Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Halskappa för häst ur en serie av 8 (nnr 6145-6152)

Bottentyg av röd sammet i kypert. Söm diagonalt över halskappan och intagningar vid öronuttagen, vådbredd 520 mm. Längs alla sidor en 55 mm bred silkefrans, kring öronuttagen 30 mm bred. På höger och vänster sida på ca 150 mm respektive 300 mm från nedre kanten märken i sammeten efter röda sidenband på höger sida rester av ett sidenband. Foder av linne i tuskaft. På fodrets högra sida på ett avstånd av 200 mm från övre kanten tre lädertampar med mässingsringar. Gåva år 1671 från Karl II av Spanien till Karl XI av Sverige.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Halskappa
Kategori
Hästtäcken
Storlek
  • Längd 1640 mm (m. frans)
  • Bredd 1590 mm (m. frans)
Antal
1
Datering
1670

1670 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer
6146_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 705
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1748
Text
Åtta styken Cramoisie-röda Sammets Täcken med widsatte Bröststycken som Koungen uti Hispanien tillijka med några Hästar hafwer förährat Högst Sahl. Konung Carl den Ellofte Anno 1671. Hwart Täcke hafwer röda Silckes-Frantsar runt omkring, - under och där ofwan på runt om Guld och Silfwer-Frantsar, och uppåhwart Täcke är Kongl. Spanska Wapnet på Ryggen och2 röda Kors på sidorne brodderade med utskurit arbete .... marg. Prot. 628. Åtta st Halskappor af rödt Cramoisie-Sammet, sammaledes omkring ziurade med röda Silckes-Frantsar under och där ofwan på Gull- och Silfwe-Frantser runt omkring Öhrhålen äro sammaledes med lijka Frantsar omkring sydde .... Åtta st Grimor af Dito Sammet på hwitt Läder ... Åtta st Täckjordar af Läder öfwerdragne med rödt Sammet .... Rubrik: Eschabraqwer, Sadell- och Häste-Täcken Tid. inv. nr.: 16 Sida: 256 Nr. i föreg. inv.: 88 Anmärkning: sid. 256-259
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XI:s
Datum
1850
Text
8 Carmoiseröda SammesTtäcken med bröststycken, med röda silkesfransar, ofvanpå med guld och silfverfransar och Kgl. Spanska vapnet på ryggen samt 2ne röda kors på sidorne broderade med utskurne gyllenduk och atlas samt guldtrådskanter, fodrade med röd valk. 8 Halskappor, lika föregående, men utan broderi och fransar 8 Grimmor af do Sammet med smala guld i silfver fransar, på hvarje 1 ring och 1 sölja af förgld messing samt ett skaft af rödt silke med liten quast och knapp af guld, silfver och rödt silke samt 2ne hvalknutar af Do; 8 Täckjohlar af läder med rödt sammet samt 1 puta af do med silfver i guldfransar och en förgld messingssölja i hvarje Rubrik: Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 628 Sida: 43 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1821
Text
Åtta stycken Cramoisei röda Sammets Täcken med vidsatte Bröststycken; som Konungen i Spanien, tillika med några Hästar hafver förärat HögstSalig Konung Carl den Ellofte Anno 1671. hvart Täcke hafver röda Silkes Fransar, rundtomkring, under och där ofvanpå rundt om Guld och Silfver Fransar,och uppå hvart Täcke är Kongl. Spanska Vapnet på Ryggen och 2 röda Korss på Sidorne broderade med utskuret Arbete af Gyllenduk och Atlast samt Guldtråds Kanter fram vid Bröststyckena, hafva efter förra Inventario innehbåll varit Fyratio Fem stycken röda Tafftsband häftade som nu äro borta, och berättas vara förkomne, enär bemälte Täcken brukats vid Comoedien; Underfodringen består af röd Valk. Åtta stycken HalsKappor af rödt Cramoisie Sammet, sammaledes omkring Zirade, med röda Silkes Fransar under och därofvanpå Guld och Silfver Fransar; rundtomkring Örhålen äro sammaledes med lika Fransar omkringsydde, och uti sju stycken af desse Kappor finnes allenast Sex stycken röda Tafftsband i hvardera och syntes icke flera därå setat fast. Men i den Åttonde allenast Tre band behållne, underfodrade med rött Valk. Åtta stycken Grimmor af Dito Sammet, på hvitt Läder öfwerdragne, samt med smala Guld i Silfver Fransar uti Kanterne, på hvar Grimma är en Ring och en Sölja af Mässing förgylte, samt ett Skaft af rödt slingat Silke, med en liten Qvast och Knapp af Guld, Silfver och rödt Silke, samt 2ne Walknutar af Guld, Silfver och Silke. Åtta stycken Täckjordar af Läder, öfverdragne med rödt Sammet, samt en Puta af Sammet, med Silfver i Guld Fransar i Kanterne sirade. Den delen som kommer under buken, är allenast röd Valk till Öfverdrag, och i hvardera en förgylt Mässings Sölja (tillskrivet i marg. nr 1867 - 696) Rubrik: Eschabraquer, Sadel och Häste Täcken Tid. inv. nr.: 628 Sida: 173 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
do. do. (Halskappa af rödt sammet, utan broderi, med silkesfrans.) Tid. inv. nr.: 705 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Titel
Konung Carl XI:s
Datum
1855
Text
8 st Karmosinröda Sammetstäcken med bröststycken, täckena med röda silkesfransar, ofvanpå med guld och silfverfransar, med Kgl Spanska vapnet på ryggen och 2 röda kors på sidorna, broderade med utskuren gyllenduk och atlas samt guld, trådskanter; fodrade med röd valk; 8 st halskappor lika med täcket, menutan broderi; 8 st grimmor af do sammet med smala guld i silfver fransar, på hvarje grimma en ring och en sölja af förgyld messing samt ett skaft af rödt silke med en liten qvast och knapp af guld, silfver och rödt silke samt 2 hvalknutar af do; 8 st Täckesjolar af läder med rödt sammet samt puta af do med silfver i guldfransar och en förgyld messingssölja i hvarje Rubrik: Rid- och Slädetyg Tid. inv. nr.: 628 Sida: 45 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1840
Text
8 st Cramoisieröda sammets täcken med bröststycken som Konungen i Spaanien förärat KOnung Carl XI år 1671. Täckena med röda silkesfransar, ofvanpå med guld och silfverfransar, med Kongl Spanska vapnet på ryggen och 2 röda kors på sidorna, broderade med utskuren gyllenduk och atlas samt guldtrådskanter; fodrade med röd valk; 8 st halskappor lika med föregående täcke 8 st grimmor af dito sammet med smala guld i silfver fransar, på hvarje grimma 1 ring och 1 sölja af messing förgyldt samt ett skaft af rödt silke med en liten quast och knapp af guld, silfver och rödt silke samt 2ne hvalknutar af do; 8 st täckjohlar af läder med rödt sammet samt en puta af Dito med silfver i guldfransar och en förgyld messingssölja i hvarje Tid. inv. nr.: 628 Sida: 55 Nr. i föreg. inv.: 628
Typ
Äldre inventarium
Datum
1803
Text
8 st Häst Täcken med bryststycken af rödt Sammet med röda silckes fransar, samt guld och silfver fransar omrking samt Kongl. Spnaska Wapnet mit uppå. Tid. inv. nr.: 628 Sida: 88 Nr. i föreg. inv.: 16 Sida i föreg.inv.: 256