Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Svärd

Korsfäste med knapp och pareranordning av mörkanlöpt stål samt beslag av förgyllt silver. Knapp stor, slät, närmast nötformig, tryckt från ut-och insidan, utmed smalsidorna ett kantbeslag, som nertill utgår från ett likartat ringbeslag kring knappens hals och upptill förenas med en fyrbladig rosett under det platta nithuvudet. Pareranordning av två tämligen långa, raka parerstänger med runt tvärsnitt och ca 48 mm långa ändbeslag, ornerade med bladornament och tvärställda, skivliknande ytterändar, avslutade med små ändknappar. På utsidan bågformig kryssbygel, vars mittparti är ytmönstrad med små rombiska rutor, ändarna formade som stiliserade djurhuvuden. Kring kryssets ut-och insida ett beslag , som nertill övergår i en oval holk med profilerad, snett utstående, nedre kant (holken avsedd att täcka baljans mynning). På ut-och insidan av holken graverad ornering, en konturerad, okrönt sköld, vari Vasa-vapnet, skölden omgiven av bladornament. Kavel med ovalt tvärsnitt, sammansatt av två sidostycken av trä och med avsmalnande överdel, klädd med mörkbrunt skinn (endast delvis bevarat). Klinga rak, lång, slipad med två jämnbreda, mötande skär. Utan ornering.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
 • Svärd
 • En och en halvhandssvärd
 • Slagsvärd
Kategori
Svärd
Material
 • Trä
 • Stål
 • Skinn
 • Silver
Storlek
 • Vikt 1500 g
 • Bredd 31 mm (klinga)
 • Längd 1019 mm (klinga)
 • Bredd 224 mm
 • Längd 1252 mm
Teknik
 • Mörkanlöpning
 • Gravering
 • Förgyllning
Antal
1
Datering
1550

