Föremål

Vagnsdyna, sittdyna, till Kristinas kröningskaross 1650, Parisarbete.

Dyna, rektangulär, med mjuk stoppning. Foder av sars. Överplatta och botten av röd sammet med broderier av silver- och guldtråd och grönt silke i rankor och palmettmönster. Bottnens framsida har broderier i reief, skadade och delvis borta. Desssidostycken avsmalnar till spetsig vinkel bakåt. Kavelfrans av guldtråd runt övre kanten.

Upphov: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Dyna
Kategori
Övrigt transportutrustning
Material
 • Sammet
 • Guldtråd
 • Silvertråd
 • Silke
Storlek
 • Höjd 155 mm
 • Djup 465 mm
 • Bredd 970 mm
Teknik
Broderi
Antal
1
Datering
1650
Tidigare ägare
Fysiska egenskaper
 • Färg: Röd
 • Färg: Grön
Föremålsnummer
6216_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 759
Litteratur
 • Kristinatidens karosser, Ekstrand, 1966, avb. på sida: 13 (Ekstrand, Gudrun)
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998, avb. på sida: 13
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997, avb. på sida: 13
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1995, avb. på sida: 13
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1963, avb. på sida: 13
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Efter den stora Carossen, hwilcken Högst Sahl. Kongl. Maijstt Konung Carl Gustaf låtit giöra i Frankrijke, till Hennes Maijstt Drottning Christinae Kröning, den Hennes Maijstt sedermera wid afträdet från Regeringen förährat Högst bemälte Konung till bakars igen, på dess lyckelige Kröning i Upsala Anno 1654, men Anno 1696, wid den olyckeliga wådelden, som Kongl. Maijsts Stall öfwergick, blefen opbr‰nt, finnes fölljande Tyg behåldne. Sex st Hufwudställen af rödt Sammet .... (Prot. 643). Sex st Sehltyg ... (Prot. 643). Tömmarne eller Jag-Lijnorne ... En Kutske-Sadell... Ett Ryggstycke .... Ett par förtena Böglar ... En Sadelljord ... Tre st Dynor af Cramoisie-rödt Sammet.... (545, Prot. emellan 635 och 636) Twänne st Utslag af Dito Sammet (Prot emellan 635 & 636) Sex st Gardiner .... (Prot. 539) Ett stort Täcke elelr Öfwertåg utanpå Wagns-Korgen ... (Prot. 545) En Kutske-Dyna ... (Prot. No 676) Öfwertågen där till ... (Quitt. No 28 d. 16/7 1777) Sex st Sehletäcken ... (Prot. emellan 635 & 636, Prot. 961 - kvastar) Rubrik: Wagn- och Släde-Tyg Tid. inv. nr.: 9 Sida: 290 Nr. i föreg. inv.: 97 Anmärkning: sid. 290-298
Typ
Äldre inventarium
Titel
Efter Drottning Christinas Kröningskaross
Datum
1850
Text
6 st Hufvudställ af rödt sammet, broderade med silfver och guld och do fransar, förgld. messingsbeslag och puckor med quastar af silfver och guld; till hvardera behörigt betseltyg af guld, silfver och rödt silke, samt 26 hvalknutar med knappar på ändarna (tillskrivet 23 toffsar, betsel felar) 6 st Seltyg af do do (rödt sammet) broderade med små guld och silfverfransar samt förg. pucklor Tömmar af silfver, guld och röddt silke bestående af 3 långa och 1 kort stycke, med 18 silfver och guldknappar 1 Ryggstycke af rödt sammet, med silfver- och guldfransar och förgylda pucklor 3 dynor af carmoisierödt sammet, hvaraf 2 enkla och 1 dubbel, broderade med guld- , silfver- och perlstickare-arbete, fodrade med sarge; silfver med guldfransar omkring; fodret skadadt. Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 643 Sida: 38
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter den stora Carossen hvilken Högst Salig Kongl. Majst Konung Carl GUstaf låtit göra i Frankrike till Hennes Majsts Drottning Christinae Kröning, den Hennes Majst sedermera vid afträdet från Regeringen förärat Högstbemälte Konung tillbaka igen på dess lyckliga Kröning i Uppsala Anno 1654, men Anno 1696 vid den olyckliga Vådelden som Kongl. Majsts Stall öfvergick blifven opbränd, finnes följande Tyg behållne, Neml.n Sex Stycken Hufvudställen af rödt Sammet broderade med Silfver och Guld och Dito Fransar på sidorne, däruppå förgyldt Mässings Beslag och PUcklor, dock är på ett af Dito(?) Hufvudställen förkommit en Puckla; dessutan är på ofvanbemälte Sex Hufvudställen förkomne Två stora Qvastar af Silfver och Guld, de öfriga därtill hörige Qvastar som bestå af tvänne slag större och något mindre, äro alle behållne, dock finnas på en af de större Qvastarna alla små Knapparne vara affalnne och borta; desslikes på en af de små Qvastarne. Till hvart Hufvud St'älle är behörigt Betsel Tyg af Silfver, Guld och rödt Silke slingadt med Silfver i Guld, Hvalknutar och Knappar på ändarne till talet Tjugo Sex stycken. Sex stycke SeleTyg af Dito Sammet, frampå Söljorne samt alla Strängarne broderade och hela Tyget med små Guld och Silfver Fransar besatt. - Öfver allt beslagit med förgylte Pucklor. Tömmarne eller FagLinorne(?) äro af Silfver Guld och rödt Silke, Slingade med Tåg inuti, bestående af Tre långa och ett stakot stycke, hvardera dubbelt vid eba ändan - därpå Tjugo stycken Silfver och Guld Knappar af HvalKnutar. En KuskSadel till samma VagnsTyg under HästTäcket brukelig, af blått Sammets Säte och Läder Kåpor. Ett Ryggstycke af rödt Sammet med Silfver och Guld Fransar samt förgyulte Pucklor uppå, lika med det andra Tyget. Ett par förtennte Böglar med Stegremmar uti, af hvitt Läder, öfverdragne med rödt Sammet. En Sadeljord af Garn väfven med behörige Jern Söljor. emellan 635 och 636: Tre stycken Dynor af Cramoisie rödt Sammet, hel öfver broderade med Guld och Silfver Perlstickare Arbete, af hvilken brodering en bit som varit förr borta underfodrade med Sarge samt med Silfver i Guld Fransar omkring; Fodret mäst förskämdt af Mal. Af dessa Dynor funnes tvänne stycken vara Enkla eller med ett Säte hvardera och den Tredje dubbel med tvänne Säten, gjord att ligga i Vagns slaget. På desse Dynor äro behörige Kappor eller Opslag af samma Materia och arbete som på sjelfva Dynorne befinnes. /: af 2ne Dynor är 1809 afsprättadt 3 Kappor och använde till Kilar i 6 Sadel Täcken pag. 297; Ny No 635 A, 1Kappa afsträttad men befinnes:/ emellan 635 och 636 Tvänne stycken Utslag af Dito Sammet och brodering, med stora Silfver i Guld Crepiner, så och Silfver i Guld Franar på sidorne, underfodrade med Cramoisie rödt Taft, å den ena är nästan hälften af Crepin Fransen ända inunder bortskuren och på den andra allenast en Silfver Laan borta som förra Inventarium föremäler. /:År 1809 ihopsydde till ett SadelTäcke med nytt Lärfts Foder som befinnes:/ 539 - Sex stycken Gardiner af Cramoisie rödt Turssnäll hel öfver broderade lika på båda sidor med Silfver, Guld och åtskillige slags färger Silke; broderingen består af allehanda KrigsGevär, samt på tre sidor med smala Silfver i Guld Fransar Fransar infattade, af hvilka Fransar 1 1/8 Aln fattas som förre Inventarium förmäler. Af samma Gardiner äro tvänne små och fyra stycken större gjorde. 545 - Ett stort Täcke eller ÖfverTåg utanpå Vagns-Korgen af rödt Sammet öfver allt rikt broderadt med Silfver och Guld samt allehana slags färgor Silke, upphöjt Arbetei Trophéer; Däromkring i öfversta Kanten är en liten Guld Galon; men i den yttersta kanten en stor GuldFrans rundtomkring, underfodrat med rödt Sarge. /: TIll Kröningen 1809 är 1 lång och 2ne korta Sidoremsor fråntagne med hvilka6 st Täcken under 1748 års boks pag. 297 ny Numr 635 a äro skarfvade:/ tillskrivet på h sida: Sidoremsorne finnas lösa med galoner och fransar. 676 - En KutskeDyna af Rödagtigt Läder emellan 635 och 636: Sex Stycken SeleTäcken af Dito Sammet öfver allt rikt broderade med Silfver och Guld samt åtskillige slags färger Silke, uti uphöjde Tropheer; rundt omrking bemälte Täcke äro stora Silfver och Guld Fransar, besatte tre Finger höga samt i alla hörnen stora Guld i Silfver Knappar eller små Qvastar i ändarna, varandes såleds till detta Vangstyg hörande Tjugotre stycken stora Knappar eller Qvastar (961); nu finnes vara i behåll af de nedan underhängande små knapparne bestående hvar och en af de stora Knappar eller Qvastarne, först af en stor Knapp af Träd gjord som ett Pärons Form, öfverspunnen med Guld i Silfver Cantiller och Laan, sedan af smärre Knappar som är af samma Facon som den stora Knappen, uti ändan fastsatte, och åter i ändarne på desse medelmåttige, så väl som på den största Knappen finnes små runda Knappar vara fasthäftade; desslikes är af detta slaget på den stora Knappen ofvantill rundtomkring hängande. Förbemäte Sex stycken Täcken äro underfodrade med rödt Sarge. tillskrivet på h. sida År 1809 skarfvade med 3 remsor af ett Vangsstycke, se pag. 296 i 1748 års Invent. Ny nr 545. År 1809 ändrade till 6 SadelTäcken. 23 st Qvastar, härstädes rätt uptagne lemnade till Kongl. HusgerådsKammaren d. 27 Febr. 1808. Rubrik: Wagns och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 643 Sida: 185 Nr. i föreg. inv.: 643 Anmärkning: sid. 185-195
Typ
Äldre inventarium
Titel
Efter Drottning Christinas Kröningskaross
Datum
1855
Text
6 st Hufvudställ af rödt sammet, med silfver och guldbroderi samt do fransar, betseltyg af guld, silfver och rödt silke till hvardera; 23 hvalknutar och knappar på ändarna. 6 st Seltyg af rödt sammet och lika broderi samt förgylde pucklor, med 4 sammetsbeklädnader till decklar med guldfransar omkring, somlikväl fattas på en beklädnad. 3 långa och 1 kortare samt 8 korta tömmar af silke och silfvertråd, med 18 knappar och knutar. 1 Kusksadel med blått sammetssäte och låderkapor, söndrig och sadelknappen borta. 1 par Ryggstycken af rödt sammet, med silfver- och guldfransar och förgylda pucklor 3 dynor af rödt sammet, deraf 2 enkla och 1 dubbel, broderade med guld- , silfver- och perlstickare-arbete, fodrade med sarge; silfver och guldfransar omkring; fodret skadadt. Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 643 Sida: 38
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Dyna af rödt sammet, enkel, broderad i guld och silfver, perlstickarearbete, samt kantad med silfver och guldfransar; fodret af sars (skadadt) Tid. inv. nr.: 759 Nr. i föreg. inv.: 643
Typ
Äldre inventarium
Titel
Kristinas kröningsvagn
Datum
1840
Text
2 st Utslager af dito (rödt) sammet och broderadt med stora silfver i guld crepiner och silfver i guld fransar till täcket fastsydda. 1 st Stort Täcke eller Öfvertåg af rödt sammet broderadt med silfver och guld samt diverse färger silke upphöjdt arbete i troféer, fodradt med rödt sarge. 7 st Sadeltäcken af lika tyg och brodering samt stora silfver i guld fransar, fodrade med rödt sarge. Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 545 Sida: 47 Nr. i föreg. inv.: 545
Typ
Äldre inventarium
Titel
Kristinas kröningsvagn
Datum
1840
Text
6 st Hufvudställen af rödt sammet, .... 6 st Seletyg af rödt sammet ... Tömmarn eller jagtlinorne .... 1 Kusksadel af blått sammetssäte och läder kåpor. 1 Ryggstycke af rödt sammet, med silfver- och guldfransar samt förgylda pucklor. 1 par förtenta bögor med stegremmar af hvitt läder öfverdragen med rödt sammet. 1 Sadeljohl ... 3 dynor af Cramoisei rödt sammet, hvaraf 2 enkla och 1 dubbel, broderade med guld och silfver, perlstickare-arbete, fodrade med sarge; silfver och guldfransar omkring; fodret skadadt. Rubrik: Rid och Slädtyg Tid. inv. nr.: 643 Sida: 47 Nr. i föreg. inv.: 643
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Sehlar med Hufwudställen af rödt Sammet Brodderade med silfwer och guld. Tid. inv. nr.: 643 Sida: 93 Nr. i föreg. inv.: 9 Sida i föreg.inv.: 291