Föremål

Gardin ur en serie av sex (6000-6005) till drottning Kristinas kröningskaross med trofémotiv, 1650, Paris skänkt till Karl X Gustaf 1654

Bottentyg av röd sidenrips i trev våder, från vänster till höger respektive 500 mm, 500 mm och 240 mm. Hopsydda med fållsöm. Broderiet yttäckande. Mönster av trofégrupper omramade av symmetriskt sammanhållna palm och olivkvistar. Mönstret avskuret i höjdled. Längs sidorna och nederkanten en 5 mm bred plattsömsstav som ram. Broderi i dubbelsidig plattsöm med guld och silvertråd och silke i vitt, ljusare och mörkare rosa, ljusare och mörkare blått, gult och grönt omspunnet med metalltråd. Broderiet likvärdigt på rät och avig sida. Kantfållen är en 5 mm bred rullfåll rullad mot gardinens rätsida, fållad med rött silke. På denna är en 25 mm kavelfrans fastsydd med beige silke. Fransen består av grupper om två trådar, en 1 mm tjock silverlantråd och en 0,5 mm guldlantråd, om 5 grupper per cm. En silverlan 2 mm bred i fransens överdel. Fransen löper längs gardinens sidor och nederkant. Längs överkanten har vid konservering år 1965-66 sytts på en 450 mm bred "strumpa" av rött tyg av sidenkaraktär 250 mm synlig från rätsidan.

Upphov: Schmidt, Göran, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Gardin
Kategori
Gardiner
Material
 • Guldtråd
 • Silver
 • Silke
 • Sidenrips
Storlek
 • Bredd 310 mm (rapport)
 • Höjd 470 mm (rapport)
 • Bredd 1280 mm (m frans)
 • Höjd 1140 mm (m frans)
Teknik
Broderi
Antal
1
Datering
1650
Tidigare ägare
Inskription
Dekor: trofétrupper
Fysiska egenskaper
 • Färg: Vit
 • Färg: Rosa
 • Färg: Blå
 • Färg: Röd
Föremålsnummer
6002_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 744
Litteratur
 • National Gallery of Art - Minneapolis Institute of Arts, ed. Michael Conforti and Guy Walton, Sweden - A Royal Treasury 1550-1700, katalog: 34
 • Kristinatidens karosser, Ekstrand, 1966, avb. på sida: 4 (Ekstrand, Gudrun)
 • Silver. Makt och prakt i barockens Sverige. Nationalmusei utställningskatalog nr 663, Silver. Makt och prakt i barockens Sverige, 2003
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1998, avb. på sida: 4
 • Livrustkammaren. Journal of the Royal Armoury, 1997, avb. på sida: 4
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Efter en stor Caross, som Konung Carl Gustaf låtit göra till Drottning Christinas Kröning, men efter afsägelsen af Tronen, af henns Konungen förärad på hans Kröning i Upsala år 1654
Datum
1850
Text
6 Gardiner af carmoisierödt sammet (överstruket, ersatt med siden), med olika brodering af silfver, guld och flera färger silke samt på 3 sidor smala silfver och guldfransar, som dock fattas på en Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 539 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 539
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter den stora Carossen hvilken Högst Salig Kongl. Majst Konung Carl GUstaf låtit göra i Frankrike till Hennes Majsts Drottning Christinae Kröning, den Hennes Majst sedermera vid afträdet från Regeringen förärat Högstbemälte Konung tillbaka igen på dess lyckliga Kröning i Uppsala Anno 1654, men Anno 1696 vid den olyckliga Vådelden som Kongl. Majsts Stall öfvergick blifven opbränd, finnes följande Tyg behållne, Neml.n Sex Stycken Hufvudställen af rödt Sammet broderade med Silfver och Guld och Dito Fransar på sidorne, däruppå förgyldt Mässings Beslag och PUcklor, dock är på ett af Dito(?) Hufvudställen förkommit en