Förvärv

Förvärv: 34209

Mellan den 6-31 augusti 1984 utförde Riksantikvarieämbetets uppdragverksamhet en arkeologisk undersökning i kv S:t Örjan RAÄ 14:1, Söderköpings stad, Östergötland. En komplettering utfördes under två dagar i augusti 1987 Ansvariga för undersökningen 1984 var Sten Tesch och Margareta Hasselmo, ansvarig 1987 var Marianne Johansson. 1982 utförde en provschakt undersökning inom området. Dnr nummer saknas och vilka som utförde den är oklart. Troligen av Sten Tesch vid Riksantikvarieämbete. 10 fyndposter bland annat två sammansatta dubbelkammar, härrör från den. Ingen fyndlista, rapport eller närmare information har återfunnits. Den har registrerats under inventarienummer 34209 Anledning till undersökning var nybyggnation, undersökningsytan uppgick totalt till 102 m², fördelade på fyra schakt. Vid undersökningen påträffades en stensatt 1600-tals gård samt medeltida bebyggelse som utgjordes av knuttimrade bostads- och hantverkshus, kavelbroar, avfallsbingar och en brunn i skiftesverksteknik. Fyndmaterialet omfattade ca 770 fynd varav keramik dominerade, följt av läder främst skor och järn. Vid accessionen har föremålen knutits till schakt/provruta 1-4 samt skikt. Om det har funnits närmare lägesbeskrivning har detta tillförts I accessionsarbetet har ingen värdering av lagrens källvärde tagits i beaktande. Ett flertal föremål främst bearbetade ben, slagg och brändlera/tegel har inte återfunnits. Mögel förekom på främst lädermaterial Den primära fyndregisteringen var inte helt konsekvent vid användandet av terminologi. Vid accessionen har därför varje fyndpost gåtts igenom och fått en mer konsekvent benämning. Som utgångpunkt för föremål och delar av föremål har arbetet ”Nomenklatur för föremål från nordisk medeltid” använts. Inför arbetet med materialet genomfördes en keramikworkshop med Mikael Johansson från Stockholm stadsmuseum. Utifrån denna arbetades sedan ett registreringsdokument för keramiken fram. Vid bestämningen av stengods har vi valt att använda oss av följande begrepp: Stengods med tydliga magringskorn (ofta kvarts) och grov struktur på in- och utsida har vi valt att endast ge nyckelordet proto-stengods. Stengods som har en högre grad av sintring och som allmänt ser lite finare ut har vi valt att endast ge nyckelordet nästan stengods. Stengods inom gruppen CI som är svåra att bestämma till den ena eller andra gruppen har vi valt att ge nyckelorden proto-stengods och nästan stengods för att sökvägarna in till materialet ska bli så bred som möjligt. För registrering av skor och kammar har i de fall de inte redan var typbestämda, utgångspunkten varit, Medeltidsstaden 30 (Broberg och Hasselmo 1981). För att tydliggöra vad som är spill (sakord) och vad som är spillbitar från skotillverkning har vi valt att tydliggöra detta genom (typen) skospill. Detsamma gäller för ben och hornmaterial: Spill, benspill, hornspill, spill från ben, eller hornhantverk. Lämningarna från Kv Örjan har kan dateras till 1200-talets första hälft fram till 1800-talet med tungpunkt i 1200-1300-tal. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. SHM dnr 602-450-2004 RAÄ dnr 3941/84 samt 4333/87 (benämns som 4465/87 i rapporten) Handlingar förkomna i ATA, endast ritningar i ritningsarkivet bevarade. Arkeologisk undersökning. Kvarteret S:t Örjan, SR 172 och SR 131. Söderköping. Östergötland. Medeltida kulturlager. Rapport Riksantikvarieämbetet, UV Linköping 1996:15. Linköping. Karin Sundberg 2016-04-20

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2004
Förvärvsnummer
34209
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Arkeologisk undersökning - Kvarteret S:t Örjan, SR 172 och SR 131, Söderköping, Östergötland - Medeltida kulturlager
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-450-2004 (Historiska museet)
  • 3941/84 (Riksantikvarieämbetet)
  • 4465/87 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning