Förvärv

Förvärv: 35080

1980 genomfördes en arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 35, Kolstad, Köping sn, Öland, av Riksantikvarieämbetet Ölandskontoret under ledning av Gunilla Wickman-Nydolf. Området ligger strax norr om Kolstad vid Borgholm och utgörs av höjdryggar omväxlande med små våtmarker eller alvarmark. Med anledning av att markägaren ville exploatera området för sommarbebyggelse så undersöktes RAÄ 35 som utgörs av fem stensättningar. Dessa ingår i ett gravfält som även inkluderar RAÄ 34 och 37. Gravarna ligger på en höjdsträckning, 15-20 meter från varandra. Diametern varierar från 5 till 10 meter och de är svagt välvda, ca 0,3 meter höga, med fyllning som mestadels består av kalkstenar. De tycks ha använts för flera begravningar, och även om de är anlagda under bronsålder så kan de ha återanvänts för sekundärbegravningar ända in i järnålder. Den största stensättningen, A1, innehöll tre koncentrationer med brända ben och en hällkistliknande konstruktion i den södra delen där det hittades ett fragmentariskt obränt skelett, med huvudet i sydväst. Graven är troligen plundrad. Fynden bestod av keramik, en flintskrapa av god kvalitet, samt harts. I en av benkoncentrationerna fanns tänder av ett barn. Förutom ben från människa fanns i denna stensättning också en hundtand. De fyra mindre gravarna hade skärvsten i stenpackningen. En av dessa hade en kistliknande konstruktion med täckhällar i centrum av stensättningen. Fynden från gravarna utgörs av en rakkniv av brons, ben, kol, keramik, harts, flintavslag och två knivspetsar av brons. Rakkniven är ornerad med tre koncentriska cirklar, sannolikt solsymboler, och ett skepp som eventuellt har fören formad som ett hästhuvud. Denna kan dateras till yngre bronsålder, och då troligen period V. Keramiken i fyndmaterialet är rikligt förekommande men i ganska dåligt skick. Den förefaller vara vittrad och det är mycket svårt att avgöra keramiktyper och ytbehandlingar. Slät bronsålderskeramik kan dock konstateras i materialet. Eventuellt finns också keramik med rabbig och grov ytbehandling. Benen från gravarna A2-A5 är från människa samt oidentifierade djurben.

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2010
Förvärvsnummer
35080
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Rapportsammanställning
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-1140-2010 (Historiska museet)
  • 321-1151-2005 (Riksantikvarieämbetet)
  • 3751/80 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning