Förvärv

Förvärv: 34734

År 1996 genomförde Riksantikvarieämbetet UV Uppsala i samarbete med Institutionen för arkeologi vid Uppsala universitet och Arkeologikonsult AB, en förundersökning av Gamla Uppsala Raä 284, 285, 603-607, Uppsala sn., Up. Undersökningen utfördes efter beslut av länsstyrelsen med anledning av den planerade Ostkustbanan. Ansvarig för undersökningen var Kent Andersson, Johan Anund och Hans Göthberg. Under arbetets gång framkom omfattande boplatslämningar samt ett överplöjt gravfält, vilka daterades till järnålder. Fynden bestod främst av keramik och föremål av järn, såsom amuletter och spik samt osteologiskt material, men även en del yngre keramik, porslin, tegel och glas påträffades. Accessionen har skett efter beslut av RAÄ enligt KML. Anund, J., Duczko, W., & Göthberg, H., 1997, Gamla Uppsala – centralplats och omland. Arkeologisk förundersökning på ostkustbanan 1996-97, Uv Uppsala Rapport 1997:26. SHM-Dnr: 602-169-2002 RAÄ–Dnr: 321-3821-2000 Handlingar i ATA Victoria Dabir 2008-06-09

Museum
Historiska museet
Förvärvsdatum
2002
Förvärvsnummer
34734
Förvärvsmetod
KML
Litteratur
Gamla Uppsala - centralplats och omland. Arkeologisk förundersökning på Ostkustbanan 1996-1997
Relaterade föremål
Diarienummer
  • 602-169-2002 (Historiska museet)
  • 321-3821-2000 (Riksantikvarieämbetet)
  • 421-5675-1996 (Riksantikvarieämbetet)
Fältundersökning