen öfverdragen med rödt sammet, brodeadt med guld ochsilfver fransar i kanterne, 1 stor förgl. messingssölja och 3ne do tgampar, samt 1 ring. 6 Hufvudställen öfverdragne med do do, broderade med guld och silfver, kanterne med do fransar och förgl. messingssöljor och tampar och 3 stora toffsquastar till huardera. 6 Handtyglar till betzel af oägta guld och silfver tråd 1 D. enkel med knapp, 6 Betselstänger förgl. med förgl. messingspucklor. 12 breda röda Band i lyckor af guld, silfver och silke Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 44 Nr. i föreg. inv.: 646
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter en stor Carosse med dubbel Svanhals som för detta Kongl. Rådet Nils Bjelke i Frankrike till Hans Kongl. Majts Kröning beställt är Anno 1696 upbränd och följande Tyg behållne, Neml.n - i marg. - emellan 676 och 677 hörer till 646 En Pall af Träd öfwerdragen med rödt Sammet, därvid En Dyna eller Säte af rödt Sammet upstoppadt samt ett treklufvit Opslag af Dito Sammet, underfodrat med Guld BLommeradt Dammst, Opslaget så väl som Sätet hel öfver med Silfver och Guld broderat; Sätet är i Sömmarne med opskurne små Silfver och Guld Fransar besatt, men Opslaget med små Crepiner brämat- Denna Dyna eller Säte är vid Pallen anslagen med förgylte Krushufvade Mässings Tänlickor uppå en Guld och Silfver Galon - 540 - Fyra stycken Gardiner af rödt Turssnäll uti två väder sydde, hel öfver å båda sidor med genomstickade Guld och Silfver blommor broderade och med små Silfver samt Guld Crepiner af rikt arbete på tre sidor om hvardera, jemwäl ofvantill med Ett dussin Mässings Ringar på ett rödt Silkesband häftade. Tolf stycken breda och Röda Band i lyckor bundne utaf 3ne slags sorter i hvardera, faconerade och väfde Guld, Silfver och Silke. Eljest äro desse banden Sex stycken bundne i Tjo lyckor och Sex stycken i Njo Lyckor samt ett litet band af samma slag i hvardera, hvarmed de kunna omhäftas. En Kutske Sadel af rödt Sammet, broderad med Guld och Silfver, Sätet med smal Guldtråd stickadt och kanterne rundt omkring sydde med Guld och Silfvwer Fransar Därtill är allenast ett Ryggstycke öfverdraget med rödt Sammet, sammaledes broderat, samt med Guld och Silfver Fransar i Kanterne besatt; därpå finnes jemväl en stor förgyld Mässings Sölja och 3ne Dito Tampar, Item ett rödt Cardouans Täcke öfver Sadeln, underfodrat med rödt Sarge. Sex stycken Hufvudställen, öfwerdragne med rödt Sammet, broderade med Guld och Silfver, samt i kanterna sirade med Dito Fransar, häftade med förgyulte Mässings Söljor och Tampar. Till hvardera af Hufwudstället äro Tre stycken stora Toffs Qvastar af oägta (ägta?) Guld och Silfver, på somlige äro månge små Toffsar förkomne. Sex stycken Hand Tyglar till Betslen af massivt oägta Guld ochSilfvertråd Ett stycke Dito Enkel Hand Tygel med Knapp i stället för Sölja - Sex par Betselstänger förgylte och med förgylte Mässings Pucklor Sex stycken Sel-Tyg af Dito Sammet öfverdragit, med Silfver och Guld broderadt och i alla kanter med Guld och Silfver Fransar brämade Söljor, Ringar och Tampar af Mässing, förgylte. På Fem Sele Tyg äro fyra stycken af rödt Silke, Silfver och Guld slilngade breda Litzer med anslagne MÄssings Nubbar och på Sadel Häste Tyget en Litsquard allenast. Tömmarne eller Jag-Linorne till desse Sel Tyg äro slingade af massivt Silfver och Guld Tråd, dock oägta, bestående af 3ne stycken. Rubrik: Vagns- och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 203 Nr. i föreg. inv.: 13 Sida i föreg.inv.: 307 Anmärkning: sid. 203-209
