Förvärv

Förvärv: 33910

År 1992 och 1993 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Linköping, en arkeologisk undersökning på uppdrag av Vägverket, vägförvaltningen i Östergötland, nuvarande Region Sydöst, med anledning av att E4:an skulle få en ny sträckning mellan Lövstad och Norrköping. Ansvariga för fältarbetet var Karin Lundeblad och Ann-Lili Nielsen. Undersökningen berörde RAÄ 276, Borgs säteri 6702, Borgs sn, Ög. På den undersökta boplatsen påträffades främst föremål från vikingatid och medeltid och består främst av metallföremål, ca 69%, där järnföremålen står för 95%. Järnföremålen består av bl.a. eldstål, amulettringar, hängen, häst- och riddarutrustning, pilspetsar, knivar, söljor, beslag, lås, nycklar, gångjärn, ljus- och blosshållare, krokar/hakar, nitar, spikar, nålar, fiskeredskap, saxar, sisare, prylar och navare. Övriga metallföremål är ett silvermynt och bronser, såsom söljor, en pincett, beslag, en klocka/skälla, nålar, en knapp, en kedja, vikter, nålhus, en fingerborg, bleck och nitar. Näst efter metallföremål kommer keramik som utgör ca 18% av materialet. Andra fyndkatergorier är kammar, glasbägare, fönsterglas, malstenslöpare, isläggar, pärlor, speltärningar, musikinstrument, sländtrissor, blästermunstycken, slagg, bränd lera och tegel. Accession har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Lindblad, K. & Nielsen, A-L., 2000. Kungens gods i Borg. Om utgrävningarna vid Borgs säteri i Östergötland. Riksantikvarieämbetet, UV Linköping, rapport 1997:12. Linköping. SHM dnr 602-287-2002 RAÄ dnr 321-1095-2001 Handlingar i ATA. Peter Sillén 2006-05-17

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2004
Förvärvsnummer
33910
Omnämns i katalog
Litteratur
Kungens gods i Borg. Om undersökningarna vid Borgs säteri i Östergötland
Relaterade förvärv
104198 (Samma accessionsärende)
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-287-2002 (Historiska museet)
  • 321-1095-2001 (Riksantikvarieämbetet)
  • 414-2415-2004 (Riksantikvarieämbetet)
  • 6009/92 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning