Upphov: Norrby, Samuel, SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Daimler-Mercedes

AUTOMOBIL med täckt och öppet karosseri, reservring, bagagehållare och ett par snökedjor jämte verktygsutrustning Av trä, plåt och stål, med beslag av förgylld mässing, lackerad i svart och mörk- blått samt randad i guld. Automobilen med tillbehör inköpt av Walther von Hallwyl 28 januari 1915 från Daimler-Mercedes Automobilagentur, Stockholm.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Automobil
Kategori
  • Bilar
  • 18. XVIII Åkdon och körredskap m. m.
Material
  • Trä
  • Plåt
  • Stål
Tillverkare Daimler A.G. Benz/Mercedes (Tillverkare)
Föremålsnummer XVIII:C.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1928
Titel
AUTOMOBIL med täckt och öppet karosseri, reservring, bagagehållare och ett par snökedjor jämte verktygsutrustning.
Text
Af trä, plåt och stål, med beslag af förgylld mässing, lackerad i svart och mörkblått samt randad i guld. Underrede, s. k. chassi (fabrikat Daimler-Mercedes): Bestående af hjul, ram, Qädrar, motor, koppling, växellåda, kardanknut och differential. Hjul fyra, med naf af stål, tolf ekrar och lötring af trä, utanpå den senare en falg-skena af järn, hvarpå falgen sitter, denna fasthållen medels en spännring och sex tvärgående klotsar, hvarje med en skrufbult genom lötringen. Gummiringen monterad på falgen, båda af Straight side-typ. Hjulringar: irinerslang med schraderventil; ytterdäck: de å framhjulen utgöras af s. k. högtrycks-cordring, dimension 33X5", med refflad slitbana; de bakre af en s. k. ballong-cordring, dimension 35 X 6.75", med refflad slitbana. Ram af två längdgående balkar af U-profil, förenade genom tvärgående sådana. Fjädrar s. k. halfelliptiska, åtta blad i de främre och tolf i de bakre; de förstnämndas ytterändar förenade genom fjädernäfvar vid en från ramen utgående nedböjd förlängning, som afsmalnar utåt; bakQädrarnas ytterändar förenade genom Qädernäfvar vid en från ramen utgående tillskarfvad arm, afsmalnande utåt, yttre delen rundad, med utskefvad ytterända. Fjädrarnas inre ändar förenade genom näfvar med fjäderbultar vid från ramen utgående Qäderfasten. Fjäderbultarna smöijas med konsistensfett medels högtrycksspruta, som kopplas till en ventil å bultens ytterända. Främre axeln liggande under fjädrarna, med nedböjd midt och uppsvängda änddelar, från hvardera utgående en axeltapp (spindel), hvarå hjulet medels kullager löper; hjulet styrbart vid axeländan genom en led, bestående af en från spindeln utgående grof klyka, som griper öfver axeländan och är ledad på en genom det hela gående spindelbult. Å hvardera spindelns ytterända en bricka, utanför denna en sexsidig mutter, med saxsprint, ytterst en i nafvet igängad hjulkapsel af förgylld mässing, å hvars ytterända: Daimler-Mercedes Untertiirkheim. Från hvardera spindelklykans undersida utgår bakåt en kort arm, kopplad vid ett mellan armarna gående parallellstag, som åstadkommer hjulens likställiga styrning; dessutom utgår från den högra spindelklykans öfversida framåt en vinkelböjd styrarm, hvilken med en rundstafvig styrstång är förbunden med en från styrhuset utlöpande arm. Denna arm är monterad å ytterändan af den axel, hvarå snäckhjulet är fäst; detta senare påverkas af den å rattaxeln sittande skrufven. Styrinrättningens leder och spindelbultarna smörjas på samma sätt som Qäderbultärna. Å axelns öfre ända en ratt, som utgöres af en ovalstafvig mahognyring, fäst på fyra platta ekrar af aluminium, hvilka utgå från ett cylindriskt naf å axeln. Å rattens framsida ett ringformigt segment med två inställningsarmar, den ena för förgasaren, den andra för tändningen; å hvardera armens ytterända en i rät vinkel utstående päronformig knopp af hornliknande massa. ' Motor, 22—50 hkr, fyrtakts- och fyrcylindrig med två cylindrar i hvarje block, cylinderdimension 110 mm. och slaglängd 150 mm.; ventilerna för insugning på högra och för utblåsning på vänstra sidan, alla försedda med spiralfjädrar samt styrda underifrån genom lyftare, påverkade af kamaxlar, som ligga i vefhuset och drifvas genom kuggväxel från motoraxeln. Kamaxeln för utblåsningsventilerna försedd med dubbla excentrar för inställning på halfkompression vid startning, hvarvid den manövreras med en arm, lagrad å kamaxelns framända och utskjutande genom skyddet under kylaren. Cylinderblocken försedda med lock öfver ventilerna, på toppen af hvarje cylinder en pyskran. Å främre cylinderblockets högra sida en skylt med text: Fig. 1. (motornummer). Under cylinderblocken det s. k. vefhuset, deladt vid lagringarna för motoraxeln och fastsatt vid ramen med bultar på fyra ställen; på högra sidan ett på-fyllningsrör med sil för olja, ett ventilationsrör och en nivåkran för kontroll af olje-ståndet i den s. k. oljesumpen, som utgöres af vefhusets underdel, vid bottnen försedd med en ventil för tömning af sumpen; vid vefhusets vänstra sida två oljepåfyll-nings- och ventilationsrör. Motorn smöijes medels en pump, som drifves från vefaxeln och suger oljan från sumpen samt pressar den genom kanaler till vefaxelns lager. För kontroll af pumpens funktion finnes ett synglas anbragt på den nedre instrumentbrädan framtill i förarplatsen. På ömse sidor om glaset en droppsmöijkopp, den ena för styrningen (snäck-huset), den andra för kardanknuten. Förgasare fkarburator; fabrikat Zenith) sittande på högra sidan och kopplad vid ett till cylindrarna gående groft insugningsrör af koppar; förgasaren försedd med* dubbla, utbytbara munstycken och ställbar luftventil för blandningen af luft och bensin, dessutom två med sil försedda insugningsöppningar, båda för kalluft, samt ytterligare en öppning för varmluft, förenad med ett groft mässingsrör, hvilket med ytterändan är förbundet vid en kring utblåsningsröret å motsatta sidan liggande mässingsmantel; å mässingsröret invid förgasaren en ventilanordning för kalluft, hvilken manövreras från förarplatsen medels en smal rundstafvig ten, å hvars ytterända en oval ögla som handtag. Förgasaren manövreras från förarplatsen dels medels en pedal, dels medels den beskrifna inställningsarmen å ratten, båda medels koppelstänger och häf-armar stående i förbindelse med ett upptill i förgasaren befintligt spjäll, hvarmed gastillförseln till motorn regleras. Främre delen af förgasaren utgöres af flottörhuset, bestående af ett cylindriskt kärl, hvari en flottör, som genom häfarmar upptill påverkar en genom kärlet gående nål med konisk nederända, hvilken afstänger bensinen; nålens öfre ända uppskjutande genom flottörhuslocket, å detta i relief mot finrutad botten: ZENITH CARBURETTER PATENT 6656—07 7736—07 Från cylinderblocken utgår på vänstra sidan längs rambalken ett utblåsningsrör, försedt med en cylinderformad ljuddämpare samt utmynnande baktill vid vänstra fjädernäfven. Bensinen tillföres förgasaren genom ett med afstängningskran försedt kopparrör, utgående från den vid främre cylinderblockets högra framhörn sittande vacuumtanken af märket »STEWART». Apparaten, hvars uppgift är att uppsuga bensinen från den lägre liggande bensintanken, utgöres af ett cylindriskt kärl med pumpanordning; från kärlets lock utgår till det förut beskrifna insugningsröret ett smalt kopparrör, som å midten är böjdt i en spiralformad ögla; genom detta rör erhåller vacuumtanken sin drifkraft från insugningsröret; dessutom utgå från locket ett nedböjdt smalt ventilationsrör samt ett längs ramens högra sida till bensintanken gående smalt kopparrör, å detta framtill vid ramen en bensinrensare, bestående af sil och vattensamlare med aftappningskran. Bensintanken, rymmande 95 liter, utgöres af en mellan rambalkarna baktill liggande behållare med nästan ovalt tvärsnitt och raka gaflar samt hängande i balkarna medels två i hvardera gafveln befintliga hängslen; å tankens öfversida framtill kopplingen för bensinröret och ett ventilationsrör, baktill en påfyllningsöppning med skruflock af förgylld mässing, å hvars öfversida fyra korta spakfasten; å tankens bottensida i midten en skrufpropp för tömning af densamma. Å tankens baksida ett rektangulärt hvitt fält, hvarå i svart bilens igenkänningsmärke (registreringsnummer): A 626; samma nummer är måladt å en plåt, fast på framaxeln. Tändning sker medels dels högspänd magnet, dels batteri och induktionsspole (system Bosch). Magnetapparaten, liggande på en brygga å motorns vänstra sida och fasthållen medels ett spännband, består af fasta magneter med rörlig induktor för alstrande af högspänd ström, hvilken passerar en med platinakontakter försedd inställbar automatisk momentafbrytare och därefter genom en strömfördelare till fyra i förbindelse med motorns tändstift stående isolerade ledningskablar, hvilka äro skyddade af en rund hylsa af hårdgummi, fastgjord medels hållare å cylinderblockens toppar. Tändstiften äro ingängade i locken öfver insugningsventilerna. Induktorn löper i kullager och drifves genom transmissioner från motoraxeln. In-duktionsspolen, som är infalld i öfre instrumentbrädan och har till ändamål att transformera upp den lågspända batteriströmmen, är försedd med låsbar omkastareanord-ning och står genom isolerade kablar i förbindelse med magnetapparaten och batteriet. Batteriet är en 12 volts blyackumulator för 80 ampèretimmar och är placeradt i en * låda af plåt å vänstra fotbrädans framända. Det laddas af en generator, placerad under och till vänster om mellanaxeln samt drifven från denna medels tystgående kedja. Generatorn är shuntlindad och försedd med motståndsregulator samt automatisk spän-ningsregulator och dito omkopplare, placerade i gemensam kåpa på generatorns kol-lektorsida. Den står i elektrisk förbindelse med batteriet, kopplingsskåpet och ström-förbrukarna genom två isolerade kablar. Kopplingsskåpet, som är placeradt på öfre instrumentbrädan, är till formen rundt och försedt med kopplingsarm för strömförbrukarna, laddningskontrollampa, två säkringar och säkerhetslås med nyckel. Från kopplingsskåpet utgå isolerade ledningar till magnetapparaten, startmotorn, ett elektriskt signalhorn och belysningsanläggningen. Startmotorn är placerad under och till höger om mellanaxeln. Den består af en elektrisk motor med i längdriktningen förskjutbart ankare, å hvars axel sitter ett på axeln Qädrande koppladt kugghjul, som vid igångsättning griper in i en kuggkrans i det å motoraxelns bortre ända befintliga balanshjulet. Vid motoraxelns främre ända finnes en vef för igångsättning för hand. Signalhornet (fabrikat Bosch F. K. 12) är placeradt under motorhufven på högra sidan och utgöres af en konisk plåttub, försedd i sin bottenända med en membran, som sättes i vibration genom elektromagnet; hornet sättes i funktion genom en tryckknapp å karosseriets insida bredvid ratten. Å den öfre instrumentbrädan en omkastare af metall för omställning från den ena ljudstyrkan till den andra. Belysningen utgöres, förutom af två i karosseriet befintliga lampor och två lyktor, af två strålkastare och en baklykta; strålkastarna af fabrikat Zeiss, af förgylld mässing, cylindriska, å främre ändan en flackstafvig glasram med gångjärn vid ena sidan, i ramen ett horisontalt afdeladt glas med nedre delen vertikalt refflad, den öfre slät, å denna inom ram en mattslipad stämpel: CARL ZEISS JEN A; å bakre ändan en ram, liknande den nyssnämnda, med en konvex fyllning, å hvars insida en reflektor af spegelglas. I hvardera strålkastaren en elektrisk lampa, hvars sken kastas mot den förut beskrifna reflektorn af en mindre reflektor, sittande framför lampan i en kupig hållare, genombruten af runda hål; ljusstyrkan är af två olika slag, hel- och halfljus, och kan omställas från förarplatsen genom den å det förut beskrifna kopplingsskåpet sittande kopplingsarmen. Hvardera strålkastaren sittande i en gaffelformig rundstafvig hållare, fast i rambalken; mellan strålkastarna ett bågformigt rundstafvigt stag. Baklyktan u Kylning af motorn sker medels cellkylare med pump och fläkt. Kylaren, som är placerad å rambalkarna framfor motorn, består af stående kanaler med tunna plåtväggar, hvilka stödjas af tunna horisontala skifvor, som tillsammans med kanalerna bilda ett rutverk; kylvattnet cirkulerar genom kanalerna, hvilkas yttersidor omspolas af luft, som insuges af en fläkt, placerad mellan motorn och kylaren; upptill å kylarens framsida automobilfabrikantens märke, en upphöjd treuddad stjärna af för-nicklad mässing: Fig. 2, å kylarens topp en påfyllningsöppning för vattnet med in-gängadt lock, å detta i förgylld mässing Kungl. Automobilklubbens vagnsmärke n:r 25; midtskifvans botten i mörkblå emalj (orig. 2/i): 3> baksidan i dylik dekor, men svenska flaggan i färger å midtskifvan (orig. 3/i): Från kylarens topp utgår åt vänstra sidan ett expansionsrör, som utmynnar vid kylarens botten. Fläkten med fyra skefvade blad, fästa vid ett naf, lagradt på en axel, som utgår från ett rörligt stativ för spänning af den rem, med hvilken fläkten drifves från en remskifva å högra kamaxeln; fläkten smörjes medelst fettkopp. Kylaren står nedtill i förbindelse med en centrifugalpump, som drifver vattnet genom ett kopparrör in i cylindrarnas kylmantlar samt därifrån till kylarens topp genom ett groft återgångsrör af koppar. Pumpen smöijes genom en å den främre durkbrädan vid förarplatsen sittande högtrycksspruta, som pressar fettet genom ett mässingsrör till pumpens lager. Från motorn öfverföres kraften genom konkoppling och mellanaxel till växellådan; Fig. 2. Fig. 3. kopplingen utgöres af en läderklädd dubbelkona, hvars ytterdel är fast förbunden med svänghjulet och innerdelen med mellanaxeln; kopplingen manövreras från förarplatsen medels en pedal, lagrad å en axel, som går mellan rambalkarna framför växellådan; å samma axel äro dessutom lagrade två pedaler, den ena för fotgasen, den andra för fotbromsen, den senare bestående af två halfcirkelformiga block, hvilka gripa kring en på kardanaxeln sittande trumma; blocken stå i förbindelse med pedalen genom en häfarm och koppelstång, den förra försedd med fjäder, som återför blocken i friläget. Växellådan, af aluminium, med två inspektionsluckor och aftappningshål med propp, är placerad mellan mellanaxeln och kardanknuten samt innehåller ett system af kugg-växlar med förreglingar för fyra olika utväxlingar framåt jämte backgång. Växlarna manövreras medels en på högra sidan befintlig spak, lagrad på handbromsens axel; spaken löper i ett segment med spår för de olika växellägena, märkta 1, 2, 3, 4; upptill å spaken ett förgylldt handtag, i hvars öfre ända en tryckknapp, förenad med en genom spaken gående stång, som å nedre ändan är försedd med en spärr (säkring) för backläget. Vid segmentets utsida den till handbromsen hörande spaken med för-gylldt handtag och spärranordning för fastlåsning i bromsläge; spakens nedre ända fäst på en axel, löpande genom växellådan fram till motsatta sidan, där en häfarm är anbragt, som medelst kopplingsstänger med utjämningsanordning står i förbindelse med bromsblocken. Dessa, som äro expanderande och monterade å bakaxelkåpan, verka på trummor å bakhjulens innersidor. Från växellådan utgår bakåt den s. k. kardanaxeln, hvilken i sin främre ända är försedd med en polhemsknut (kardanknut); axelns bakre ända står genom differentialväxeln i förbindelse med bakaxlarna. Differentialen utgöres af kuggväxlar, som ha till ändamål att möjliggöra olika hastighet på bakhjulen i förhållande till hvarandra. Kardanknut, axel, differential och bakaxel äro inneslutna i gemensam kåpa, med in-spektionslucka öfver kardanväxeln samt aftappningshål med propp. Såväl kardanväxeln som växellådans dref arbeta i olja. Å öfre instrumentbrädan en väg- och hastighetsmätare (fabrikat Veigel), innesluten i en cylindrisk dosa af förnicklad mässing; å framsidan under glas en hvit tafla, hvarå kring kanten en gradering af svarta tvärstreck mellan två linjer, hvart tionde streck fetare, vid dessa respektive siffertal, io—ioo; från midten utgår en visare, som på taflan visar bilens hastighet i kilometer per timme. Upptill och nedtill å taflan en rektangulär öppning för afläsning af en bakom taflan liggande vägmätare, som utgöres af räkneverk, det öfre registrerande upp till ioooo kilometer, det nedre omställbart medels en knapp vid vänstra sidan och registrerande ioo kilometer; båda räkneverken angifva hvar hundrade meter genom en röd sifferkolumn, de öfriga siffrorna hvita, alla på svart botten. Hela apparaten drifves från kardanaxeln medels en böjlig axel, innesluten i en spirallindad hylsa af mässing. Å den nedre instrumentbrädan till höger tre metallskyltar. Å den öfre: EGARE Grefvinnan W. von Hallwyl HEMVIST Hamngatan 4, Sthlm BILENS HEMORT Stockholm BILENS NUMMER A 626 BILENS SENASTE BESIKTNING 8/51922 Å den mellersta: Grefvinnan W. von Hallwyl Stockholm Å den nedre: DAIMLER-MOTOREN-GESELLSCHAFT UNTERTURKHEIM BEST. NO 64 COM. NO 14270 MOT: NO 15517 WAG. NO 12541 GEW. KG PF.-ST. 22/50 Till vänster årets skattemärke under glas inom rund ram af mässing. Täckta karosseriet: Af trä. Nedre delen på utsidan belagd med plåt. Bakre delen utgöres af den egentliga kupéen, nedre delen af denna med svagt kupiga sidor, rundade bakhörn och svagt kupig bakgafvel med en stor fyllning, under denna samt baktill å hvardera sidan en stark inknipning, de senare för hjul och ijädrar. Öfre delen med nästan raka sidor och svagt kupigt tak, ofvanpå hvitlackeradt. Å hvardera sidan ett liggande rektangulärt fönster med nedre bakhörnet afrundadt, glaset i ram af askrot samt skjutbart ned i sidan; å bakgafveln ett i denna infälldt, liggande rektangu-lärt glas, på insidan fasthållet af en bred tunn list, på utsidan af en utanpå liggande ram. Framtill å hvardera sidan vid bakre kanten en dörr på gångjärn, vid den främre en Qäderkolf med sned ytterända, kolfven förenad med ett på utsidan sittande handtag af förgylld mässing i form af en snedt utstående oval rundstafvig ring samt fäst i en tunnformig utsvällning på päronformig hals; från kolfven uppstiger inuti dörren till öfverkanten en smal spak af järn, hvarmed kolfven föres och å hvars öfre ända en konisk knopp af gulgrått horn. hvardera dörrens öfre del ett stående rektangulärt fönster med båge af askrot; bågen kan nedskjutas i dörren i en smal öppning samt föras upp och ned medels ett på dörrens insida sittande bredt band. Å dörrens utsida, något nedanför fönstret, i guld monogrammet: Fig. 4. Under hvardera dörren en tröskelskena af förgylld mässing, hvarå i försänkta bokstäfver (orig. 3/1): Fig. 5. Inuti kupéen baktill en tvärgående sits med rygg och lös dyna, framför sitsen två fällbara stolar, dessa liksom ryggen och dynan stoppade och klädda med finrandigt ylletyg i brunt och grått; dyna och rygg dessutom med resårer och häftningar, den förstnämnda med tre rader, den sistnämnda med två; längs dynans framkant ett bredt band med stafliknande kanter i grått blommönster, inom hvardera af dessa en bård, hvarå i brunt en ranka med blad mot grå botten; längs sitsens framkant en bred kappa med sex tvärgående motveck; nedtill ett bredt band med kantbårder som det å dynan, upptill ett band som de nyssnämndas kantbårder. Å ömse sidor om sitsen en vulstig stoppning som armstöd, med tre smala tvärveck. Stolar med nästan kvadratisk sits, fällbart ryggstöd samt förnicklade beslag; ryggstödet utgöres af en aflång järnbåge med rundade öfverhörn samt öfverklädd med grå-lackeradt skinn; i bågen upptill en tunn stoppning, nedanför denna dubbelt tyg. Stolarna fällbara mot kupésidan på en rundstafvig stång medels två från stolsitsen utgående breda hylsor, som tillika äro skjutbara på stången, så att stolen kan skjutas fram och tillbaka. Då stolen är nedfälld, uppbäres den af en ovalstafvig stötta, löpande i ett beslag med spår å stolens undersida samt med nedre ändan medels en led fast-gjord i kupéens botten. Kupéen nedtill klädd, med brungrå plysch; å bottnen dubbla mattor af samma tyg. OfvanfÖr klädseln trä som i glasbågarna. Taket med ram och fyllning, den senare med insvängda hörn, utanför dessa en svarfvad rosett; kring ramens inkant en utstående profilerad list. Å hvardera dörrens insida nedanför fönstret två i bredd utanpå liggande små rektangulära fyllningar, mellan dessa en svarfvad rosett; nedtill en kvadratisk fyllning, diagonalt delad af två korsade insänkta profileringar, i korsningen en svarfvad rosett. Bandet, hvarmed glasbågen föres upp och ned, längs kanterna med en ranka som den å dynan samt fodradt med gråbrunt skinn; på kort afstånd från nedre ändan ett och från den öfre två längdgående knapphål, i det nedre en tunnformig knapp, fastsittande på ett dubbelt snöre med öfre ändarna fasta upptill; i bandets nedre ända en tofs af tvinnade bruna och hvita buljoner. Baktill vid hvardera sidan en armhållare af band som det i glasbågarna, fodrad med tyg som klädseln; hvardera hållaren fast upptill i en förnicklad aflång rundstafvig bygel, hakad på en kullrig knapp. Framför sitsen vid vänstra sidan ett fällbart bord i två afdelningar, den yttre upptill fasthållen vid den inre genom en fjäderhake med tryckknapp, inre delen genom ett gångjärn fast vid en på väggen sittande klots; då bordet uppfalles, uppbäres det af en rak^ förnicklad järnstötta med midtled. Främre väggen med fyra utanpå liggande fyllningar med insvängda hörn och profilerad kant, de öfre liggande rektangulära, de nedre fyrsidiga, något afsmalnande nedåt, kring hvardera af de senare en smal fris, däromkring en profilerad list. I midten mellan fyllningarna ett vid väggen fastgjordt skåp med svagt bukig framsida och karnisformiga sidosidor samt en dörr på gångjärn vid vänstra sidan, vid den högra ett vred af förnicklad mässing; inuti skåpet tre hyllor. Ofvanpå skåpet tre bakom hvarandra liggande fack med konturerade öfverkanter. I det främre vid framsidan ett fickur, sittande i en förnicklad plåthylsa, som är afpassad för ett rundt hål i framsidan. I det mellersta ett annotationsblock, en visitkortsbok och en toilettnecessär. I det bakre en spegel. Ur (fabrikat Omega): Boett af förnicklad mässing, urtafla af emalj, verk med s. k. ankargång. Bottenskal slätt, svagt kupigt, scharneret vid nedre kanten, vid den öfre ett nagelfäste. Glasram slät, fiackstafvig. Inre däckel förgylld, scharneret vid nedre kanten. Bygel liggande oval, rundstafvig. Bygelfästet utgöres af en konisk stolpe, å hvars öfre ända en tvärgående spetsoval knopp, hvari bygeln är rörlig; i knoppens öfversida en refflad rund platt knopp, s. k. uppdragningskrona. Urtafla hvit, med svarta arabiska timsiffror, utanför sifferringen minutstreck, det vid hvarje timsiffra fetare. Visare tre, förgyllda; timvisaren med två utsvängda bågornament, mellan hvilka utgår en lång spets; minutvisaren med ett genombrutet S-formadt ornament, från hvilket utgår en spets som å timvisaren; sekundvisaren enkel, med en rund utvidgning för tappen. Verk af gul metall, med s. k. bryggor. Å däckeln stämpladt (orig. V.): I bottenskalet stämpladt fabriksmärket och fabrikationsnumret (orig. 1j2): ^ ^ 87 5 4^ samt ristadt (orig. V4): A 1 I l Vikt: 87 gr. Diameter: 5.2 cm. Annotationsblock, med blyertspenna: Rektangulärt, med pärmar af gråbrunt pressadt skinn samt fodrade med gråbrun sidenmoaré; i den ena pärmen en öppning för blocktungan, vid högra kanten en penn-hållare. Blocket med rygg vid öfre kortsidan af ljusgrått pressadt skinn. Blad hvita, linjerade i blått samt med guldsnitt; å baksidan en kilformig tunga af papp. Penna: rund, svartlackerad, å öfre ändan en knopp af hvitkokad mässing, kring hvars midt en utstående tunn fläns, nedanför knoppen i guld: A. W. FABER. Pärmar, längd: 11.2 cm.; bredd: 9 cm. Block, längd: 10.5 cm.; bredd: 8.5 cm.; tjocklek: 10 cm. Penna, längd: 9 cm. Visitkortsbok: Af gråbrunt pressadt skinn. Rektangulär, omviken i två hälfter, en ficka i hvardera hälften; foder af gråbrun sidenmoaré. Längd: 11 cm.; bredd (hppviken): 7 cm. Toilettnecessär: Innehållande kam, pappersknif, handskknäppare och nagelpetare. Necessär: Af gråbrunt pressadt skinn, fodrad med gråbrun sidenmoaré. Bestående af ett rektangulärt stycke, mellersta delen med en styfnad af papp, hvarå föremålen ligga, fasthållna af en tvärgående remsa; änddelarna mjuka, med rundade hörn samt omvikna på framsidan. Längd (utviken): 27.7 cm.; bredd: 9.2 cm. Kam, med fodral: Af sköldpadd. Aflång, med något bågformig rygg, halfva längden med gröfre tänder (pinnar), halfva med finare. Fodral: af skinn som necessären, aflångt, ena kanten öppen. Längd: 9.4 cm.; bredd: 2 cm. Fodral, längd: 10.4 cm.; bredd: 2.4 cm. Pappersknif (användbar äfven som bokmärke): Af sköldpadd. Blad tveeggadt, med spetsig udd. Skaft kort, platt, med rundad öfverända samt utgående från bladet, ena sidan jämlöpande med detta, den andra med en pålagd tunga för bladet. Längd: 10.2 cm.; bredd: 1.7 cm. Handskknäppare: Krok af poleradt järn, ovalstafvig, afsmalnande utåt samt med långsträckt hals. Skaft af sköldpadd, med ovalt tvärsnitt och rundad öfverända samt afsmalnande inåt. Längd: 10.3 cm. Nagelpetare: Af sköldpadd. Jämnbred, med ena sidan plan, den andra flackrundad; ena ändan spetsig och svagt nedböjd åt den plana sidan, där något insvängd från planet, motsatta sidan tvåfasad; andra ändan rundad, den plana sidan där något skålig, den motsatta tvåfasad. Längd: 10.2 cm.; bredd: 1 cm.; tjocklek: 0.3 cm. Spegel: Rektangulär. Glas med fasslipad kant. Ram och rygg af askrot som i kupéen; kring ramens inkant en ingripen staf. Ryggen fast med små mässingsskrufvar. I öfre kanten i midten en aflång knopp på kort kälformig hals som handtag. Längd: 28.9 cm.; bredd: 11 cm. Kupéens framvägg upptill med en glasruta, gående öfver hela bredden och skjutbar ned i väggen; rutan fasthålles i uppdraget läge vid nedre kanten medels en fällbar mässingsskena samt upptill medels två spännskrufvar; å skenan två snedt utstående platta handtag samt å rutan upptill två runda knoppar som handtag. Inuti kupéen vid hvarje fönster en med spärr försedd mekanisk rullgardin af grå och brun tvärrandig sidenrips, hvardera med ledsiiören vid båda sidokanterna. Å bakväggen upptill ett tvärgående bagagenät af ljusgrått groft linnegarn. Förarstolen genom en låg midtbalk afdelad i två sitsar, hvardera med lös dyna, dessa liksom ryggen med resårer samt stoppade och klädda med svart skinn; upptill längs ryggen samt framtill å hvardera dynan en tvärs öfver gående häftning af en hopsydd rem, mellan denna och öfre kanten på hvardera sitsen tre tvärgående dylika remmar, å hvardera dynan mellan remmen och framkanten två. Å förarstolens vänstra sida vid framkanten en dörr på gångjärn, vid bakkanten en fjäderkolf, förenad med en på insidan sittande spak af järn, å hvars öfre ända en päron-formig knopp af förgylld mässing. Vid högra sidan upptill å förarstolen ett talrör med trattformig mynning, hvilket rör är förenadt med en i kupéen befintlig öfverspunnen slang, i hvars inre ända en taltratt af grått horn samt i denna en öfverspunnen signalblåsa af gummi. Dörrens insida samt motsatta sidan å förarplatsen klädda med svart läder, i detta en ficka, hvaröfver en klaff med rundad nederända, kring kanten två utsydda stafvar, i nedre kanten ett ringformigt knäppe af mässing. Golfvet (durken) i förarstolen utgöres af en lös bräda, ofvanpå denna en pyramid-refflad gummimatta; framför brädan två lutande dylika, klädda med refflad aluminiumplåt, den nedre lös, med ett handtag i midten å utsidan, den öfre fastsittande; å den sistnämnda två rektangulära mässingsplåtar med text i relief, å den öfre en samling patentnummer, å den nedre: Chassisgewicht 1300 Kg Nutzlast maximal 1350 » Gesamtgewicht des besetzten Wagens maximal 2650 Kg Daimler-Motoren-Gesellschaft-Unterturkheim Taket utspringande från kupétaket och uppburet vid främre ändan af två rund-stafviga sidostolpar af förgylld mässing, hvarderas nedre ända hvilande på en utstående svartlackerad S-formad rundstafvig stötta. Takets insida af spontade mahognyribbor med runda kanter och liggande på tre tvärgående spant af mahogny. Mellan stolparna en ruta, s. k. vindruta, af spegelglas, i två horisontala afdelningar, hvardera i smal ram af förgylld mässing; den öfre afdelningen är svängbar på två axeltappar samt fastlåses medels en vingmutter vid hvardera tappen. Framför vindrutan utgår mot motorhufven en torpedformig hopdragning, å denna vid hvardera sidan en rakt framåt riktad lykta (miniatyrstrålkastare) med starkt konvext glas och elektrisk lampa. Motorhuf af plåt, svagt afsmalnande framåt, hvardera sidan ledad i två horisontala hälfter genom tre längdgående gångjärn af mässing, ett ofvanpå i midten och ett å hvardera sidan. Nedre delen å hvardera sidan med ett utböjdt fingerfäste samt fyra vertikala ventilationsspringor, uppklippta i och utböjda från plåten; dessutom två ögle-formiga fjädervred af mässing, fästa i rambalken samt gripande öfver en i plåtens nedre kant befintlig staf. Längs hvardera sidan af karosseriet en fotbräda, från hvars ändar utgår öfver hvart-dera hjulet en bred stänkskärm (flygel) af plåt; båda fotbrädorna belagda med en pyramidrefflad hvit gummimatta, fasthållen af en vinkelböjd kantskena af mässing med längdrefflad öfversida. Den högra brädan ett kort stycke från främre ändan med en rundad nedsvängning för reservringen, som är fast i två från rambalken utgående rundstafviga stöd och fastspänd medels tre remmar, en nedtill och en i hvartdera stödet. Å den vänstra brädan framtill den förut nämnda batterilådan, rektangulär, med fallock och rundade öfverkanter samt å främre ändan försedd med lås och nyckel. Bakom batterilådan en verktygslåda af trä med fällock, å framsidan lås och nyckel; lockets öfversida klädd med matta som fotbrädorna samt fasthållen af en skena som dessa. Bagagehållare: Af svartlackeradt järn. Rektangulärt galler, ledadt i två längdgående delar; gallret bestående af fyra rundstafviga stänger, trädda genom fyra kantställda skenor, de yttre med led; från den inre delen af dessa utgå på utsidan två snedt nedåtriktade stöd, det inre platt, med i vinkel utböjd ytterända, det yttre rundstafvigt, med oval, konkav stödplatta; mellan ytterskenornas inre ändar en rundstafvig båge med i rät vinkel böjda ändar, fästa vid hvardera skenan medels en genom det hela gående skrufbult. Hållaren fast baktill å automobilen öfver bensintanken i två från rambalkarna utgående klykor på så sätt, att ytterskenornas innerändar inskjutas i klykorna och fast-hållas med samma skrufbult som bågen samt med stöden gripande mot rambalkens förlängning, det yttre på öfver- och det inre på undersidan af denna. Längd: 0.72 m.; bredd: 0.665 m. Bilens registreringsnummer (igenkänningsmärke): A 626. Skattevikt: 1990 kg.; tjänstevikt: 2180 kg. Största hjultryck: 753 kg. Längd: 4.8 m.; bredd: 1.72 m. Snökedjor, ett par: Af järn, s. k. tvärlänkade. Två längdgående galvaniserade kedjor med aflånga ögleformiga länkar, kopplade i hvarandra, så att den ena länkens ändar äro omböjda i den andras ögla; mellan sidoked-jorna sexton tvärgående korta förkopprade kedjor med ovala skefvade länkar; i hvardera sidokedjans ena ända en rödmålad koppelhake. Å hvardera koppelhaken inslaget: WEED. Längd: omkring 2.2 m. Tvärkedjor, längd: omkring 32 cm. Öppna karosseriet: Af trä, utsidan belagd med plåt samt svartlackerad. Sidor svagt kupiga, med rundade bakhörn och starkt utsvängd bakgafvel. Å hvardera sidan omedelbart bakom förarstolen en dörr på gångjärn vid bakkanten, vid framkanten en fjäderkolf, förenad med en i dörren liggande spak, som skjuter upp något öfver kanten, å öfre ändan af spaken en konisk knopp af mässing; å hvardera dörrens utsida i guld under krona med nio kulor monogrammet: Fig. 6. Karosseriet inuti stoppadt, med resårer samt klädt med svart kalfskinn. Baktill två sitsar i bredd med rygg och lös dyna, framtill å denna samt upptill å ryggen en vulst, den förra med två och den senare med tre tvärgående häftningar af remmar. Mellan sitsarna samt vid hvardera yttersidan ett armstöd med vulstig öfverkant, hvarå två häftningar som de nyssnämnda. Framför sitsarna två fällbara stolar, nästan kvadratiska, med fällbart ryggstöd, hvilket utgöres af en järnbåge med rundade hörn samt med nedre ändarna genom en led förenad med sitsens bakkant; i bågen en tunn stoppning, ^ klädd med svart kalfskinn; sitsens framkant fäst vid ett i rät vinkel mot densamma ställdt bredt stöd, som med nedre ändan genom gångjärn är fäst vid bottnen; vid hvardera stolens insida ett armstöd, bestående af en af-lång stoppning, som sitter på en rundstafvig mässings-stång, ena ändan ledad vid ryggen, den andra vid en S-formad stödtsa med nedre ändan ledad vid sitsens kant; stolarna fällbara i en intagning i framväggen. Å hvardera sidan invid baksitsen samt å hvardera dör-ren en ficka med klaff, kring hvars ytterkant två utsydda stafvar, nedtill ett genom klaffen gående vred af mässing. Å bottnen en matta af mörkblå plysch. Nedtill å sidorna, framtill å bakre sitsarna i jämnhöjd med dynorna, å de fallbara stolarnas underdel samt å hela väggen mot förarstolen klädt med mörkblå plysch. Ofvanpå mattan framför hvardera af de bakre sitsarna som fotstöd en rulle, klädd med dylik plysch samt fastspänd med två svarta remmar. Förarstolen genom en midtbalk afdelad i två sitsar, stoppade som de bakre; framför sitsarna å vänstra sidan en dörr som de förut beskrifna, högra sidan sammanhängande med karosserisidan. Under sitsarna ett tomrum, vid hvars framsida en mahognyklaff på gångjärn vid nedre kanten, klaffen med ram och fyllning, vid öfre kanten en lås-kolf med däckel och vred af mässing. Bottnen (durkbrädan) framför förarstolen belagd med en refflad plåt af aluminium. Ofvanpå framväggen, bakom förarstolen samt framför denna en s. k. vindruta af glas, hvardera i en smal mässingsram, fäst på två i karosseriet fastskrufvade korta stolpar, på hvilka rutan är svängbar och fasthålles i det läge, hvari den inställes, medels en vingskruf vid hvardera stolpen; den förstnämnda rutan i två afdelningar, endast den öfre svängbar, den undre smalare och fastsittande. Sufflett af ljusgrå segelduk, uppburen af fem tvärgående järnbeslagna träbågar, klädda med dylik duk; mellersta bågen snedt framåtriktad samt med hvardera ändan ledad vid en tapp, som utgår från karosseriets öfverkant vid baksitsens framkant. Från samma båge utgå två snedt bakåt riktade bågar med ändarna ledade vid den förstnämnda, den ena nedtill och den andra i midten; från samma mellersta båge utgå nästan rakt framåt två bågar, den ena bildande sufflettens främre ända; båda spänna genom ledade kantstallda järnskenor duken i dess läge, denna fasthålles framtill af två remmar, hvardera med inre ändan kopplad i en mässingsring, som är fäst vid främre bågen genom två korta remmar; yttre ändan fastgjord vid lykthållaren. I bakstycket en liggande rektangulär öppning, hvari en genomskinlig skifva af celluloid. Dessutom å hvardera sidan ett löst sidostycke af ljusgrå segelduk, som fastsättes vid suffletten och karosseriet medels knäppvred och tryckknappar. Suffletten hopfälles bakom bakgafveln och hvilar på en stödtsa å hvardera sidan samt fastspännes med remmar. Till suffletten hör ett löst öfverdrag af svart vaxduk, att användas, då den är hopfälld. Karosseriet framtill afpassadt efter automobilens torpedformiga del, som vid ombytet medföljer chassiet, på hvars rambalkar karosseriet fastskrufvas. Verktygsutrustning: Bestående af: en domkraft, en hjulafdragare, tjuguåtta specialnycklar, en fettspruta, en fotpump och en verktygsväska. Domkraft: Stående rektangulärt stativ med kvadratisk fotplatta och helgjutna sidosidor med kantstaf; i stativet en längdgående kuggskena, som föres upp och ned genom ett kugghjul, lagradt i stativets sidor; på samma axel utanpå ena sidan ett något större kugghjul, hvilket griper i en nedanför detta något snedt liggande evighetsskruf, som kring-vrides medels en rundstafvig spak, nedre ändan fyrsidigt utsmidd och afpassad för ett hål i skrufven; i spakens motsatta ända en tvärgående stång som handtag. Å kuggskenans öfre ända en rektangulär platta med konkav öfversida till läge för axeln. Kugghjulet kan kopplas från skrufven medels ett tungformigt trycke i stativkanten, så att kuggskenan kan fritt nedlöpa, då den är uppskrufvad. Ofvanpå plattan en förlängning för högre lyftning, bestående af en aflång platta, från hvilken uppstiger en fyrspantig pelare, å hvars öfre ända ett cylindriskt hufvud med lekare, ofvanpå detta en konkav skifva till läge för axeln; förlängningen styrd genom en vid ena ändan å plattan sittande rundstafvig stång, som löper i ett hål upptill vid ena stativkanten. Å stativets ena sida i relief: MERCEDES DA1MLER, å den motsatta sidan: D. R. G. M. (Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster). Å plattans eha sida i relief: HAIZMANN, å den motsatta: D. R. PAT. Höjd: 30.6 cm. Fotplatta, längd: 11.8 cm.; bredd: 11 cm. Hjulafdragare: Bestående af en konisk skål med infälld gängad kant, spetsen i form af en sexsidig mutter, hvari en skruf med sexsidigt hufvud och spetsig ytterända. Då afdragaren skall användas, skrufvas axelkapseln af, och afdragaren påskrufvas i dess ställe, hvarefter skrufven skrufvas mot axeländan, då hjulet afdrages. Höjd (utan skruf): 6.5 cm.; diameter: 8.8 cm. Skruf, längd: 10 cm. Specialnycklar: Nyckel 1 (hylsnyckel): Cylindriskt rör, ena ändan sexsidigt utsmidd för mutter eller skrufhufvud, något innanför andra ändan två motsatta runda hål för vridspak. Längs midten inslaget: DAIMLER. Längd: 19.5 cm.; diameter: 8 cm. Nyckel 2 (hylsnyckel): Cylindriskt rör, ena ändan något hopdragen, med sexsidig insida för mutter eller skrufhufvud; motsatta ändan å utsidan med två motsatta plana sidor, i hvardera ett kvadratiskt hål för vridspak. Längd: 6.8 cm.; diameter: 2.7 cm. Nyckel 3 (hylsnyckel): Cylindriskt rör, hvardera ändan sexsidigt utsmidd för mutter eller skrufhufvud, den ena ändan vidare, något innanför hvardera utsmidningen två motsatta runda hål för vridspak. Längs midten inslaget: D. M. G. (Deutsche Maschinen Gesellschaft). Längd: 10.5 cm.; diameter: 2.6 cm. Nyckel 4 (hylsnyckel): Cylindriskt rör, ena ändan sexsidigt utsmidd för mutter eller skrufhufvud; något innanför andra ändan fyra runda hål, två och två motsatta, alla afsedda för vridspak. Längd: 20 cm.; diameter: 2.4 cm. Nyckel 5 (hylsnyckel): Cylindriskt rör, ena ändan sexsidigt utsmidd för mutter eller skrufhufvud; något innanför hvardera ändan fyra runda hål, två och två motsatta, alla afsedda för vridspak. Längd: 11 cm.; diameter: 1.8 cm. Nyckel 6 (hylsnyckel): Cylindriskt rör, hvardera ändan sexsidigt utsmidd för mutter eller skrufhufvud, den ena ändan vidare; något innanför hvardera utsmidningen två motsatta runda hål för vridspak. Å midten inslaget: A. D. M. G. Längd: 8.1 cm.; diameter: 1.8 cm. Vridspak: Rundstafvig med rundade ändar. Längd: 18.4 cm.; diameter: 0.7 cm. Nyckel 7 (hylsnyckel): Cylindrisk muff med konisk innerända, i den yttre ett sexsidigt hål för mutter eller skrufhufvud; från muffens koniska ända utgår ett rundstafvigt handtag, som något ofvanför muffen är omböjdt i rät vinkel till en ögla med öfre parten utskjutande från öglan till samma längd som denna. Höjd: 11.4 cm.; bredd: 25.2 cm. Nyckel 8 (kapselnyckel): Tunn, platt, i hvardera ändan en rund utvidgning, den ena med sex-, den andra med åttasidig inkant (gripvidd) för mutter eller skrufhufvud. Längs midten å ena sidan inslaget: DAIMLER. Längd: 33 cm.; bredd: 10 cm. Nyckel 9: Tunn, platt, i hvardera ändan en rund utvidgning, den ena något utböjd, hvardera med sexsidig inkant (gripvidd) för mutter eller skrufhufvud, den böjda ändan något mindre, något innanför den större en dylik gripvidd för mindre muttrar. Längs midten å ena sidan inslaget: D. M. G. Längd: 24 cm.; bredd: 7.5 cm. Nyckel 10: Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan, som är rundad, i den motsatta en stor rund utvidgning med åttasidig inkant (gripvidd) för kapseln. Längs ena sidan i midten inslaget: DAIMLER. Längd: 36 cm.; bredd: 11.6 cm. Nyckel 11 (för tvåsidig mutter): Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan, som är rundad, i den motsatta en rund utvidgning, från hvilken utgår åt ena sidan en bred sarg, i denna och utvidgningen en gripvidd med två plana och två rundade sidor. Längs ena sidan å midten inslaget: DAIMLER. Längd: 38.8 cm.; bredd: 7.3 cm. Nyckel 12 (klyknyckel): Gjuten. Lång, platt, svagt afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en snedställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt fält med rundade ändar »D. M. G.» samt vid den ena ändan »39» och vid den motsatta »33», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 37 cm.; bredd: 7.2 cm. Nyckel 13 (klyknyckel): Gjuten. Lång, platt, svagt afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en snedställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt falt med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan »28» och vid den motsatta »22», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 28 cm.; bredd: 6 cm. Nyckel 14 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en snedställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt falt med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan >19» och vid den andra »17», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 22.2 cm.; bredd: 4.3 cm. Nyckel 15 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en snedställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt fält med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan »14», vid den andra »12», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 19.5 cm.; bredd: 3.3 cm. Nyckel 16 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en snedställd klyka med rundad botten för fyr- eller sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan inslaget: vid ena ändan »15», vid den andra »13», båda talen angifvande klykans gripvidd; å samma sida något närmare den gröfre ändan i relief en blomma på kort stjälk med två blad. Längd: 17 cm.; bredd: 3.2 cm. Nyckel 17 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en snedställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt fält med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan »12», vid den andra »8», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 14.8 cm.; bredd: 3 cm. Nyckel 18 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en rakställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt falt med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan »28 >, vid den andra »22», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 23.7 cm.; bredd: 6.3 cm. Nyckel 19 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan, där något böjd åt ena bredsidan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterända en rakställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt fält med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan »19», vid den andra »17», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 19 cm.; bredd: 4.3 cm. Nyckel 20 (klyknyckel): Gjuten. Tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan; i hvardera ändan en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en rakställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt fält med rundade ändar »D. M. G.» samt vid ena ändan »14», vid den andra »12», båda talen angifvande klykans gripvidd. Längd: 18.5 cm.; bredd: 3.4 cm. Nyckel 21: Bred, tunn, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan, som är rundad, i den motsatta en stor rundad utvidgning, i hvars ytterkant en rakställd klyka för sexsidig kapsel. Å ena sidan längs midten inslaget: DAIMLER. Längd: 35 cm.; bredd: 13.5 cm. Nyckel 22 (klyknyckel): Gjuten. Bred, platt, något afsmalnande från kanterna mot ena ändan, som är rundad, i den motsatta en förtjockad rund utvidgning, i hvars ytterkant en rakställd klyka för se.x-sidig mutter eller skrufhufvud. Å ena sidan i relief: längs midten i insänkt fält med rundade ändar »D. M. G.» samt vid klykan »45», angifvande klykans gripvidd. Längd: 28 cm.; bredd: 8.2 cm. Nyckel 23 (till magnetapparaten): Tunn, platt, med midt och ändar utvidgade från kanterna, i den ena ändan i ytterkanten en snedställd klyka, i den andra ett sexsidigt hål, i midten ett rundt hål; dessutom på ena sidan en på en mässingsnit svängbar tunga som mall för inställande ' af momentafbrytaren i magnetapparaten. Längd: 6.5 cm.; bredd: 1.2 cm. Nyckel 24 (klyk- och haknyckel): Tunn, platt, jämnbred, i ena ändan en rundad utvidgning, i hvars ytterkant en rakställd klyka för sexsidig mutter eller skrufhufvud; i andra ändan vid ena kanten en utböjd arm, i hvars ytterända en inåtriktad griptapp. Å ena sidan inslaget: DAIMLER. Längd: 22 cm.; bredd: 4.8 cm. Nyckel 25 (haknyckel): Tunn, platt, jämnbred, ena ändan rundad, å den andra en tvärgående bred båge med ändarna utåt, å hvardera af dessa en i rät vinkel utböjd haktapp. Å ena sidan längs midten inslaget: DAIMLER. Längd: 35.8 cm.; bredd: 14.5 cm. Nyckel 26 (haknyckel): Tunn, platt, med från kanterna utvidgad midt samt i rät vinkel omböjda ändar, ställda i sinsemellan motsatt riktning; hvardera i ytterkanten med två utsparda tappar, mellan dessa vid ena ändan en rund insvängning. Å ena sidan längs midten inslaget: D. M. G. Längd: 13 cm.; bredd: 3.3 cm. Nyckel 27 (haknyckel): Tunn, platt, från kanterna S-formigt böjd samt med utvidgad midt, i hvardera ändan ' vid inkanten en utstående haktapp. Å ena sidan längs midten inslaget: DAIMLER. Längd: 23.8 cm.; bredd: 2.3 cm. Nyckel 28 (haknyckel): Tjock, platt, något afsmalnande mot ena ändan från kanterna samt med starkt rundade kanter, ytterändan spetsigt afrundad; från den smalare ändan utgår åt ena kanten en bågformig arm med rundad utsida och platt insida, vid hvars ytterända en kort haktapp. Å ena sidan längs midten inslaget: DAIMLER. Längd: 20 cm.; bredd: 3.7 cm. Fettspruta: Af järn och mässing. Cylindrisk, längdrefflad, å öfre ändan ett utanpå pågängadt lock af mässing, reffladt som sprutan; ofvanpå det samma i midten ett kort rör, hvari en i detta gängad kolf-stång, i dennas nedre ända en läderpackning, fast mellan två järnskifvor; i öfre ändan ett tvärgående platt handtag af mässing. Sprutans botten af mässing; från denna utgår ett utsvängdt kort rör, i hvilket är kopplad medels en förskrufning en stålflätad slang, i dennas ytterända en koppelhylsa af mässing, afpassad för smöijventilerna. Längd: 18.8 cm.; diameter: 4.8 cm. Slang, längd; 20.5 cm. Fotpump (s. k. dubbelverkande kompressionspump): Bestående af en mässingbelagd stålcylinder (pumpstöfveln), hvari ett smalare stålrör som kolfstång, i dettas nedre ända en läderpackning (pumphjärtat), i den öfre ett tvärliggande svarfvadt handtag af trä, brunbetsadt och poleradt. Kolfstången styrd i cylinderns öfre ända genom en påskarfvad muff med pyramidrefflad utsida. I cylinderns nedre ända en utanpå liggande bred holk, från hvars botten utgår åt två sidor en aflång tunga som fotstöd, med rundad ytterända, den inre ledad på två från holkens botten utgående skifvor; å hvardera tungans trampyta i högrelief: ENOTS. Från holken utgår snedt uppåt ett kort rör, hvarå slangen är kopplad medels en förskrufning; från röret utgår rakt uppåt ett kortare rör, å dettas ytterända en påskruf-vad manometer, utvisande lufttrycket i slangen vid pumpning. Manometern förnicklad, cylindrisk, å utsidan ett utstående rutadt band; å öfversidan under glas en tafla af hvit emalj, å denna i svart en gradskala: o—100 ® per ?"» därunder »ENOTS.», under detta en på en axeltapp rörlig visare af stål, hvilande mot en vid o-strecket utskjutande tapp; nedtill i svart: Made in Saxony. Slang af gummi, öfverspunnen med ljusbrunt bomullsgarn, i ytterändan en skruf-koppling af mässing med utstående snedrefflad bred kant. Å cylindern ett stycke från öfre ändan en pålödd plåt, hvarå i relief: THE ENOTS COMPOUND PUMP BENTON & STONE BIRMINGHAM. Höjd, med nedskjuten stång: 60 cm. Verktygsväska: Af svärtad ungnötshud. Rektangulärt stycke med en vidsydd klaff å hvardera lång- och ena kortsidan, vid den motsatta en på insidan påsydd tvärgående ficka med klaff och tre korta spännremmar med svartlackerade söljor; längs styckets midt på insidan en påsydd bred rem med uppskurna tvärhällor, hvari inträdt en något smalare rem, fastsydd med ena ändan, den motsatta lös och spänd i en sölja. Verktygen inträdas mellan tvärhällorna och fasthållas af den sistnämnda remmen, därefter öfvervikas sidoklaffarna, stycket hoprullas och hopspännes medels två i tvärklaffen sittande spännremmar, afpassade för söljor i midten å styckets utsida. Längd: 1.09 m.; bredd: 59 cm. Automobilen med tillbehör inköpt af Walther von Hallwyl 28 Januari 1915 från Daimler-Mercedes Automobilagentur, Birgeijarlsgatan 6, Stockholm, se faktura 28 Januari 19L5. Betald 22 December 1915, se Hufvudbok (automobilers konto) och faktura. Pris: Kr. 13750 (med afdrag af Kr. 4000 för en vid köpet i utbyte lämnad »Fiat»-automobil, inköpt 28 November 1908 för Kr. 19012:50 i Aktiebolaget A. Wiklunds Maskin- och Velocipedfabriks försäljningslokal, Birgerjarlsgatan 7, Stockholm, hvar-vid dock det till sistnämnda automobil hörande täckta karosseriet från J. Rothschild & Fils i Paris af köparen behölls för att öfverflyttas å den nya automobilen), se Hufvudbok (automobilers konto) och faktura. Automobilen har under årens lopp efter inköpet undergått vissa förbättringar, såsom år 1925, då nya fälgskenor af Straight side-typ samt ballongringar anbragtes å hjulen, samt sommaren 1927, då den elektriska själfstarten och belysningen inmonterades. Verktygsväskan inköpt af Walther von Hallwyl i Maj 1915 hos Joh. Palmgren, Vagn- och Sadelmakeri, Sibyllegatan 17, Stockholm, se räkning 19 Maj 1915. Betald 25 Maj 1915, se Hufvudbok (automobilers konto) och räkning. Pris: Kr. 18, se räkning. Snökedjorna inköpta af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, 29 November 1927 hos Amerikanska Gummi A.-B., Birgerjarlsgatan 64, Stockholm, se räkning 29 November 1927. Betalda 4 Januari 1928, se Hufvudbok (automobilers konto) och räkning. Pris: Kr. 40, se Hufvudbok (automobilers konto) och räkning.