Puckla; dessutan är på ofvanbemälte Sex Hufvudställen förkomne Två stora Qvastar af Silfver och Guld, de öfriga därtill hörige Qvastar som bestå af tvänne slag större och något mindre, äro alle behållne, dock finnas på en af de större Qvastarna alla små Knapparne vara affalnne och borta; desslikes på en af de små Qvastarne. Till hvart Hufvud St'älle är behörigt Betsel Tyg af Silfver, Guld och rödt Silke slingadt med Silfver i Guld, Hvalknutar och Knappar på ändarne till talet Tjugo Sex stycken. Sex stycke SeleTyg af Dito Sammet, frampå Söljorne samt alla Strängarne broderade och hela Tyget med små Guld och Silfver Fransar besatt. - Öfver allt beslagit med förgylte Pucklor. Tömmarne eller FagLinorne(?) äro af Silfver Guld och rödt Silke, Slingade med Tåg inuti, bestående af Tre långa och ett stakot stycke, hvardera dubbelt vid eba ändan - därpå Tjugo stycken Silfver och Guld Knappar af HvalKnutar. En KuskSadel till samma VagnsTyg under HästTäcket brukelig, af blått Sammets Säte och Läder Kåpor. Ett Ryggstycke af rödt Sammet med Silfver och Guld Fransar samt förgyulte Pucklor uppå, lika med det andra Tyget. Ett par förtennte Böglar med Stegremmar uti, af hvitt Läder, öfverdragne med rödt Sammet. En Sadeljord af Garn väfven med behörige Jern Söljor. emellan 635 och 636: Tre stycken Dynor af Cramoisie rödt Sammet, hel öfver broderade med Guld och Silfver Perlstickare Arbete, af hvilken brodering en bit som varit förr borta underfodrade med Sarge samt med Silfver i Guld Fransar omkring; Fodret mäst förskämdt af Mal. Af dessa Dynor funnes tvänne stycken vara Enkla eller med ett Säte hvardera och den Tredje dubbel med tvänne Säten, gjord att ligga i Vagns slaget. På desse Dynor äro behörige Kappor eller Opslag af samma Materia och arbete som på sjelfva Dynorne befinnes. /: af 2ne Dynor är 1809 afsprättadt 3 Kappor och använde till Kilar i 6 Sadel Täcken pag. 297; Ny No 635 A, 1Kappa afsträttad men befinnes:/ emellan 635 och 636 Tvänne stycken Utslag af Dito Sammet och brodering, med stora Silfver i Guld Crepiner, så och Silfver i Guld Franar på sidorne, underfodrade med Cramoisie rödt Taft, å den ena är nästan hälften af Crepin Fransen ända inunder bortskuren och på den andra allenast en Silfver Laan borta som förra Inventarium föremäler. /:År 1809 ihopsydde till ett SadelTäcke med nytt Lärfts Foder som befinnes:/ 539 - Sex stycken Gardiner af Cramoisie rödt Turssnäll hel öfver broderade lika på båda sidor med Silfver, Guld och åtskillige slags färger Silke; broderingen består af allehanda KrigsGevär, samt på tre sidor med smala Silfver i Guld Fransar Fransar infattade, af hvilka Fransar 1 1/8 Aln fattas som förre Inventarium förmäler. Af samma Gardiner äro tvänne små och fyra stycken större gjorde. 545 - Ett stort Täcke eller ÖfverTåg utanpå Vagns-Korgen af rödt Sammet öfver allt rikt broderadt med Silfver och Guld samt allehana slags färgor Silke, upphöjt Arbetei Trophéer; Däromkring i öfversta Kanten är en liten Guld Galon; men i den yttersta kanten en stor GuldFrans rundtomkring, underfodrat med rödt Sarge. /: TIll Kröningen 1809 är 1 lång och 2ne korta Sidoremsor fråntagne med hvilka6 st Täcken under 1748 års boks pag. 297 ny Numr 635 a äro skarfvade:/ tillskrivet på h sida: Sidoremsorne finnas lösa med galoner och fransar. 676 - En KutskeDyna af Rödagtigt Läder emellan 635 och 636: Sex Stycken SeleTäcken af Dito Sammet öfver allt rikt broderade med Silfver och Guld samt åtskillige slags färger Silke, uti uphöjde Tropheer; rundt omrking bemälte Täcke äro stora Silfver och Guld Fransar, besatte tre Finger höga samt i alla hörnen stora Guld i Silfver Knappar eller små Qvastar i ändarna, varandes såleds till detta Vangstyg hörande Tjugotre stycken stora Knappar eller Qvastar (961); nu finnes vara i behåll af de nedan underhängande små knapparne bestående hvar och en af de stora Knappar eller Qvastarne, först af en stor Knapp af Träd gjord som ett Pärons Form, öfverspunnen med Guld i Silfver Cantiller och Laan, sedan af smärre Knappar som är af samma Facon som den stora Knappen, uti ändan fastsatte, och åter i ändarne på desse medelmåttige, så väl som på den största Knappen finnes små runda Knappar vara fasthäftade; desslikes är af detta slaget på den stora Knappen ofvantill rundtomkring hängande. Förbemäte Sex stycken Täcken äro underfodrade med rödt Sarge. tillskrivet på h. sida År 1809 skarfvade med 3 remsor af ett Vangsstycke, se pag. 296 i 1748 års Invent. Ny nr 545. År 1809 ändrade till 6 SadelTäcken. 23 st Qvastar, härstädes rätt uptagne lemnade till Kongl. HusgerådsKammaren d. 27 Febr. 1808. Rubrik: Wagns och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 643 Sida: 185 Nr. i föreg. inv.: 643 Anmärkning: sid. 185-195
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Efter den stora Carossen hvilken Högst Salig Kongl. Majst Konung Carl GUstaf låtit göra i Frankrike till Hennes Majsts Drottning Christinae Kröning, den Hennes Majst sedermera vid afträdet från Regeringen förärat Högstbemälte Konung tillbaka igen på dess lyckliga Kröning i Uppsala Anno 1654, men Anno 1696 vid den olyckliga Vådelden som Kongl. Majsts Stall öfvergick blifven opbränd, finnes följande Tyg behållne, Neml.n .... 539 - Sex stycken Gardiner af Cramoisie rödt Turssnäll hel öfver broderade lika på båda sidor med Silfver, Guld och åtskillige slags färger Silke; broderingen består af allehanda KrigsGevär, samt på tre sidor med smala Silfver i Guld Fransar Fransar infattade, af hvilka Fransar 1 1/8 Aln fattas som förre Inventarium förmäler. Af samma Gardiner äro tvänne små och fyra stycken större gjorde. (tillsrkivet i marg. nr 1867 - 742) ..... Rubrik: Vagns och Släde Tyg Tid. inv. nr.: 539 Sida: 191 Nr. i föreg. inv.: 539
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Gardiner af rödt silke, på båda sidor broderade i guld, silfver och silke samt på trenne sidor kantade med guld- och silfverfransar.) Tid. inv. nr.: 744 Nr. i föreg. inv.: 539
Typ
Äldre inventarium
Titel
Efter Drottning Christinas Kröningskaross
Datum
1840
Text
6 st Gardiner af Carmoisie rödt sammet, tursnell och broderade på båda sidor lika med silfver, guld och åtskillige slags färger, soile, broderingen består af åtskillige krigsgevär samt på 3 sidor med smala silfver och guldfransar. Tid. inv. nr.: 536 Sida: 47 Nr. i föreg. inv.: 536
Typ
Äldre inventarium
Titel
Efter Drottning Christinas Kröningskaross
Datum
1855
Text
6 st Gardiner af rödt silke, broderade på båda sidor med silfver-, guld-, och silke; på tre sidor smala guld- ochsilfverfransar; 1 söndrig och utan fransar Rubrik: Rid- och Slädtyg Tid. inv. nr.: 539 Sida: 38 Nr. i föreg. inv.: 539
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Dto (gardiner)n af Carmocie sidentyg helt öfver brodderade på båda sidor med silfver, guld och silcke hvardera gardinen på 3 siodr med silf. i guld fransar. Tid. inv. nr.: 539 Sida: 73 Nr. i föreg. inv.: 9 Sida i föreg.inv.: 295