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Efter en stor Caross med dubbell Swahnhalls, som för detta Kongl. Rådet Nils Bielke i Frankrijke till Hans Kongl. Maijstts Kröning beställt, är Anno 1696 upbränd och fölljande Tyg behåldne. Nembl. Twå st stora oppstoppade dynor .... (quityt. No 28 d. 16/7 1777) En Pall af Twå öfwerdragen med rödt Sammet .... (Prot. emillan 676 & 677, hörer till No 646) Twå st små Madrasser af rödt Atlask (quitt. No 28 d. 16/7 1777) Fyra st Gardiner af rödt Tursnäll ... (Prot. 540) Fyra st Gardine-Qwastar .... (Prot. 921, avlämnade till HGK) Tålf st breda och röda Band i lyckor bundne (646 p. sidan till pag. 315) En Kutske-dyna ,,,, Twå Brodderade Stycken .... En Kutske-Sadell Sex st Hufwudställen ... Sex st Handtyglar ... Ettm st Dito änckell Handtygel ... Sex par Betzellstänger ... Sex st Sehltyg af Dito Sammet ... (prot 646) Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 13 Sida: 307 Nr. i föreg. inv.: 101 Anmärkning: sid. 307-315
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Kusksadel af rödt sammet, broderad i guld och silfver; sätet stickadt med smal guldtråd, kantad med guld- och silfverfransar; med knapp; ryggstycket till sadeln öfverdraget med rödt sammet och broderadt, med guld och silfverfransar i kanterna , samt försedt med med en jernsölja och två messingstampar. Tid. inv. nr.: 612 Nr. i föreg. inv.: 646
Typ
Äldre inventarium
Titel
Till Kungens kröningskaross
Datum
1855
Text
1 Pall af träd, öfverdragen med rödt sammet, dervid en sammetsdyna samt ett 3 klufvet uppslag af sammet, fodradt med guldblommmeradt damast; sätet och uppslaget med silfver och guld broderade, med små silfver och guldfransar samt en silfver-och guld-galoon, allt anslaget vid pallen 12 st breda röda band i lyckor af 3 slag, väfda af guld, silfver och silke, i en bundt; 6 st Seltyg af rödt sammet, öfverdragne med silfver och guld, broderade i kanterne med guld och silfver, med brämade Söljor, ringar och tampar af förgyld messing. På 5 Seltyg äro fyra af rödt silke, silfver och guld slingade breda litzer, och på sadelhästtygen et litzquard. Tömmarne i 12 bitar af oäkta silfver och guldtråd. 1 kusksadel af rödt sammet, broderad med guld ochsilfver, sätet med smal guldtråd stickadt, kanterne med guld och silfver fransar; Ryggstycket till sadeln öfverdraget med rödt sammet och breoderadt med guld och silfverfransar i kanterne med en stor förgyld messingssölja och 3 do tampar samt en ring. .... Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 646 Sida: 46 Nr. i föreg. inv.: 646
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
1 Pall af träd, öfverdragen med rödt sammet, dervid en dyna af rödt sammet samt ett 3 klufvet opslag af Do sammet, fodradt med guldblommeradt damast, sätet och oppslaget med silfver och guld broderade och små silfver- och guldfransar med en silfver- och guld-galon allt anslaget vid pallen. 12 st breda röda band ... 6 st seltyg, öfverklädda med rödt sammet.... 1 Kusksadel af rödt sammet ... 6 st hufvudställ ... 6 st handtyglar .... 6 st betselstänger ... 12 st breda röda band i lyckor af guld, silfver och silke. Tid. inv. nr.: 646 Sida: 57 Nr. i föreg. inv.: 646