1550 cirka

Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Inskription
Dekor: vapen Vasa
Föremålsnummer
10972_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 3833
Litteratur
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 18
 • Svärdet och värjan som armévapen. The history of the swedish army sword 1500 - 1860. Captions and summary in English., Seitz, 1955, avb. på sida: 26 (Seitz, Heribert)
 • Blankwaffen I-II, Seitz, 1967, avb. på sida: 190 (Seitz, Heribert)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 39
 • Kunglig prakt i Livrustkammaren, Dahlberg, 1995 (Dahlberg, AnneMarie)
Relaterat föremål
Samhör med: 10976_LRK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Slagsvärd; fäste af järn med graverade förgylda silfverskoningar; parerstång, lång, rund, rak, beslagen i ändarne med graverade silfverholkar, som vidga sig till knappar med en mindre ändknopp; å parerstången syttre sida en mindre refflad bygel .... Tid. inv. nr.: 3833 Nr. i föreg. inv.: 464 Sida i föreg.inv.: 89 Anmärkning: 464-3
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Långt Swärd med dubbel handkafle. Fästet är till en del af förgyldt silfwer;hälften af nedanplåten är borta; på den behållne dleen är ett Wasawapen; (på rustningen) Rubrik: Konung Gustaf Istes Tid. inv. nr.: 3 Sida: 49 Nr. i föreg. inv.: 464 Anmärkning: ex.B sid. 89
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf den Förstes i Åminnelse
Datum
1821
Text
Ett långt Svärd med dubbel Handkafle, eller så lång, att man med bägge händerne den samma fatta kan; Fästet till en del öfverdragit med förgylt Silfver, varandes en half del nedan plåten borta; på den behållne delen står ett Vase Vapen; Baljan öfwerdragen vid Fästet med förgylt Silfver och Dubbskon af Jern. Samma Svärd hafver Konung Gustaf Ista brukat - (: Vid Inventeringen År 1803 feltes Baljan:) Rubrik: Värjor och Svärd Tid. inv. nr.: 464 Sida: 243 Nr. i föreg. inv.: 464
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
1 st Långt Svärd med dubbel handkafle fästet till en del öfverdragit med förgylt silfwer (Baljan felas). (Nyttjad af K: Gust: den 1:) Tid. inv. nr.: 464 Sida: 63 Nr. i föreg. inv.: 27 Sida i föreg.inv.: 374
Typ
Äldre inventarium
Titel
Från Kongl. Riksmarskalksämbetet
Datum
1855
Text
1850-09-20 1 Konung Christian II:s rustning, häst och karl-rustning, handskarna defekta 1 Konung Gustaf I:s rustning, häst och karlrustning, komplet (i marg. Paris) 1 Konung Carl IX: do do do (rustning, häst och karlrustning); komplett, likvälmed nygjord handske. Karlrustningen, skälden och pannstycket å hästen af Benvenuto Cellini. Den öfriga hästrustningen af annat arbete. 1 Konung Gustaf II Adolfs rustning, bestående af rygg- ch bröstharnesk, genombrutna armar och lårstycken, allt förghyldt och försilfradt, och 1 hjelm. 1 Konung Carl X Gustaf rustning. 1 Handske felar 2 st Konung Gustaf I:s värjor, denena med silfverbeslaget fäste. 1 st Konung Gustaf II Adolfs hjelm /kask/ broderad 1 st do do Stormhatt 1 st do do Stålharnesk, bröst o rygg 1 st do do Pansar i 3ne delar, bestående af pansarkalott med örlappar och bakstycken, pansarn borta; 1 pansar bröst- och rygg-harnesk med plåtar. 1 st do do Slagsvärd 4 st Konung Gustaf II Adolfs värjor, deraf 2ne med silfverbeslaget fäste. 1 st Konung Carl X:s stålhufva 3 st do do värjor, nemligen a) liten värja med jernfäste, dubbelt C med R S och krona å ömse sidor om parerstången samt en latinsk inskription uttryckande att Konung Carl X Gustaf begagnat densamma b) 1 större svärd med jernfäste och en instämplad halfmåne å klingan; genombruten parerplåt, som synes halfva vara förgyld. c) Infanteri värja med förgyldt fäste med pålagde silfverornamenter; kafveln lindad med förgyld silfvertråd; Toledo-klinga. 1 st Polsk Sabel med silfverfäste och balja af rödt sammet med silfverbeslag. Rubrik: Tillkomne Effekter Sida: 63
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 långt Swärd med dubbel handkafle. Fästet är till en del af förgyldt Silfwer; hälften af nedanplåten är borta; på den behållne delen är ett Wasawapn (tillskrivet - (på rustningen)) Rubrik: Konung Gustaf I:s Tid. inv. nr.: 3 Sida: 1 Nr. i föreg. inv.: 464
Typ
Äldre inventarium
Datum
1730
Text
Tid. inv. nr.: 27 Sida: 404 Nr. i föreg. inv.: 40
Typ
Äldre inventarium
Datum
1655
Text
Tid. inv. nr.: 205 Nr. i föreg. inv.: 87
Typ
Äldre inventarium
Datum
1654
Text
Tid. inv. nr.: 87
Typ
Äldre inventarium
Datum
1671
Text
Tid. inv. nr.: 21 Sida: 78 Nr. i föreg. inv.: 205
Typ
Äldre inventarium
Datum
1683
Text
Tid. inv. nr.: 21 Sida: 111 Nr. i föreg. inv.: 21 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1696
Text
Tid. inv. nr.: 40 Sida: 382 Nr. i föreg. inv.: 21 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Datum
1708
Text
Tid. inv. nr.: 40 Sida: 629 Nr. i föreg. inv.: 40 Anmärkning: arkivpostnr ej kollat
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Gustaf den Förstes i åminnelse
Datum
1748
Text
Ett Långt Swräd med dubbell Handkafla elelr så lång, at man med bägge händerna den samma fatta kan, Fästet till en del öfwerdragit med förgytl Silfwer, warandes en half del nedan plåten borta, På den behåldne delen står ett Wasa Wapn, Balljan öfwerdragen wid Fästet med förgylt Siflwer och dubbskon af Järn. Samma Swärd hafwer Konung Gustaf den Förste brukat, wärderat för - 24:- i marg. NB Prot. 464. Rubrik: Wärjor eller Swärd Tid. inv. nr.: 27 Sida: 374 Nr. i föreg. inv.: 40