Förvärv

Förvärv: 35449

Mellan juli och oktober 1994 utförde Riksantikvarieämbetet, UV Uppsala en arkeologisk undersökning av RAÄ 538, torplämning, Östersta 1:3, Litslena sn, Uppland. Undersökningen föranleddes av planerad ombyggnad av riksväg 55. Husgrunden undersöktes, vilken bestod av syllstenar i ett eller två skift, ca 7,5x5 m (Ö-V) av 0,2-0,8 m stora obearbetade gråstenar. Rester av en spis, bestående av ett gråstensunderlag och därpå en murad tegelhäll varav 1-2 skift tegelstenar fanns kvar, rest av värmekälla bestående av ett vinklat fundament ca 1,2x0,8 m st. Inuti huset fanns strängar med mindre stenar som utgjorde rumsindelning, även rester av träsyllar, trappstensfundament, källare och något slags uthus påträffades. 15 anläggningar påträffades under husgrunden, dessa nedgrävningar tolkas som markberedande stenlyft inför anläggandet av huset. Två större nedgrävningar några meter från husgrunden tolkas som grustäkt resp. avfallsgrop. Söder om husgrunden påträffades ett 1,5x1,2 m stort område med kraftig koncentration av skärvig sten. Fynd av tegel, trä, järnföremål, glas, keramik samt brända och obrända ben. Datering från någon gång före 1600-talet till omkring 1800. Projektledare var Anders Biwall. Accessionen har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Becker, N. & Wikborg, E. Östersta. Riksantikvarieämbetet. UV Uppsala, 1997:69 SHM dnr 602-1047-2010 RAÄ dnr 321-1606-2007 Handlingar i ATA Sanna Stahre 2017-10-11

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2010
Förvärvsnummer
35449
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Östersta - Gullströms torp. Ett torp, en förhistorisk boplats och en folkvandringstida skelettgrav
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-1047-2010 (Historiska museet)
  • 321-1606-2007 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning