Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

pansarhuva

Pansarhuva bestående av en 190 mm i diameter välvd järnkalott med 335 mm nedhängande ringbrynja som utgör pann- och nackskydd. Kalotten är passindelad i sex pass och har små hål längs nederkanten för fästande av ringbrynjan. Ringbrynjan är fäst med tråd av gulmetall i kalotten. Den övre delen av brynjan är tillverkad av platta ringar med en diameter av 6-7 mm medan den nedre delen har platta ringar som är 10 mm i diamter. Det saknas ringar och på såväl nack- som pannskydd finns hål. Samtliga ringar är nitade.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
  • Ringbrynjehuva
  • Hjälm
Kategori
  • Hjälmar till rustningar
  • Rustningsdelar
Material
  • Järn
  • Gulmetall
Storlek
  • Diameter 190 mm (Järnkalotten)
  • Längd 335 mm (Ringbrynjan, från överkant till nederkant)
Teknik
  • Drivning
  • nitning
Antal
1
Föremålsnummer
22372_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 2593
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Jernmössa, 3 pansar-mössor, 1 par armskenor af jern incrusterade med guld; samt diverse stycken till rustningar, hvaribland 10 st lårskenor för infanteri. Rubrik: Casquar, Hjelmar, Harnesk, Sköldar, Pansarskjortor och Panzarmössor Tid. inv. nr.: 114 Sida: 34 Nr. i föreg. inv.: 114
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Sex stycken Pantsar Mössor af Stål-ringar giorde, och ofvanpå hvardera en Jernplåt, hafvandes dock en ofvanpå Jernblecket En liten silfverplåt, hvaruti är infattadt sex stycken röda och åtta stycken gröna Stenar. På h sida tillskrivet - 1 st till Gripsholm År 1823. Rubrik: Harnesk, Ringkragar, Casquetter och Sköldar Tid. inv. nr.: 14 Sida: 281 Nr. i föreg. inv.: 42
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
6 st Pantzar Mössor; af Stål ringer på den ena är en liten silfwerplåt uti hvilken är infattat 6 st röda och 8 st gröna stenar. sitta å ställningar öfwerst på pantsar skjortor som stå vid hästarne. Tid. inv. nr.: 14 Sida: 2 Nr. i föreg. inv.: 42 Sida i föreg.inv.: 407
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
1 do (pansarmössa) af nitade ringar, hjelpplåten af jern, kupig och fördelad i sex fält, med drifna uphöjningar, pansarn, som närmast plåten är dubbel och af smärre ringar, fasthålles vid densamma med en löpande messingstråd, pansarn bristfällig. Tid. inv. nr.: 2593 Nr. i föreg. inv.: 114
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Jernmössa, som tillhört en pansarrustning, med bortfallen pansar, 3 pansar-mössor, 1 par armskenor af jern incrusterade med guld, samt diverse stycken till rustningar, hvaribland 10 st lårskenor för infanteri. Rubrik: Casquar, Hjelmar, Harnesk, Sköldar, Pansarskjortor och Panzarmössor Tid. inv. nr.: 114 Sida: 37 Nr. i föreg. inv.: 114
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
5 st panzarmössor, 1 jernmössa, 1 par armskenor af jern incrusterade med guld, 1 par jernbenbeklädningar, 42 st lårstycken mer och mindre fullständige. Rubrik: Casquar, Hjelmar, Harnesk, Sköldar, Pansarskjortor och Panzarmössor Tid. inv. nr.: 114 Sida: 42 Nr. i föreg. inv.: 114